Folkpartiet

http://www.folkpartiet.se/Folkpartiet-nara-dig/Kalmar-lan/Kommuner/nybro/

== Nybro och Madesjö Frisinnade Valmansförening ==

Föregångaren till Folkpartiet i Nybro, Nybro och Madesjö Frisinnade Valmansförening, bildades 1910:

”Protokoll fört vid sammanträde i Nybro den 16 jan 1910.

§1. Efter föredrag af Öfverläraren E. Göransson fr. Kalmar, beslöts bilda en frisinnad valmansförening i Nybro. Det anmäldes genast 36 personer till medlemmar.

§2. Besöts att kalla föreningen Nybro och Madesjö frisinnade valmansförening.

§3. Medlemsafgiften för år bestämdes till 50 öre per medlem.

§4. Beslöts att styrelsen skulle bestå af 5 medlemmar samt 3 suppleanter för dem.

§5. Till styrelse valdes Claes Ågren Ordförande, Enok Runefors v. ordf., S. Lundgren sekreterare, M. Johansson Kassör samt Ernst Aldén. Till suppleanter J.E. Lindvall, J. Jonsson och Hjalmar Köhlberg.

§6. Till valkretsombud valdes Claes Ågren, Enok Runefors och till suppleant J.E. Lindvall.

§7. Till revisorer utsågs Rektor C. Bodlund, Bokh. F. Nilsson samt till deras suppleanter Herr Edberg och J. Olsson.”

Sammanträdet 21/2 1911 beslutade att gå till val under beteckningen ”Sparsamhets- och framstegsvänner”. Föreningens aktiviteter avtog mot slutet av 1920-talet och sitt sista protokollförda sammanträde 1931.

 

 

 

Det nuvarande Folkpartiets lokalavdelning i Nybro bildades 1935

29 oktober 1935 öppnades ett konstituerande sammanträde av Redaktör Ragnar Karsson, Vimmerby. Innan hade ett föredrag hållits av riksdagsman Oscar Carlström. Till sekreterare utsågs Ernst Callenberg:

”Beslöts enhälligt bilda en lokalavdelning av Folkpartiet för Nybro stad med omnejd. Som interimstyrelse valdes kamrer A W Ohlander, urfabrikör Birger Mauritzon och Ernst Callenberg samt suppleant kontorschef Semmy Feinbaum. Årsavgiften fastställdes till kr 1:50.”

1946 års Stadsfullmäktigeval

”För första gången går folkpartiet i Nybro vid stadsfullmäktigevalet fram med egen lista. Vid tidigare val har folkpartiets representanter återfunnits på den gemensamma borgerliga listan. När partiet nu framträder med egen valsedel, har lokalvadelningen härigenom velat öppna möjlighet för röstberättigade, som sympatiserar med folkpartiets idéer och strävanden, att genom enig uppslutning kring partiets kandidater välja sina egna representanter i stadsfullmäktige.”

Listan år 1946:

A. W. Olander, kamrer

Oscar Nyvall, järnhandlare

Maja Nyvall, kassörska

John Ljunglid, folkskollärare

Greta Eklund, fru

Karl Ideström, disponent

Birger Mauritzon, urmakare

Emil Andersson, modellsnickare

Aldor Nyberg, köpman

Evan Lundin, handlande

Verner Strömgård, handlande

Birgitta Nyvall, fröken

1950 års Stadsfullmäktigeval

”För ett levande fritt samhälle

För social trygghet

För hänsyntagande och samarbete för allas bästa

För de andliga, ideella och kulturella värdenas stärkande i vårt samhällsliv”

Listan år 1950:

John Ljunglid, folkskollärare.

Linnéa Edsenius, fru.

Sven Elgqvist, banktjänsteman.

Petrus Kruse, disponent.

Sören Berglund, avdelningschef.

Harald Hjelm, försäljningschef.

Erik Franzén, byggmästare.

Nils E. Larsson, stadsarkitekt.

Evan Lundin, handlande.

Birgitta Nyvall, kassörska.

Verner Strömgård, köpman.

Emil Andersson, modellsnickare.

Ivar Wernersson, föreståndare.

Olof Hederos, avdelningschef.

Margit Aldén, fotograf.