Eldsvådan i Ekebylund 1872

I den lilla byn Ekebylund (Käringskruv) inträffade förskräckliga händelser på julen 1872. Tio personer omkom i en brand; de ligger i en gemensam grav på Madesjö kyrkogård. I april avled en bonde med anknytning till branden. Senare kunde man visa att han utsatts för arsenikmord. Enligt uppgifter i samtiden hade branden och giftmordet ett samband. I skriften av Slättengren/Carlsson är alla relevanta rättsdokument publicerade men inget tyder på en sådan förbindelse.

Nästa 1/8 mtl ägdes nu av Johan August Fransson, f. 1842 och äldste son till Frans Petersson. Han var gift med Emma Mathilda Petersdotter, f. 1849. De fick intill 1880 fyra barn: Frans Aron 1872, Nanny Augusta 1875, Carl Conrad 1878 och Hilda Betty Mathilda 1880.

1/8 mtl slutligen ägdes av Johan Peter Jonsson och Emma Johansdotter. De hade följande sex barn: Peter Alfred 1861, Carl Johan 1863, Axel Amandeus 1865, Hulda Carolina 1867, Victor Theodor 1869 och August Vilhelm 1872. Hela denna familj utplånades vid branden på juldagens afton 1872. Dessutom omkom drängen Per Elof Petersson från Övratorp, f. 1855 och pigan Johanna Petersdotter, f. 1853. Pigan Mathilda Johansdotter, f. 1849 undkom. Hon var sannolikt inte hemma, när branden inträffade. Man trodde till en början att branden var en olyckshändelse som upp-kommit genom att barnen lekt med elden, men snart uppstod misstankar att mord-brand förelåg. En kvinna åtalades men kunde mot sitt nekande ej fällas. Senare lär hon ha erkänt och begått självmord. De tio döda begravdes en vardag. En gripande likpredikan hölls av nyutnämnde komministern i Madesjö, J.A. Medelius inför en till trängsel fylld kyrka. En gravsten står fortfarande i sydöstra hörnet av Madesjö kyrkogård.

Klipp från Folke Petterssons artikel om Käringskruv.

Lästips: Eldsvådan i Kärringskruv i Nybro förr i tiden pärm 1.

Slättengren/Carlsson: Brand och giftmord utan domslut (finns på Nybro bibliotek).

Pesten

Pesten rasade under åren 1710 och 1711 så svårt i vårt land som den icke gjort sedan digerdödens dagar. Längderna över de döda bära också vittnesbörd om, huru skoningslöst den farit fram här i skogsbygderna. Under det att de avlidnas antal i Madesjö församling icke översteg 50 om året, krävde de båda nämnda peståren resp. 244 och 252 offer här. Värst var dess framfart under december 1710. Ensamt i denna månad avledo 95 personer i Madesjö.- Av prästerna i stiftet bortrycktes 14 stycken under peståren.

Utdrag ur Nybro köpings historia 1824-1924 av J.Gottfr.Nilsson

Lästips: Hembygdskrönikan 2007 s 20 f.

Månsdotter Alandria, Elisabeth

Levnadstid: 8 december 1627 – 20 maj 1707

Elisabeth Månsdotter Alandria föddes i Kalmar och var dotter till kyrkoherden i Ljungby Magnus Magni Alander och dennes hustru Elisabeth Eriksdotter.

Det är oklart när Elisabeth Månsdotter Alandria ingick äktenskap med Aron Petri Stolpe. Folke Petersson uppger i Madesjö Sockens Historia band 1 att de båda personerna bör ha ingått i äktenskap i slutet av 1640-talet samt att Aron Petri Stolpe hade haft en hustru av okänd härkomst och namn sedan innan. De fick fyra barn; sönerna Petrus (f.1651) och Magnus (f.1653) samt döttrarna Elisabet (f.165?) och Maria (f.1659.) Det bör även nämnas att Aron Petri Stolpe hade barn ifrån det tidigare äktenskapet. Något som kom att spela en stor roll i arvstvisten efter Aron Petri Stolpes död.

Kyrkoherdetvisten efter Aron Petri Stolpes död

Vid Aron Petri Stolpes bortgång i april 1673 blev Elisabeth Månsdotter Alandria en central figur i konflikten om vem som skulle efterträda herr Stolpe som kyrkoherde i Madesjö. I vanliga fall skulle en efterträdare ha utsetts av domkapitlet i Kalmar stift. Det som gjorde saken mer komplicerad var att greven i Södra Möre grevskap, Axel Oxenstierna d. y. hade medbestämmanderätt i frågan. Axel Oxenstierna d. y. agerade inte direkt i frågan utan lät utse två representanter i förhandlingarna med socknen och domkapitlet. Dessa var två ämbetsmän vid namn Israel Lagerfelt och Jakob Sneckenberg.

Lagerfelt, Sneckenberg och domkapitlet i Kalmar kom snabbt överens om en lämplig kandidat vid namn Lars Bonde. Lars Bonde tycktes vara ett säkert kort för han var gift med Brita, en dotter till Aron Petri Stolpes och hans första hustru. Den här planen gick i stöpet när Lars Bonde av oklar anledning vägrade att lämna en försäkran angående försörjningen av änkan efter Aron Petri Stolpe, Elisabeth Månsdotter Alandria. Tack vare sin make åtnjöt Elisabeth Månsdotter Alandria en hög popularitet hos befolkningen i Madesjö. En kyrkoherde som inte kunde försörja änkan var därmed otänkbart.

I den här situationen steg komministern Olof Juncaeus i Idehult fram som en självutnämnd kandidat till kyrkoherdeposten. Juncaeus hade många anhängare i socknen och baserade sitt anspråk på att försöka tona ner Aron Petri Stolpes popularitet i socknen. Domkapitlet i Kalmar tog dock inte Juncaeus anspråk på allvar och han avfärdades. Samtidigt befäste Elisabeth Månsdotter Alandria sin position genom att kontakta kung Karl XI, som av en händelse var på resa genom trakterna kring Kalmar under hösten 1673. Med kunglig hjälp lyckades Elisabeth Månsdotter Alandria nå en kompromiss med Lagerfelt och Sneckenberg att tjänsten skulle ges till någon som var villig att änkekonservera* Elisabeth Månsdotter Alandria eller att den skulle ges till Lars Bonde med dennes uttryckliga löfte att ta hand om änkan.

Den 8 mars 1674 kallades samtliga inblandade parter till möte i Madesjö prästgård. Där slogs det fast att Lars Bonde fortsatte sin vägran att ta hand om Elisabeth Månsdotter. Därmed var hans kandidatur till ända. Istället tillsattes en student vid namn Nicolai Grysenius tillfälligt på posten. Grysenius var villig att gifta sig med Elisabeth Månsdotter, men han blev snabbt impopulär bland den falang som tidigare hade stött Olof Juncaeus. Detta gjorde att domkapitlet gav Juncaeus beskedet att han aldrig kunde bli kyrkoherde i Madesjö samt ett ultimatum där Juncaeus tvingades upphöra med sina intriger, eller avlägsna sig ifrån socknen.

Trots domkapitlets beslut blev Grysenius avfärdad av socknen på grund av sin ”nyckfullhet.” Domkapitlet och greve Oxenstierna utsåg Nicolaus Brodderi Braun till kyrkoherde i Madesjö. Brodderi Braun hade blivit änkeman 1674 och kunde därmed uppfylla kravet angående försörjningen av Elisabeth Månsdotter Alandria. Giftermålet ägde rum den 24 juni 1676.

Mellanspel och efterspel

Samtidigt som konflikten om kyrkoherdeämbetet i Madesjö var Elisabeth Månsdotter Alandria indragen i en komplicerad arvstvist med sina styvbarn. Det existerar inga dokument som säger hur den här konflikten löstes. Vad som är klarlagt är att Elisabeth Månsdotter Alandria hade en mycket ansträngd relation till sina styvbarn, som kan ha bidragit till Lars Bondes ovilja att försörja sin styvsvärmor. När Nicolaus Brodderi Braun dog i maj 1693 tog Elisabeth Månsdotter Alandria ut ett nådår och flyttade därefter till Hagnebo.

Referenser

Olsson, Bror, Kalmar stifts herdaminne: det gamla kalmarstiftets klerus från äldsta tider till våra dagar, Dillbergs bokhandel [distributör], Kalmar, 1947-1980

Westmar, Helge (red.), Madesjö sockens historia. 1, Madesjö, 1961

* änkekonservering innebär att den som tillträder en tjänst måste gifta sig med företrädarens änka. Förekom främst inom prästerskapet och särskilda hantverkargrupperingar.

AP

 

 

Kalmarkriget 1611-1613

Kalmarkriget är det vanligaste namnet på det krig som utspelades mellan Danmark och Sverige mellan åren 1611 till 1613. Anledningen till detta är att striderna anses ha varit som häftigast i trakterna kring Kalmar och på den svenska sydostkusten. På västkusten benämns konflikten ofta som Brännefejden (på grund av att både svenskar och danskar brände ned ett stort antal gårdar i området.) I Jämtland och Härjedalen kallas kriget ofta för Baltzarsfejden (Baltzar Bäck var en svensk befälhavare i det området.)

Kriget var i princip en maktkamp om Östersjöområdet och dess rika handel. Kalmarkriget hade föregåtts av åratal av vapenskrammel och hårdför retorik mellan de båda staterna. Till  exempel fanns den så kallade Lappmarksfrågan där både den svenske kungen (Karl IX) och den danske kungen (Christian IV), gjorde anspråk på Lappmarken och dess befolkning. Vidare grundade Karl IX Göteborg år 1607. Karl IX gav Göteborg omfattande fiske- och handelsrättigheter, som av danskarna uppfattades som en svår kränkning.

Krigets inledningsskede 

Under våren 1611 såg Danmark sin chans att gå till attack. Sverige var inblandat i flera fälttåg i öster mot Polen och Ryssland. Den 4 april förklarade Danmark krig mot Sverige. Den danska hären, som leddes av kung Christian IV, påbörjade en offensiv från Kristianopel med Kalmar som mål den 24 april. I början av maj nådde danskarna Kalmar där belägringen av både staden och slottet påbörjades. Kalmar stad togs med storm den 27 maj, med stora civila förluster som följd. Karl IX blev smått överraskad av anfallet, han hade räknat med att danskarna skulle anfalla Göteborg, vilket gjorde att de svenska förstärkningarna till Kalmar fördröjdes. Först den 9 juni 1611 anlände Karl IX med en svensk armé i Ryssby strax norr om Kalmar. Svenskarna lyckades även kringgå de danska styrkorna och nedgjorde den danska garnisonen i Kristianopel helt och hållet.

Den svenska strategin var nu att omringa danskarna och tvinga in dem i Kalmar stad, för att sedan anfalla från Kalmar slott. Trots Danmarks totala dominans till havs lyckades förstärkningar i form av utländska legosoldater i svensk sold att ta sig in till slottsgarnisonen från sjövägen . Den 17 juli går svenskarna till attack, det är första gången de båda konungarna möts i strid. I stridens hetta brinner stora delar av Kalmar ned till grunden. Striden slutar med att båda parter retirerar, en del svenskar faller tillbaka till slottet medans Karl IX drar tillbaka till Ryssby. Danskarna stannar kvar i det som är kvar av staden för att ta itu med garnisonen på slottet.

Den 20 juli anländer Christer Some för att ta befälet på Kalmar slott. Inom kort blir dock slottet inringat av danska styrkor både från land och till sjöss. Some beslutar på eget bevåg att förhandla med danskarna angående kapitulation. Till en början motsätter sig underordnade officerare och soldater beslutet. Some lyckas övertala manskapet att krutförrådet aldrig skulle hålla för en längre belägring. Därmed inleds förhandlingar som slutar med att Kalmar slott, den 3 augusti, kapitulerar till fienden. Some går även över till dansk tjänst. Blott några dagar senare faller även Borgholms slott och Öland kommer därmed under dansk kontroll. Vid varselblivandet av nyheterna från Kalmar och Öland blir Karl IX enligt äkta Vasamanér rosenrasande, vid ett tillfälle skall Karl IX ha utmanat Christian IV på en duell, man mot man, via brevkorrespondens. I slutet av juli 1611 går danskarna på offensiven genom att anfalla de förskansade svenskarna i Ryssby. Tre danska anfall slogs tillbaka av svenskarna i Ryssby. I september återtågade danskarna till Kalmar där de förberedde sig för vintern. I slutet av september gjorde svenskarna, under ledning av kronprinsen Gustav Adolf, ett lyckat anfall mot Öland. Borgholm föll den 7 oktober 1611. Därmed var Öland åter i svenskarnas händer.

Skövlingar, belägringar och till slut fred

Den 30 oktober 1611 dog Karl IX i Nyköping. Han efterträddes av den då minderårige Gustav II Adolf. Detta gjorde att en förmyndarregering sattes upp och statsmannen Axel Oxenstierna utnämns till rikskansler. Danskarna såg chansen att gå till anfall och gjorde en frammarsch mot Växjö. Mot Christians förmodan gjorde Gustav II Adolf en framstöt mot det danska Skåne där staden Vä brändes. Danskarna svarade med att bränna ned Växjö. Den 10 till 11 februari 1612 stod slaget vid Vittsjö, där Gustav II Adolf med nöd och näppe, hann undan danskarna. Den 5 maj inleddes belägringen av Älvsborgs fästning. Befälhavaren Olof Stråle på fästningen var fast besluten att Älvsborg inte skulle bli ett nytt Kalmar. Dock tvingades man ge efter för den danska övermakten den 24 maj. I mitten av juni 1612 lyckades även danskarna att återta Öland.

I början av sommaren 1612 såg det ut som om Danmark kan ta hem en promenadseger genom att marschera mot Jönköping och senare Stockholm. Två danska arméer, den östra och den västliga ger sig av mot Jönköping. Den östra tvingas att vända tillbaka till Kalmar på grund av hårt motstånd från svenska trupper och bondeuppbåd. Den västra armén lyckas nå Jönköping och staden bränns. Christian IV bestämmer sig för att använda av sjövägen för att anfalla Stockholm. Sjöexpeditionen nådde Stockholm den 3 augusti, men tvingas tillbaka redan den 10 augusti på grund av oväntat hårt motstånd. Under resten av kriget förekommer endast mindre drabbningar mellan danskar och svenskar. Gerillakrigföring blev ett vanligt inslag i striderna mellan danska reguljära trupper och svenska bönder. Med hjälp av engelsk medling förhandladess fred fram i Knäred den 20 januari 1613. Däribland tvingades Sverige att betala Älvsborgs andra lösen på en miljon silvermynt.

Madesjö socken under Kalmarkriget

Minnet av Kalmarkriget lever fortfarande starkt bland befolkningen i Madesjö. Det starkaste minnet är kanske Sven Håkansson Krååk och slaget vid Jutebackarna. Slaget stod den 6 september 1612 i huvudsak kring Jutabacken som ligger en bit ifrån Madesjö kyrka. Den danska styrkan bestod av omkring 100 man fotfolk och ryttare. På den svenska sidan fanns omkring tjugo frivilliga bönder. Enligt traditionen skall Krååk ha klätt ut sig till en tiggare som sedan betalades för att visa vägen till Ebbehult av befälhavaren för den danska styrkan. Krååk skall sedan ha lett in den danska styrkan på ett villospår där bönderna låg i bakhåll. För att signalera bönderna att gå till anfall drog Krååk fram en hjullåspistol och skött officeren till döds. Vid den inledande fasen av slaget nedgjordes majoriteten av den danska styrkan. Den återstående delen som uppgavs vara ryttare flydde söderut men hans upp vid Göstorp, där även de dödades. Kropparna gjorde man av med genom att slänga dem i ett kärr i närheten.

Huruvida det gick till som traditionen lyder är osäkert. Att den danska styrkan skulle ha haft Ebbehult som mål är inte särskilt troligt. Istället är det mer troligt att den danska expeditionen var på jakt efter den upproriske kyrkohedern Petrus Magni Stolpe. Dessutom är det inte heller särskilt troligt att Krååk lyckades med hjälp från endast bönder. Vid den här tiden finns det belägg för att Krååk hade några knektar till sitt förfogande, rimligen måste en del av dem ha deltagit i slaget.

Som tack för sina insatser vid Jutebackarna tilldelades Sven Håkansson Krååk ägor i Ebbehult och Knalltorp. Efter kriget fortsatte Krååk att tjäna kronan genom att leta upp ”landsförrädare”, det vill säga bönder som hade svurit trohet till den danske konungen. Särskilt Öland drabbades hårt av detta på grund av att ön hade bytt herrar ett flertal gånger under krigets gång.

Referens

Danielsson, Peter, Kalmarkriget 1611-1613, Sancte Christophers gille, Kalmar, 2011

Westmar, Helge (red.), Madesjö sockens historia. 1, Madesjö, 1961

AP

Stolpe, Petrus Magni (d. 1643)

Levnadstid: 15??-1643

Ämbetstid: 1605-1643

Petrus Magni Stolpe härstammade ifrån byn Stolpabäck i Vissefjärda, vilket ger förklaringen till tillnamnet Stolpe. Efter studierna i Uppsala åkte Petrus Magni Stolpe till Wittenberg i Tyskland, där han blev magister år 1600. Under sin tid i Tyskland kom Petrus Magni Stolpe i kontakt med flertalet betydelsefulla svenskar, däribland den framtida rikskanslern Axel Oxenstierna, med vilken Petrus Magni Stolpe blev nära vän med.

En betydelsefull händelse i Madesjö socken under Petrus Magni Stolpes ämbetstid var Sveriges krig mot Danmark, det så kallade Kalmarkriget. Ett krig som kom att att drabba bygden mycket hårt och Petrus Magni personligen. Under kriget axlade Petrus Magni ledarrollen i socknen och ledde befolkningen i motståndet mot danskarna, vilket gjorde att danskarna flera gånger försökte infånga honom. Första gången var år 1611 då prästgården i Madesjö plundrades och brändes, men Petrus Magni lyckades undkomma och kunde söka sin tillflyktsort till ett oidentifierat hemman i den norra delen av Madesjö socken. Året därefter jagades Petrus Magni återigen av danskarna. Den här gången lyckades Petrus Magni undkomma ”uti bara tröjan med sin fattiga hustru”, medans danskarna beslagtog det mesta av Petrus Magnis ägodelar.

Nämnvärda händelser efter kriget är att Petrus Magni Stolpe var upphovsman till Madesjö sockens äldsta bevarade kyrkobok ifrån 1639. Det måste nämnas att det med all sannolikhet kan ha funnits en äldre kyrkobok, för Petrus Magni Stolpe baserar sin statistik på information ifrån tidigare kyrkoböcker. Petrus Magni Stolpe dog tidigt på året 1643 och begravdes den 23 april.

Petrus Magni Stolpe är far till Aron Petri Stolpe.

Källor

Westmar, Helge (red.), Madesjö sockens historia. 1, Madesjö, 1961

Olsson, Bror, Kalmar stifts herdaminne: det gamla kalmarstiftets klerus från äldsta tider till våra dagar, Dillbergs bokhandel [distributör], Kalmar, 1947-1980

AP

 

 

 

Mordet på Olof Johnsson 1847

Mordet på Olof Johnsson som slutade på galgbacken

1847 den 28 juni blev Olof Johnsson f. 1801 överfallen och rånad på väg mellan hemmet i Lindås och Madesjö. Han dog den 2 juli och blev obducerad. Det konstaterades att han hade fått skallen krossad. Detta enl dödboken. Om detta kunde man läsa i Barometern den 3 juli 1847. Den 7 juli står att läsa i tidningen att en granne/…/ bonde misstänks ha mördat honom. Han har vid flera tillfällen sagt att Olof Jonsson borde mördas. En tvist om pengar låg bakom. Det visade sig att denne bonde hade blod på en tröja. Bonden hette Jonas Svensson.

Anteckningar ur nättidningen Rötter, genealogi.se, om mordet på Olof Johnsson sommaren 1847 och avrättningen av hans mördare Jonas Svensson på galgbacken i Vassmolösa den 11 juli 1849.

Skogsbränder

Äldre tiders bönder nyttjade svedjandet för att skaffa ny mark för sädesodling, d.v.s. att man högg ner träd och buskar, tog tillvara det grövre virket och lät resten ligga och torka. Därefter brände man markområdet. Marken användes sedan som åkermark. Svedjandet hade sina risker särskilt torra år. Skogsbränder var inte ovanliga. Prästen i Åby församling hade befallt sina tjänare att bränna av en åkerlycka en dag det blåste starkt och vinden låg på åt nordväst. Tjänarna var emot men vågade inte trotsa prästen utan tände på. Elden spred sig, dels åt Bäckebo socken, samt i och omkring Älghult. Elden höll sig kvar i dessa trakter under 1650 över vintern. År 1651 tog elden ny fart och drev nu mot Lenhovda till skogarna kring Mörkhult och Merhult där den avstannade under vintern. Året därpå 1652 fördes elden med vinden österut och slutade först vid havet i närheten av Lovers alunbruk. Den hade då härjat i tre år. Flera gårdar i socknarna skadades genom branden eller brann ner. Gårdar i Nybro: Örsjö, Ramsjö, Toresbo, Agebo, Buttetorp, Ebbehult, Käringskruv, Parismåla, Bäckebo, Bruatorp, Långåker, Krumhall, Getahult, Transtorp, Ljusås, Persmåla, Ruskemåla, Harstenslycke och Köl. Gårdar i S:t Sigfrid: Grindemåla, Gräne och Bläsemåla. Gårdar i Mortorp: Gungärde, Igersdela, Kärrebo, Skärgöl, Pukeberg, Granngölsmåla, Källebäcksmåla och Tvärskog.

Bland annat brann kyrkan och prästgården i Madesjö och Örsjö kapell ner den 15:e augusti 1652. Samma söndag hade ett barn från Sävsjö blivit döpt i kyrkan. När föräldrarna och barnet var på väg hem blev de cirka en halv mil ifrån kyrkan mellan W. Madesjö och S. Sävsjö kringrända av elden varvid sju personer omkom. På platsen sattes en sten upp med texten: ”Till minne av 7 kyrkogångare från Södra Sävsjö, som här omvärvades av skogseld och omkomma X söndagen Trinitatis år 1652. Stenen restes 1906.Enligt domböckerna vid ting i Norra Möre 1653 förekommer flera mål där saken gällde att utkräva ansvar för skogseldens härjningar. Målsägare var några adelsmän såsom general Robert Douglas, Erik Oxenstierna och presidenten Gustav Larsson Grubb. De åtalade är frälsebönder i Gunnabo, Räggekulla, Vedby, Kvilla, Ugglerum, Fröstingtorp, Susekulla och Melstaö. Av domstolsförhandlingarna framgår att elden förekom på ett flertal ställen och Nämndens svar var att ”at dätt intet Wåda war uthan Guds wredes eld”. Och ”at de kunna icke döma Nödtuongne eller emot Samwitit”. Ingen blev fälld.

Sten H.

Lästips: G. Nilsson, Nybro Köpings Historia. Kyrkböckerna. N. och S. Möre härads domböcker. Om brandens härjningar i S. Möre, se Ljungby sockens krönika 1977. Nybro Tidning 28 nov. 1975.

Skogsbranden 1650-1652

Under ett svedjebruk 1650 på Åby prästgårds ägor spred sig elden på grund av hård vind. Elden drabbade stora ytor och slocknade inte förrän 1652. Gårdar brändes ner i Koppartorp och Alebo, och Madesjö kyrka och Örsjö kapell brann ner. Den väldiga skogsbranden sommaren 1652 ödelade ett 20-tal byar kring Madesjö och sju människor, däribland ett spädbarn omkom i lågorna. Söndagen den 15 augusti var det dop i kyrkan. Efter gudstjänsten när kyrkfolket kom ut kände man en skarp röklukt och alla skyndade hemåt. Dopföljet som bestod av sex vuxna och barnet begav sig mot hemmet i Södra Sävsjö. Ett par kilometer från hemmet möttes de av elden och var snart infångade av elden och kunde inte fly utan omkom. På platsen restes senare ett träkors som försvann i mitten av 1800-talet men minnet levde kvar och 1906 restes en minnessten på platsen.

Skogsbranden i Hälleberga

Det är pingstafton lördagen den 24 maj 1947. Vädret är varmt och vackert och det blåser lite. Det är på förmiddagen och Arthur Lindahl står i jordgubbslandet. Familjen ser fram emot en härlig helg. Ljudet av brandsignalen hörs ända till Riveberg utanför Orrefors där familjen Lindahl bor. Arthur kastar sig på cykeln och kör till brandstationen vid glasbruket. Han får reda på att det är vid skjutbanan strax utanför samhället det brinner. Ett gäng cyklar i riktning mot Gullaskruv. Vinden ligger på åt det hållet. Strax innan Hälleberga står fjärdingsman Korner och stoppar alla på vägen. Alla är skyldiga att hjälpa till med släckningen, även om man råkar var helgfin. Folk från trakten får order om att cykla hem och hämta yxa och såg. Elden tog tag i trädtopparna och var snabbt framme vid Röda Led. Åtminstone grisen borde gå att rädda. In med den i jordkällaren. Röken låg på mot Gullaskruv. ”När jag tittade in till hönsen var det så mycket rök därinne att de knappt syntes”. Soldaten Roos i Ängaslätt försökte rädda det mest värdefulla genom att hänga dem på insidan av brunnskaret. Cykeln med en unikabox på pakethållaren stod beredd för snabb flykt. De gamle på ålderdomshemmet i Hälleberga fick evakueras till Sandgrens pensionat i Orrefors. Om man ska vara ärlig så var det ingen som kunde ta åt sig äran av att ha släckt branden. När elden kom till Ögården vid Gullaskruv så vände vinden och på annandagen kom ett bra regnväder som skötte eftersläckningen. Basfakta: Branden inträffade 24 maj 1947. Den sträckte sig från Orrefors ( ung. nuvarande idrottsplatsen) till Ögården vid Gullaskruv. Sju brandkårare deltog i släckningen. 322 ha skog förstördes. Sammanlagt 850 man deltog i släckningen. Röken syntes och kändes 7 mil från brandhärden. De som gjorde anspråk på ersättning fick 1,33 kr i timman. Läs mera i Eld och vatten utgiven av Dokumentation i Glasbruksbygd 1993.

DM