Lillaverke

http://kartor.eniro.se/m/KzbMu

Följande text har hämtats från Folke Petterssons hembygdsforskning. Du kan läsa mer om Folke Pettersson och även få förklaringar till en del ord som används i gamla kyrkböcker via denna länk.

Så här skriver Folke Pettersson:

Gårdar i Oskar

Oskar var i äldre tid en del av Mortorps socken. Det kallades Mortorps skogsbygd. På grund av det stora avståndet till Mortorps kyrka från västra delen av socknen uppbyggdes ett kapell i skogsbygden. Enligt uppgift i Södra Möre dombok 1771 var kapellet byggt år 1709. Det byggdes om omkring 1770 och fick då Madesjö kyrkas gamla altartavla. År 1847 fick kapellbygden namnet Oskar med komministern i Mortorp boende i en egen prästgård, avskild från Alsjö nr 3. Kyrkan byggdes 1870 och renoverades 1925. Efter de senaste pastoratsregleringarna tillhör Oskar Madesjö pastorat.

Lillaverke
Det finns från gammal tid två hemman Lillaverke. De fick med tiden benämningen Västra och Östra Lillaverke. Senare delen av namnet, -verke, betyder ”fångstan-ordning för fisk”. Tydligen har hemmansnamnet sitt ursprung i en dylik anordning i Hagbyån, som flyter förbi. Det antyder, att bebyggelsen är gammal, eftersom den sannolikt följt ån. Kanske är Lillaverke den äldsta bebyggelsen i Mortorps skogsbygd, det senare Oskar. Härför talar också avradens storlek, när hemmanet först framträder i det historiska källmaterialet. Vi börjar med Västra Lillaverke. I 1541 års fogderäkenskaper brukades detta hemman av ”Sissela” – sannolikt änka. Hon erlade årligen i avrad eller arrende till kronan i kontanter 6 fyrkar = 1½ öre, 1 spann mjöl (= cirka 50 liter), 1 skäppa korn, 1 lispund smör, 1 packe näver, ½ tolft bräder och 3 dagsverken samt fodring för 5 hästar. Fodringen utgick i pengar med 2 öre per häst. Denna avrad var stor i förhållande till andra hemman i trakten och detta styrker påståendet att Lillaverke var gammal bebyggelse.

I 1547 års fogderäkenskaper kallas brukaren ”Cecilia”. Det kan vara så, att hon är identisk med ovannämnda Sissela. Stavningen var inte så noga med för den tidens fogdeskrivare! Fodringen var nu höjd till att gälla 6 hästar. När den s.k. Älfsborgs lösen skulle uttagas genom en extra skatt 1571 hette brukaren ”Per Svensson”. Han deklarerade följande tillgångar: koppar-½ lispund, oxar-2, kor-5, treårsungnöt-2, tvåårsungnöt-2, får-4, svin-3, häst för 10 mark. Det blev med 10 % på värdet en skatt på 11 mark 3 öre, vilket är bland de högsta beloppen i Mortorps skogsbygd. Per Svensson brukade fortfarande hemmanet 1591. Hans avrad var i stort sett densamma som tidigare utom att dagsverkena höjts till 4 och fodringen till 8 hästar.

Vi går fram till 1620. Då uttogs på nytt en extraskatt, den s.k. boskapshjälpen, även den grundad på böndernas självdeklarationer. Brukaren av Västra Lillaverke hette nu Nils Öfre. Hans boskapspenning bestämdes till 3 dlr 21 öre, vilket var relativt högt och bekräftar att hemmanet var gott. Nils Öfre satt kvar hela 1620-talet och deklarerade 1628 inför den s.k. kvarntullen 4 tunnor råg och 6½ tunna malt och korn. Då fanns ännu en brukare Håkan Skräddare som hade 3 tunnor råg och 4 tunnor malt och korn. Enligt 1635 och 1638 års jordeböcker var Nils Öfre ensam på hemmanet men 1641 års mantalslängd säger, att V. Lillaverke är anslaget till underhåll av knekten Bengt Stensson, som deklarerade för 1 föl, 1 oxe, 1 stut, 3 kor, 2 kvigor och 2 svin samt tillsammans med en annan brukare Ingeborg hade 4 tunnor utsäde. Ingeborg hade 1 sto, 1 oxe, 1 stut, 1 ko och 1 kviga. Nils Öfre måste ha varit kvar på hemmanet, ty 1645 nämnes han som änkling. 1646 brukas hemmanet av Nils Öfre och Måns Öfre. Den senare var ogift men hade en piga på gården. De var kvar 1649 men 1650 står Måns ensam för hemmanet. Han är nu gift. Nils är väl död. 1651 kallas Måns vid sitt efternamn Nilsson, vilket bekräftar, att han var son till Nils. I 1655 års mantalslängd är Lillaverke ”upptaget på frihet. Till skatt 1658”. Anledningen till att hemmanet befriats från att erlägga avrad under några år anges ej, men kan vara, att det drabbats av den svåra skogselden 1652. Under rubriken ”inhyses” upptages en Oluff Suensson, som betecknas som ”fattig”. I jordeboken 1663 står som brukare ”Nils” vars avrad anges vara 8 dlr 15 öre 25 penningar – ett ganska högt belopp. I 1682 års jordebok heter brukaren ”Gumme”. Avraden är oförändrad. I 1699 års jordebok upptages V. Lillaverke som 1 helt hemman. Det är nu delat mellan 4 brukare: Joen Carlsson, Per Börjesson, Gumme Nilsson och Börje M. Var och en brukade ¼ hemman. I 1717 års mantalslängd är hemmanet alltjämt delat på 4 brukare: Simon Larsson, Börje Pärsson, Måns Pärsson och Germund Gummesson. Hemmanets båtsman hette Nils Svahla. 1725 var brukarna reducerade till 3: Simon Larsson brukade ¼, Måns Pärsson ¼ och Germund Gummesson ½ hemman. Simon Larsson hade en son Lars, 12 år, Germund Gummesson hade en son Nils och en dotter. 1746 var antalet brukare åter fyra: Håkan Persson, Måns Persson med en son Gumme, Per Persson och Måns Gummesson.

Då husförhörslängden för senare delen av 1700-talet är förlorad måste vi gå fram till längden för 1805-1810. Den upptager följande ägare till hemmansdelar. Israel Månsson var 1805 58 år gammal men dog 1808. Hans hustru hette Kjerstin, 59 år gammal. Dottern Marja var 1805 21 år gammal och sonen Måns 16 år. Gården brukades efter Israel Månssons död av hemmansbrukaren Peter Olofsson, 28 år, och h.h. Stina Persdotter. De fick 2 barn: Mathis och Peter. Niclas Petersson, 25 år, till-trädde en hemmansdel 1809 då han var 26 år. Hans hustru hette Ingrid Olofsdotter. Sven Månsson var 61 år gammal. Han var gift med Walborg, 32 år. Dottern Cajsa Lena föddes 1806 och sonen Jonas 1807. Bonden Nils Andersson var 35 år gammal och gift med Stina, också 35 år gammal 1805. De hade 5 barn när de 1807 flyttade bort. Efterträdare blev bonden Peter Petersson, 34 år gammal vid tillträdet 1807. Hustrun Lena Nilsdotter var 34 år. De hade 3 barn: Maria 5 år, Kajsa Lena 3 år och Johanna, född 1807. Niclas Nilsson var 24 år och h.h. Kjerstin 20 år. Deras dotter Cecilia föddes 1806 och Christina 1808. Undantag hade Nils Pehrsson, 56 år, och h.h. Elin, 59 år. De hade 4 barn: Lena 24 år, Olof 15 år, Stina 12 år och Cajsa 10 år. Undantag hade också Måns Pehrsson 69 år och h.h. Catrina 55 år. Deras dotter Ingeborg var 13 år. Tre torpare bodde på ägorna. Avskedade båtsmannen och torparen Peter Rörström var 39 år och h.h. Kjerstin 44 år. De hade 3 barn. Torparen Peter Nilsson var 69 och h.h. Maja 56 år. De hade 3 barn. Torparen Sven Nilsson kom hit 1809 39 år gammal. Hustrun avled samma år.

Vi går fram till husförhörslängden 1830-1849. Hemmansklyvningen fortsatte. 1/8 mtl brukades i början av perioden av Magnus Pehrsson, f. 1789, och h.h. Kajsa Bengts-dotter, f. 1805. De hade 4 barn, när de överlät gården till Olaus Johansson från Madesjö, född 1803. Han var gift med Maria Svensdotter, f. 1795. De hade 3 barn: Anna Stina, född 1829, Gustafva, född 1831 och Sven Peter, född 1834. En gård brukades en tid av Karl Gustaf Olausson, f. 1826, och h.h. Stina Lisa Jonsdotter, född 1823. De hade en son, när de flyttade till Madesjö. Undantag hade Magnus Petersson, f. 1789, och h.h. Kajsa Svensdotter, f. 1805. De hade 3 barn: Ingrid Lena, född 1828, Maria, född 1831 och Sofia Christina, född 1837. Undantag hade också Peter Olsson, född 1781 och död 1832. Änkan Stina Persdotter var född 1782. De hade 2 barn: Ingrid Lena, f. 1812 och Christina, f. 1819. En gård ägdes av Olaus Håkansson, f. 1826 och gift med Maria Nilsdotter, f. 1817. Deras son Nils Peter föddes 1848. Inhyses Peter Gummesson var född 1807 och hans hustru Ingrid Lena Petersdotter 1812. De fick 3 barn: Gustaf 1833, Peter 1838 och Nils Peter 1844. Bonden Peter Staffansson var född 1827 och vigdes 1849 vid Cajsa Lena Jonsdotter, f. 1816. I ett tidigare äktenskap hade hon två barn: Karolina Jonsdotter och Christina Jonsdotter. Bonden Peter Olaus Månsson var född 1819 och gift med Maria Månsdotter, f. 1823. De hade 4 barn, när de 1849 flyttade bort. Bonden Jonas Svensson var född 1807 och son till Sven Månsson. Han var gift med Maria Gummesdotter, f. 1812. De hade dottern Ingrid Lena, när de lämnade sin gård. Bonden Jonas Jonsson var född i Älghult 1823 och gift med Ingrid Lena Svensdotter, f. 1819. De hade 3 barn, när de flyttade till Östra Lillaverke. Undantag hade Peter Andersson, som var född 1802 och gift med Annika Håkansdotter, f. 1798. De hade en son Andreas, född 1827. Undantag hade Jonas Jonsson, f. 1788. Han var gift och hade 8 barn. Bonden Håkan Nilsson var född 1820 och h.h. Johanna Jonsdotter 1823. Bonden Nicolaus Petersson var född 1815 och h.h. Johanna Karlsdotter 1817. Hon medförde 2 söner från ett tidigare äktenskap: Per August M. och Frans Johan M. I sitt nya äktenskap med Nicolaus Petersson fick hon sonen Karl Alfred 1847 och sonen Nils Peter 1849. Bonden Johannes Jonsson var född 1817 och h.h. Maria Nicolaidotter 1823. De fick 2 barn: Emma Mathilda 1846 och Johanna Christina 1848.

Icke mindre än 8 torpare bodde nu på ägorna. Torparen Måns Petersson var född 1786 och dog 1835. Han efterlämnade änkan Ingrid Petersdotter, f. 1800 och 5 barn. På torpet bodde inhyses Karl Persson, f. 1794 och h.h. Rebecka Gummesdotter, f. 1802. De hade 3 barn. Torparen Peter Svensson var född i Vissefjärda 1818 och gift med Ingrid Christina Månsdotter, f. 1825. De hade 2 barn. Avskedade båtsmannen Sven Björk var född 1790 och h.h. Catharina Jonsdotter 1783. Där bodde också torparänkan Gertrud Petersdotter, f. 1802, med 4 barn. Torparen Peter Andersson Mållberg var född 1776 och h.h. Stina Petersdotter 1782. Torparen Sven Hoffman var skriven i Lillaverke men bodde i Besagöl. Torparen Daniel Petersson var född 1789 och gift med Catrina Nilsdotter, f. 1771. De hade 5 barn. Torparen Olaus Nilsson var född 1808 och h.h. Maja Olsdotter 1798. De flyttade till Runtorp. Torparen Hendrik Håkansson var född 1779 och h.h. Cajsa Petersdotter 1783. De flyttade till Östra Lillaverke med sina 5 barn. Båtsmannen Olof Sundman och h.h. Ingeborg (inget efternamn!) hade 4 barn, när de flyttade till Madesjö. Utom de nu nämnda bodde kortare tid flera inhyses på ägorna.

Under perioden 1849-1860 bodde 52 män och 52 kvinnor i Västra Lillaverke, eller totalt 104 personer. Olaus Johanssons hustru Maria Svensdotter avled 1853, varpå han samma år flyttade till Alsjö. De tre barnen hade lämnat hemmet. Hemmansdelen, 1/8 mtl, övertogs av Sven Gustaf Olsson, född i Arby 1830. Han kom närmast från Torsås och gifte sig samma år med Kristina Petersdotter, född i Oskar 1834. De flyttade redan 1856 till Torsås. Från Anebo hitflyttade 1857 till 1/16 mtl Peter Nilsson, född 1827. Han gifte sig samtidigt med Vendla Gustafva Nilsdotter från Madesjö, f. 1835. De fick 1858 sonen Nils och 1860 sonen Carl Johan. 1/16 mtl ägdes först av Johan Peter Magnusson, född i Oskar 1821 och gift med Christina Nikolaidotter, född 1818. Deras son Josef föddes 1855, varefter de lämnade gården. De efterträddes av Johannes Olsson. Han var född i Madesjö 1801 och gift med Brita Stina Petersdotter från Oskar, född 1808. De fick 5 barn: Johannes 1833, Karl Johan 1835, Karolina Kristina 1838, Frans Ludvig 1841 och Gustaf Fredrik 1844. Johannes Olsson hade tidigare dömts till 2 års fästning för utprångling av falska sedlar. Familjen flyttade till Madesjö 1857. Bonden Peter Olaus Johansson flyttade hit 1852 men flyttade till Kroksjö 1854. Han var gift med Maria Magnidotter och hade sonen Johan Gustaf, f. 1852. Från Besagöl inflyttade till 1/16 mtl Carl Johan Månsson 1854. Han var gift med Katrina Staffansdotter, f. 1823. De fick 1855 dottern Emma Christina. Familjen flyttade 1857 till Madesjö. Bonden Anders Petersson flyttade hit 1856 från Madesjö, sedan han köpt gården av Johannes Olsson. Hans hustru hette Brita Stina Carls-dotter. De fick 1858 dottern Ingrid Sofia och 1859 Anna Mathilda. Från Madesjö hitflyttade 1849 till 1/8 mtl bonden Jonas Petersson, född i Madesjö 1816 och gift med Lisa Beata Petersdotter, född i Madesjö 1818. De fick 4 barn: Peter August 1843, Karl Johan 1845, Jonas Alfred 1848 och Karolina Mathilda 1850. Familjen flyttade tillbaka till Madesjö 1853. I stället kom 1853 bonden Karl Johan Nilsson, född i Arby 1827 och gift med Johanna Sofia Johansdotter, född i Oskar 1828. De fick 4 barn: Johanna Mathilda 1849, Nils Johan 1852, Ida Sofia 1857 och Carl Victor 1859.

Olaus Håkansson flyttade till Madesjö 1850 med hustru Maria Nilsdotter och sonen Nils Peter. I stället kom från Mortorp till 1/8 mtl Jonas Axelsson, f. i Madesjö 1808 och h.h. Gertrud Johansdotter, född i Madesjö 1816. De fick 6 barn: Johan August 1832, Johanna 1834, Emma Gustafva 1840, Helena 1843, Frans August, f. i Mortorp 1846 och Ida Mathilda i Oskar 1855. Peter Staffansson och Kajsa Lena Jonsdotter flyttade 1851. Karl Johan Petersson flyttade hit till 1/8 mtl från Arby 1854. Han var född där 1824 och h.h. Charlotta Ottosdotter i Mortorp 1829. Dottern Emma Mathilda föddes 1855 och sonen Pehr Lorentz 1859. På 1/8 mtl satt Håkan Nilsson, född i Arby 1820 och Johanna Jonsdotter, född i Oskar 1823. Undantag hade där Jonas Jonsson, f. 1781 och h.h. Cecilia, f. 1806 och värkbruten. Dottern Stina Lena var född 1820 [frågetecken för årtalen]. Från 1/8 mtl flyttade Nikolaus Petersson med hustru och 6 barn 1858 till Madesjö. 1861 inflyttade bonden Pehr August Jonsson till 1/8 mtl. Han gifte sig samma år med Ingrid Stina Jonsdotter, född i Oskar 1846. Ett tillfälligt gästspel gjorde bonden Olof Petersson, född i Mortorp 1819. Han kom 1850 från Mortorp med hustru Maria Gummesdotter, f. i Oskar 1824, och 3 barn. Familjen återvände redan 1851 till Mortorp. Till 1/16 mtl inflyttade 1859 från Mortorp bonden Johan Larsson, född i Arby 1817 och gift med Anna Maria Jonsdotter, född i Mortorp 1821. De hade 3 barn: Christina Mathilda, född i Arby 1844, Peter August, född i Arby 1847 och Emma, född där 1850. Från Mortorp inflyttade 1851 bonden Johan Peter Nilsson, född i Mortorp 1829. Han vigdes följande år vid Brita Stina Olsdotter, född i Mortorp 1832. De fick 3 barn: Maria Christina 1854, Nils Peter 1856 och Olaus 1858. 1/16 mtl ägdes av Peter Svensson, född i Vissefjärda 1818. Han sålde 1858 1/48 mtl till Adolf Magnus Magnusson, född i Oskar 1834, och h.h. Anna Catharina Jonsdotter, född i Madesjö 1828.

Följande torpare bodde på ägorna under 1850-talet. Torparen Nils Peter Jonsson, född i Oskar 1830 flyttade hit 1850. Torparen Johan Peter Petersson var född 1824 i Mortorp. Han flyttade hit 1853 och vigdes 1854 vid Johanna Andersdotter från Mortorp, född 1828. Torparen Gustaf Svensson var född i Oskar 1829. Hustrun hette Kristina Nilsdotter, född samma år. De hade 4 barn. Torparen Johan Peter Magnusson var född i Oskar 1821 och h.h. Christina Nicolaidotter 1809. De fick en son 1851. Båtsman var Nils Peter Björk, född i Mortorp 1835. Hustrun Maria Gustafva Jonsdotter var född i Madesjö 1833. Skomakaren Joseph Petersson var född i Madesjö 1821 och gift med Carolina Charlotta Petersdotter, född i Madesjö 1826. De kom till Västra Lillaverke 1858. Många inhyses bodde dessutom på ägorna.

Vi går fram i tiden till åren 1871-1881. Hemmansklyvningen har fortsatt. Det fanns nu icke mindre än 13 gårdar i V. Lillaverke. På 1/16 mtl satt fortfarande Peter Nilsson och h.h. Wendla Gustafva Nilsdotter. De hade nu 4 barn: Nils, född 1858, Carl Johan 1860, Amanda Christina 1864 och Frans 1867. På 1/8 mtl satt till 1874 Jonas Jacobsson, född i Älghult 1803 och h.h. Carin Petersdotter, f. 1819 i Algutsboda. De hade 2 barn: Johannes, f. 1861 i Madesjö och Johan Emrik, f. 1863 i Madesjö. År 1874 tog Jonas Jacobsson undantag av Frans Johan Gustafsson, född i Oskar 1850. Han gifte sig samma år med Wendla Mathilda Petersdotter från Madesjö, född 1852. De fick 3 barn: Emilia Augusta 1875, Anna Charlotta 1877 och Helena Ottilia 1879. 5/48 mtl ägdes av Johan August Jonsson, född 1832 i Madesjö. Han gifte sig 1871 med Ida Christina Nicolaidotter från Madesjö, född 1849. I ett tidigare äktenskap hade han 4 barn: Maria Christina, född 1855, Ida, född 1859, Johanna, född 1863 och Jonas, född 1865. I det andra äktenskapet föddes också 4 barn: Carl Arfvid 1872, Frans Oskar 1874, Emilia 1876 och Johan Wiktor 1880. 1/64 mtl ägdes av Jonas Josefsson, född 1809 i Oskar och sedan 1864 gift med Emma Gustafva Jonsdotter från Madesjö, född 1840. De fick 4 barn: Josef Anders, f. 1865 i Mortorp, Huldina Sofia, f. 1867 i Oskar, Fridolf, f. 1871 och Carl Alfred, f. 1876. Från Madesjö hitflyttade 1880 till 1/48 mtl Sven Jönsson, född 1840 i Torsås och gift med Emma Christina Olsdotter, född i Madesjö 1842. De fick 5 barn: Ida Sofia, född 1866 i Torsås, Rosalie Amanda, född 1869 i Madesjö, Karl Alfred, född 1871 i Madesjö, Johan, född 1874 i Madesjö och Jenny Emilia, född 1881 i Oskar. På 1/8 mtl satt till 1875 Johan Peter Jonsson, f. 1844 i Madesjö och sedan 1866 gift med Mathilda Niklasdotter, f. 1846. De hade 4 barn, när de flyttade bort och följdes av brukaren Peter August Johansson, född i Mortorp 1841. Han brukade 1/48 mtl. Med hustrun Emma Fredrika Olsdotter och 7 barn flyttade han redan 1878 till Madesjö.

På 1/8 mtl satt Carl Johan Månsson, f. 1831 i Oskar och sedan 1867 gift med Amelia Olsdotter, f. i Mortorp 1847. I ett tidigare gifte hade han 3 barn: Emma Christina, född 1855, Pehr August, född 1857 i Madesjö, Johan Anders, född 1864 i Oskar. I det andra giftet föddes 3 barn: Carl Oskar 1869, Frans Elof 1871 och Victor 1873. På 1/24 mtl satt till 1873 Peter Svensson och Ingrid Christina Månsdotter med tre barn: Sven Alfred, f. 1846, Wendla Gustafva, f. 1852 och Johan August Thylander, f. 1854 och studerande i Kalmar. (Han blev med tiden komminister i Kalmar). Peter Svensson tog 1873 undantag av Nils Peter Andersson, född 1849 i Madesjö, som samtidigt gifte sig med Wendla Gustafva Petersdotter från Oskar, född 1852. De fick 4 barn: Augusta Hedvig Christina 1874, John Ossian 1876, Karl Oskar 1878 och Per Albin 1880. 1/15 mtl innehades under 1870-talet av Gustaf Carlsson, född 1821 i Högsby, och h.h. Charlotta Svensdotter, född 1842 i Älghult. De hade 7 barn, när de 1880 flyttade bort. 1/8 mtl innehades av lanthandlanden Adolf Magnusson, som var född 1834 i Oskar och gift med Anna Catharina Jonsdotter, född 1828 i Madesjö. Hon hade varit gift förut och medförde från sitt tidigare gifte dottern Amanda Christina, född 1854 i Madesjö. I det nya äktenskapet föddes 2 barn: Carl Oskar 1863 och Hulda Augusta 1865.

¼ mtl brukades till 1879 av Johannes Jonsson, född 1831 i Madesjö, och h.h.
Hedvig Josefina Johansdotter, född 1821 i Ljungby. De hade fyra barn: Johan August, f. 1854 i Madesjö, Pehr Adolf, född 1857, Anna Gustafva, född 1860 och Mathilda Sofia, född 1864. Det blev sonen Pehr Adolf Johansson, som övertog 5/48 av fädernegården. Det skedde 1879. Till 1880 ägdes 1/32 mtl av Johan Petersson, född 1830 i Lenhofda och sedan 1867 gift med Helena Håkansdotter, född i Oskar 1843. De fick 6 barn: Hilda 1867, Adolfina 1868, Hulda Sofia 1871, Frans Viktor 1874, Carl Anders 1876 och Ester Maria 1879. Familjen flyttade bort 1880. Efterföljare blev Peter Samuel Bergqvist, född i Arby 1833 och gift med Anna Stina Andersdotter, född 1835 i Oskar. De hade 6 barn: Pehr Elof, född 1863, Amanda 1865, Johan Olof 1868, Ingeborg 1870, Emma Carolina 1873 och Anna Mathilda 1875. 3/32 mtl ägdes från 1876 av Frans Julius Johansson, född 1851 i Oskar och hans hustru från 1876 Maria Christina Johansdotter, född 1854 i Oskar. De fick 2 barn: Julia Christina 1877 och Ester Serafia 1879. Familjen flyttade 1880 och efter-träddes av Per Johan Gustafsson, född i Karlslunda 1849. Han hade 1878 gift sig med Emma Mathilda Gustafsdotter, född 1850 i Oskar. Deras dotter Helena Maria föddes 1878 och dottern Ida Gustafva 1880. Från 1878 ägdes 1/48 mtl av Frans August Jonsson, född 1846 i Mortorp. Han gifte sig samma år med Helena Peters-dotter från Vissefjärda, född 1848. De fick 2 barn: Gerda Karolina 1879 och Karl Ernst Viktor 1880.

Under 1870-talet fanns det fyra torpare på ägorna: Carl Gustaf Magnusson med hustru Johanna Sofia Petersdotter och 6 barn, Johan Peter Magnusson med hustru Christina Nicolaidotter och 1 son, Karl Gustaf Niklasson med hustru Maria Kristina Johansdotter och 1 son samt Peter Johan Jonsson med hustru Christina Magnidotter och 7 barn. F.d. båtsmannen Nils Peter Björk var född 1835 i Mortorp och gift med Maria Gustafva Jonsdotter från Madesjö. F.d. kronobåtsmannen Carl Otto Björk var född 1846 i Hagby och sedan 1869 gift med Emma Niklasdotter, f. 1850. De hade 6 barn. Smeden och kopparslagaren Olaus Ideström var född i Mortorp 1820. Han var gift med Fredrika Petersdotter från Oskar, född 1826. De hade en dotter. Familjen flyttade 1874 till Madesjö. Av övriga kan nämnas arbetaren Andreas Petersson, som med hustru och 3 barn emigrerade till USA 1873.

Perioden 1881-1891 utmärkes av kraftig emigration till USA. På 1/16 mtl tog Peter Nilsson och h.h. Wendla Gustafva Nilsdotter 1887 undantag av sonen Nils Pettersson, som samma år gifte sig med Emma Sofia Johansson. De fick 1888 dottern Ester Teresia och 1889 dottern Anna Edit Viktoria. Samma år, 1889, reste Nils Pettersson ”med hustruns bifall” till USA. Familjen lämnades hemma. Tydligen var det meningen att han efter en tids vistelse i USA skulle återvända hem. Frans Johan Gustafsson och h.h. Wendla Matilda Petersdotter fick ytterligare 4 barn på 1880-talet: Edla Karolina 1882, Karl Ernst Leonard 1885, Gustaf Emil 1888 och Johan Robert 1890. 1/8 mtl förvärvades 1889 av Nils Peter Fredin, född 1854 i Oskar. Han kom från Katarina församling i Stockholm. På 5/48 mtl fick Johan August Jonsson och Ida Kristina Nikolaidotter ytterligare 4 barn: Edla Albertina 1883, Ernst Wilhelm 1885, Anna Augusta Viktoria 1886 och Signe Gunhild Maria 1891. Den 1859 födda dottern Ida avled 1886. Från 1/48 mtl flyttade Sven Jönsson med hustru och 5 barn 1883 till Madesjö. I stället kom från Madesjö samma år Andreas Danielsson, född 1830 i Oskar och änkling sedan 1877. Han hade 4 barn: Thilda, född 1863 i Madesjö, Karl Anders, född 1870, emigrerade 1890 till USA, Ida Kristina, född 1873 och Per Elof, född 1866 (sic!). Innehavaren av 1/8 mtl Karl Johan Månsson avled 1884. Han var då undantagsman, sedan han 1888 överlåtit gården på sonen Per August Karlsson, född 1857 och sedan 1888 gift med Emma Nilsson, född 1862 i Mortorp. Med hennes bifall reste Per August Karlsson 1889 till USA. Samma år föddes dottern Anna Augusta Viktoria. En yngre broder till Per August vid namn Frans Elof, född 1871, emigrerade till USA 1892.

På 1/24 mtl fick Nils Peter Andreasson och Wendla Gustafva Petersdotter ytterligare 2 barn: Ernst Albin 1885 och Hjalmar Edvard 1890. På 1/8 mtl tog Adolf Magnusson och Anna Katarina Jonsdotter 1884 undantag av sin dotter Hulda Augusta, född 1865, som 1884 gifte sig med Per Johansson från Karlslunda, född 1862. De fick 1886 sonen Karl Rudolf och 1891 sonen Erik Gustaf Adolf. Samma år reste Per Johansson med hustruns bifall till USA. 5/48 mtl ägdes vid 1880-talets början av Per Adolf Johansson, född 1857 i Madesjö. Han gifte sig 1882 med Ida Augusta Nilsdotter, född 1858 i Oskar. De fick 3 barn: Alfi Maria 1884, Anna Signhild Viktoria 1887 och Karl Viktor 1890. 1/32 mtl ägdes av Jonas Gustaf Nilsson, född 1851 i Fliseryd och gift med Karolina Johansdotter, född 1849 i Madesjö. De kom från Karlslunda 1889. De fick 6 barn: Ester Karolina, född i S:t Sigfrid 1877, Emilia Anette, född där 1879, Karl Emil, född 1881, Oskar Rudolf, född i Karlslunda 1884, Gustaf Algot Emanuel, född 1886 därstädes, och Gunny Hildur Maria, född i Oskar 1891.

På 1/32 mtl fick Per Samuel Bergqvist och Anna Stina Andersdotter 6 barn innan de 1884 flyttade till Karlslunda. Sonen Per Elof, f. 1863, emigrerade till USA 1884. Gården tillträddes 1884 av brukaren Johan August Molin, f. 1834 i Madesjö. Han var gift med Klara Lovisa Samuelsdotter, född 1834 i Madesjö. De hade 4 barn: Johan Konrad var född 1869. Han flyttade till Jacobs församling i Stockholm 1890. Augusta föddes 1871 och flyttade 1888 till Kalmar. Karl Hjalmar föddes 1874 och Axel Rudolf 1877. 3/32 mtl ägdes av Per Johan Gustafsson och Emma Mathilda Gustafsdotter, som 1882 fick sitt tredje barn, sonen Gustaf Hjalmar och 1885 sitt fjärde, dottern Ingeborg Elisabet. Sedan våren 1886 vistades Per Johan Gustafsson i USA med hustruns bifall. På 1/24 mtl fick Frans August Jonsson och Helena Petersdotter ytterligare 4 barn: Edla Octavia 1883, Johan Emil Teodor 1885, Per Axel Hjalmar 1887 och Gustaf Gunnar Fabian 1889. Flera undantagsmän bodde på ägorna. Jonas Jakobsson avled 1886. Han efterlämnade änkan Karin Petersdotter och 2 barn. Peter Svensson och Ingrid Kristina Månsdotter hade en son hemma. Johannes Jonsson och Hedvig Josefina Johansdotter hade 2 barn i hemmet. Jonas Axelsson och Gertrud Johansdotter bodde kvar. Peter Nilsson flyttade 1882 till Stockholm.

Torparna var 6. Karl Gustaf Magnusson och Amanda Svensdotter samt Johan Peter Magnusson fortsatte att bruka sina torp. Den senares hustru Kristina Nikolaidotter avled 1892. Karl Gustaf Niklasson och h.h. Maria Kristina Johansdotter flyttade 1884 till Vissefjärda. Peter Johan Jonsson och Kristina Magnidotter hade 10 barn, av vilka två 1889 emigrerade till USA, dottern Serafia Elisabet och sonen Axel Amandus. Karl Johan Nilsson och Johanna Sofia Johansdotter brukade alltjämt sitt torp. Peter Gustaf Jakobssons hustru Anna Karolina Jonsson avled 1885. Båtsmannen nr 252 Per August Svensson Björk var född 1855 i Oskar. Han gifte sig 1884 med Ida Mathilda Andersson, f. 1848 i Madesjö. De flyttade 1888 till Madesjö. F.d. båtsmannen Nils Peter Björk var född 1835 i Mortorp. Hans hustru Maria Gustafva Jonsdotter var född 1833 i Madesjö. Kopparslagaren Olaus Ideström och hans hustru Fredrika Petersdotter hade 1 barn hemma. Utom de nu nämnda fanns det åtminstone 7 arbetarefamiljer boende på ägorna längre och kortare tid.

Östra Lillaverke

Östra Lillaverke torde ha upptagits vid samma tid som Västra Lillaverke – under medeltiden, kanske relativt tidigt. I varje fall fanns det när fogderäkenskaperna från Gustav Vasas regeringstid upprättades. I 1541 års räkenskaper står ”Mariett Peders” som brukare. Det måste väl förstås så att hon var Peders änka. Hennes avrad till kronan var: penningar-6 fyrkar, mjöl-1 spann, korn-1 skäppa, smör-1 lispund, näver-1 packe, bräder-½ tolft, dagsverken-3, fodring för 2 foderhästar och 3 fogdehästar. Avraden var exakt lika stor som Sisselas i Västra Lillaverke. Redan i fogde-räkenskaperna 1542 har hemmanet fått en ny brukare: ”Matts Persson”. Han var säkerligen son till Peder och Mariett. Han var kvar 1547, då hans fodring ökats till 8 hästar. Denna avrad gällde även för 1548.

När Älfsborgs lösen 1571 skulle uttagas genom en extraskatt, baserad på böndernas självdeklarationer, hette brukaren av Östra Lillaverke Östen. Han redovisade följande tillgångar: koppar-½ lispund, oxar-2, kor-10, treårsungnöt-1, tvåårsungnöt-2, får-6, svin-6. 10 % på värdet av dessa tillgångar blev 15 mark 3 öre. Det var ett högre belopp än vad Per i Västra Lillaverke måste betala. Östens hemman var således då mera värt än Pers. Pers bidrag till Älfsborgs lösen var 11 mark 3 öre.

Enligt 1586 års fogderäkenskaper hette brukaren av Östra Lillaverke ”Dafwid Monsson”, men 1591 var hemmanet delat mellan Jonas och Nils, av vilka en var knekt. Avraden var i stort sett oförändrad utom att fodringen nu gällde 6 årliga och 2 konungshästar.

Vi går fram till 1620. Då uttogs en extraskatt, den s.k. boskapspenningen. Den var baserad på självdeklaration, bekräftad av kyrkoherde och länsman. Registret över boskapspenningen upptager för Östra Lillaverke Sven, vars skatt upptogs till 2 dlr 27½ öre mot 3 dlr 21½ öre för Nils i Västra Lillaverke. I registret över kvarntullen 1628 uppges Sven ha 4 tunnor råg och 6½ tunna korn och malt. Sven anges ännu i 1635 års jordebok som brukare av hemmanet liksom i 1638 års jordebok. I 1641 års mantalslängd heter däremot brukaren ”Mons i Lillavirke”. Han hade 1 häst, 1 sto, 4 oxar, 4 stutar, 9 kor, 6 kvigor, 6 får, 2 lamm, 2 svin, 2 ungsvin och 6 tunnor utsäde. Han torde ha varit den förmögnaste bonden i skogsbygden. Under följande år hette brukaren Börje men 1663 hette brukarna Måns och Per. Deras avrad värderades till 8 dlr 15 öre 21 penningar, vilket var i det närmaste densamma som avraden för Västra Lillaverke. I 1682 års jordebok var hemmanet fortfarande delat mellan två brukare: Oluf och Hollme. I 1688 års husförhörslängd upptages många i Östra Lillaverke: Måns Nilsson med hustru, sonen Per Månsson, Per Nilsson med hustru, Håkan Eriksson med hustru Karin och dottern Karin, Per Eriksson med hustru, sonen Erik med hustru. I 1699 års jordebok är hemmanet delat mellan två brukare: Pehr Nilsson och Gumme Nilsson. Var och en brukade ett halvt hemman. I 1717 års mantalslängd har Pähr Nilsson fortfarande ½ hemman men den andra halvan var nu delad mellan Gumme Nilsson med ¼ och Olof Gummesson med ¼ mtl. Hemmanets båtsman hette Pähr Öhrn. I 1725 års mantalslängd brukar Pär Nilsson ½ mtl, Pär Gummesson ¼ mtl och Olofs änka ¼ mtl. 1746 heter brukarna Anders Persson ¼, Swen Carlsson ¼, Pär Gummesson ¼ och Nils Nilsson ¼. Båtsmannen hette Nils Öhrn. Ovannämnde Swen Carlsson var nämndeman för skogsbygden och en ansedd man.

Eftersom husförhörslängderna för 1700-talets senare hälft saknas vet vi inte vilka förändringar i ägandeförhållandena som då ägde rum. Vi måste gå fram till husför-hörslängden 1805-1810.

Det fanns fortfarande 4 gårdar i Östra Lillaverke. Anders Nilsson var 1805 27 år gammal och gift med Maria Jonasdotter, 28 år. Sonen Jonas föddes 1808 och dottern Helena 1810. Peter Nilsson var 1805 33 år gammal. Hans hustru Stina avled 1808. Sonen Johan var 1805 1 år gammal. Dottern Ingrid föddes 1808. Gumme Jonsson var 1805 48 år och hans hustru Stina lika gammal. De hade 9 barn: Jonas var 1805 23 år gammal. Han övertog 1809 gården. Hans syster Stina var 1805 21 år, Cajsa 18 år, Gjörel 14 år, Lena 13, Peter 10, Nils 7, Marja 6 och Rebecka 3 år. Gumme Andersson var 63 år och h.h. Caisa 59 år. De hade 5 barn: Peter 26 år, Lena 18 år, Sara 17 år, Maja 15 år och Gertrud 11 år. Gumme Andersson avträdde gården 1809 till Jonas Jaensson, som 1805 uppges vara 35 år. Hans hustru Caisa var då 31 år. Undantag hade Nils Nilsson 49 år med hustru Segrid 49 år och 4 barn: Brita Stina 11 år, Maria 4 år, Olaus 13 år och Peter, född 1805. Undantag hade vidare Anders Svensson 42 år och h.h. Elin, 37 år. Undantagsmannen Nils Andersson och hans hustru Elin avled 1808.

Det fanns 4 torpare på ägorna. Sven Svensson, 52 år, med hustru Ingjärd, 43 år, Sven Svensson, 47 år, med hustru Ingrid, 69 år, och dotter Stina, 28 år, Jon Svala, 74 år, med hustru Kjerstin, 75 år, och Nils Danielsson, 30 år, med hustru Stina, 30 år, och dottern Cajsa, född 1806 och sonen Daniel, född 1809. Båtsmannen hette nu Mållberg, 28 år. Hans hustru hette Gertrud, 28 år. De hade 2 barn. Båtsman Anders Lindström avled 1808. I stället kom Peter Lindström, 18 år.

Vi går fram till husförhörslängden 1830-1849. Bönderna har nu blivit flera. Peter Nicolausson var född 1812 och gift med Helena Andersdotter, född 1810 och dotter till Anders Nilsson och Maria Jonasdotter. De hade 2 barn, när Peter Nicolausson 1830 sålde gården. Olaus Svensson var född 1801 och h.h. Stina Svensdotter 1812. De hade 2 barn, när de flyttade till Krokstorp. Jonas Andersson var född 1819 och h.h. Cajsa Lena Olsdotter 1817. De hade sonen Pehr August, född 1835, när de flyttade bort. Jonas Börjesson var född 1790 och h.h. Stina Håkansdotter 1784. De hade 3 barn: Peter var född 1814 och flyttade till Madesjö 1849, Gustaf var född 1818 och Carl Johan 1822. Jonas Jonsson var född i Älghult 1813. Hans hustru Ingrid Lena Svensdotter var född 1819. De hade 3 barn: Peter, född 1841, Gustaf 1845 och Helena 1847. Nils Gummesson var född 1822 och h.h. Ingrid Maria Olsdotter 1820. Deras dotter Carolina föddes 1847. Hans Svensson var född 1801 och h.h. Stina Svensdotter 1812. Med sina 2 barn flyttade de till Madesjö 1849. Bonden Anders Olsson var född 1804 och h.h. Brita Stina Petersdotter 1812. De hade 4 barn: Johan August, född 1835, Kristina 1841, Karolina 1843 och Joseph 1846. Bonden Karl Petersson var född 1810 och h.h. Cecilia Staffansdotter 1814. Deras dotter Carolina föddes 1847. Undantag hade Peter Gummesson, f. 1796 och h.h. Kajsa Månsdotter, född 1792. Dottern Johanna föddes 1830 och sonen Otto 1836. Undantag hade också Nils Jonsson Fyrsten, f. 1785, och h.h. Sara Gummes-dotter, f. 1790. Undantagsmannen Jonas Gudmundsson var född 1781. Hans hustru Kajsa avled 1834.

På hemmanet fanns under dessa år 7 torpare. Jonas Johansson var född 1801 och h.h. Maja Gummesdotter 1799. Måns Petersson var född 1811 och h.h. Gertrud Petersdotter 1823. Nils Persson var född 1816 och h.h. Anna Maria Petersdotter 1820. De hade 2 barn. Jonas Danielsson var född i Madesjö 1816 och h.h. Helena Olsdotter 1819. De hade 3 barn. Nils Gummesson var född 1791 och h.h. Stina Eskilsdotter 1802. Han var dömd för snatteri. De betecknas som utfattiga. Nils Olsson var född i Arby 1823 och h.h. Christina Svensdotter var född 1824. De hade 1 son. Isac Jonsson var född 1803 och h.h. Johanna Johansdotter 1804. De hade 4 barn. Hemmanets båtsman Johan Johansson Björk, född 1820, bodde i Västra Lillaverke. Med hustrun Maria Svensdotter hade han 4 barn. Av övriga på hemmanets ägor kan nämnas drängen Johannes Petersson, som var klockare vid kapellet. Han var född 1804 och gift med Ingrid Mattisdotter, född 1800. Åtminstone 3 familjer som betecknas som inhyses bodde dessutom på ägorna.

Under perioden 1849-1861 var folkmängden i Östra Lillaverke 50 män och 50 kvinnor, eller tillsammans 100 personer. ¼ mtl ägdes till en början av Jonas Börjesson, men han tog 1853 undantag av Peter Jonsson, som var hans äldste son, född 1814. Han var gift med Kristina Nilsdotter från Madesjö, född 1829. De fick 1850 dottern Vendla Lovisa och 1852 dottern Ida Mathilda, båda födda i Madesjö. I Oskar föddes 1856 sonen Carl. 1/8 mtl ägdes fortfarande av Jonas Jonsson och h.h. Ingrid Lena Svensdotter. Deras femte barn, sonen Johan August föddes 1854. Det fjärde, dottern Emma Mathilda, föddes 1850. Undantag hade Peter Gudmundsson och Kajsa Månsdotter. På 1/8 mtl satt fortfarande Nils Gummesson och Ingrid Maria Olsdotter. De fick på 1850-talet fem barn: Emma Christina 1851, Johan August 1854, Sofia 1856 och tvillingarna Peter och Frans Julius 1869. Till gårdens ägor inflyttade 1858 torparen Peter Magnus Olsson, född i Oskar 1832, och h.h. Johanna Sofia Petersdotter, född i Madesjö 1833. De hade 3 barn.

1/16 mtl ägdes fortfarande av Anders Olsson och Stina Petersdotter, men 1860 tog de undantag av äldste sonen Johan August Andersson och h.h. Kajsa Lena Andersdotter, född i Arby 1838. 1/8 mtl ägdes alltjämt av Karl Petersson och Cecilia Staffansdotter. De fick på 1850-talet 3 barn: Christina 1850, August 1857 och Frans Gustaf 1859. Johan Peter Anderssons hustru Lovisa Johannesdotter avled 1850. Hon efterlämnade en nyfödd dotter Karolina. 1854 hitflyttade Jonas Josefsson, född i Oskar 1809 och gift med Maja Germundsdotter, född 1790. De efterträddes av Nils Olsson, född i Oskar 1823 och h.h. Kristina Svensdotter, f. 1824. De hade och fick totalt 5 barn: Fredrik 1845, Helena 1849, Olivia 1855, Carl Johan 1857 och Josephina 1859. 1/8 mtl brukades mellan 1850 och 1851 av Sven Gudmundsson och Maja Stina Håkansdotter. De flyttade med fem barn till Mortorp sistnämnda år. Efterträdare blev Andreas Petersson, född 1819 i Arby, och h.h. Stina Lena Petersdotter, född i Oskar 1819.

På ägorna fanns från 1859 torparen Andreas Peter Petersson, född i Madesjö 1832. Hans hustru hette Christina Johansdotter, född i Oskar 1830. De hade en dotter. Torparen Andreas Petersson var född i Arby 1797. Hans hustru Anna Stina Peters-dotter var född i Oskar 1820. De hade många barn. Torparen Måns Petersson var född i Oskar 1811. Hustrun Gertrud Petersdotter var född 1823 i Oskar. Tidigare torparen numera inhyses Andreas Gudmundsson var född i Oskar 1806 och hustrun Stina Gudmundsdotter 1812. De hade 3 barn. Inhyses Peter Andersson var född i Oskar 1802. Hans hustru Cecilia Danielsdotter avled 1859. Inhyses Isac Jonssons hustru Johanna Johansdotter avled 1859. Hon efterlämnade utom mannen 4 barn. Avskedade båtsmannen Peter Lindström var född 1789. Hans hustru Kajsa Danielsdotter dog 1857. Avskedade båtsmannen Peter Andersson Mållberg var född i Oskar 1777. Hans hustru Stina Persdotter var född i Madesjö 1782. De hade en son. Torparen Carl Johan Jonsson flyttade hit från Besagöl 1855. Han köpte Peter Jonssons torp. Hustrun Helena Israelsdotter var född i Algutsboda 1825. De hade 3 barn. Bonden Jonas Josephsson köpte 1859 1/16 mtl.

Vi går fram i tiden till åren 1871-1881. ¼ mtl brukades från 1871 av Andreas Petersson d.y., född 1839 i Oskar och 1870 vigd vid Mathilda Petersdotter, född i Oskar 1852. De fick till 1880 5 barn: Hulda Lydia 1870, Emma Sofia 1872, Carl Hjalmar 1875, Johan August 1877 och Viktor Amandus 1880. 1/8 mtl brukades av Carl Johan Petersson. Hans hustru Charlotta Ottosdotter avled 1880. De hade 3 barn: Emma Mathilda, född 1855, Pehr Lorens, född 1859 och Anna Christina, född 1863. Nästa 1/8 mtl ägdes till 1874 av Carl Petersson och Cecilia Staffansdotter. De tog detta år undantag av äldste sonen Johan Peter Carlsson, född 1843 och samma år vigd vid Emma Mathilda Carlsdotter, född 1855. De fick 3 barn: Emilia Sofia 1875, Ester Maria 1877 och Karl Viktor 1880. 1/8 mtl ägdes till 1873 av Andreas Petersson d.ä., som 1879 gifte sig för andra gången med Kristina Nilsdotter, f. 1820. De hade två fosterbarn. Gården övertogs 1873 av Frans Gustaf Magnusson, som var född i Madesjö 1852 och 1873 gifte sig med Stina Maria Johansdotter, född i Oskar 1849. De fick 3 barn: Ida Sofia 1874, Anna Mathilda 1878 och Helena Augusta 1880.

1/8 mtl ägdes först av snickaren Edvard Jonsson, född i Hagby 1846 och förvärvades av bröderna Johan Alfred och Fredrik Jonsson, söner till Jonas Månsson och Elin Jonsdotter. 1/16 mtl ägdes av Peter Jonsson, född 1841 i Oskar och sedan 1864 gift med Hilma Jonsdotter, född 1843 i Madesjö. De hade 4 barn: Johan Victor, f. 1866, Hilda Augusta, f. 1870, Emilia Annette, f. 1874 och Nanny Ottilia, f. 1879. Nästa 1/16 mtl ägdes en tid av riksdagsmannen Nils Pettersson i Runtorp men köptes 1874 av Fredrik Nilsson, f. 1846 i Oskar och samma år, 1874, gift med Carolina Mathilda Andersdotter från Mortorp, född 1854. De fick 2 barn: Axel Wendel 1877 och Nils Hjalmar 1879. 1/16 mtl ägdes först av Jon Mattsson, född 1836 i Oskar, och h.h. Johanna Håkansdotter, född 1831 i Oskar, men övertogs 1874 av Peter Linus Johansson från Madesjö, född 1844. Han gifte sig 1872 med Annette Carolina Carlsson, född 1849 i Mörbylånga. De fick 2 barn: Johan Theodor 1873 och Karl August 1878. Undantag innehades av Peter Jonsson och Maria Christina Carlsdotter. De hade gift sig 1871. I familjen fanns det 6 barn. Undantag hade också Jonas Börjesson och Stina Håkansdotter och Jonas Månsson och Elin Jonsdotter med 4 barn. Undantagsmannen Peter Gudmundsson avled 1873.

Båtsman för Östra Lillaverke var på 1870-talet Jonas Svensson Lindström, född 1843 i Oskar och gift med Stina Beatha Jonsdotter, född 1830 i Madesjö. De hade 2 barn. F.d. båtsmannen Johan Nilsson Ahlqvist flyttade hit 1878. Han var gift med Kristina Karlsdotter och hade 2 barn. 5 torpare fanns på ägorna. Torparen Peter Petersson var född 1819 i Madesjö. Hans hustru Ingrid Lena Staffansdotter var född 1825 i Madesjö. Torparen Peter Magnus Olsson och h.h. Johanna Sofia Petersdotter med 7 barn flyttade 1873 till Kalmar. I stället kom torparen Måns Petersson, f. 1811 i Oskar och h.h. Gertrud Petersdotter, f. 1823 och med 6 barn. Torparen Carl Johan Jonsson var född 1822 i Oskar och h.h. Helena Israelsdotter 1835 i Algutsboda. Torparen Andreas Petersson var född 1797 i Arby och h.h. Stina Beatha Petersdotter 1820 i Oskar. Torpareänkan Stina Gudmundsdotter brukade alltjämt torpet efter 1867 avlidne torparen Anders Gudmundsson. Två hantverkare bodde på ägorna. Korgmakare Gustaf Svensson var född 1829 i Oskar. Han blev änkling 1870. Han hade 6 barn. Muraren Anders Johannisson var född 1824 i Algutsboda. Han gifte sig 1866 med Ingrid Stina Nilsdotter, född 1842 i Oskar. De hade 3 barn. Utom de nu nämnda bodde flera änkor och arbetarefamiljer på ägorna.

Vi förflyttar oss fram till åren 1881-1891. På ¼ mtl satt fortfarande Andreas Petersson och Ida Matilda Petersdotter. De fick under perioden ytterligare 2 barn: Olga Viktoria 1885 och Gunhild Maria 1891. Dottern Hulda Lydia emigrerade 1889 till USA. 1/16 mtl såldes till Per Johansson i Toresbo i Madesjö. På 1/8 mtl blev Karl Johan Pettersson änkling 1880, varefter han gifte om sig 1885 med Sofia Jonsdotter från Mortorp, f. 1827. Äldste sonen Peter Lorens emigrerade 1883 till USA. År 188? tog Karl Johan Pettersson undantag och gården övergick till dottern Anna Kristina, som gifte sig med Karl Elof Gustafsson från Madesjö, f. 1860. De behöll gården i två år men flyttade 1883 bort. I stället kom gården att övertagas av Johan Fredriksson, född 1857 i Mortorp, som gifte sig med Emma Kristina, född 1855 och dotter till Karl Johan Pettersson. De fick 1886 sonen Johan Albert och 1889 sonen Karl Bernhard. Nästa gård på 1/8 mtl ägdes fortfarande av Johan Peter Karlsson och Emma Matilda Karlsdotter. De fick under perioden ytterligare 5 barn: Viktoria Cecilia Hanna 1882, Johan Gustaf 1884, Anna Charlotta 1886, Edith Kristina 1889 och Alma Ottilia 1891.

På nästa 1/8 mtl fortsatte Frans Gustaf Magnusson och Stina Maria Johansdotter. De fick ytterligare 3 barn: Ester Viktoria Marie 1883, Sara Amanda Emilia 1887 och Hildur Ellen Kristina 1889. 1/8 mtl ägdes av Johan Alfred Jonsson, som var född 1848 i Hagby och ogift. Brodern Fredrik Jonsson flyttade 1881 till Stockholm. Drängen Frans Julius Gustafsson, f. 1858 i Madesjö, emigrerade 1888 till USA. På 1/16 mtl fortsatte Peter Jonsson och Helena Jonsdotter. De fick ytterligare 3 barn: Edla Rosalie 1882, Ernst Ninian 1884 och Nanny Edit Viktoria 1887. Skomakaren Fredrik Nilsson på 1/16 mtl flyttade 1882 med hustru och 3 barn till Mortorp. Gården köptes av Peter Nilsson i Betekulla, som lät den brukas av Gustaf Nikolausson, född 1838 i Oskar och sedan 1864 gift med Josefina Olsdotter, f. 1843 i Mortorp. De hade 8 barn och fick i Östra Lillaverke ytterligare 2 barn: Nina Matilda 1882 och John Titus 1884.

På 1/16 mtl flyttade Peter Lorens Johansson 1884 till Kalmar. Hans hustru hette Anette Karolina Karlsson. De hade 3 barn. Gården övertogs av Johan Peter Olsson, född 1844 i Madesjö. Han avled samma år. Johan Peter Andersson och Anna Maria Niklasdotter tillträdde 1881 1/16 mtl men sålde 1890 gården till Nils Manfred Nilsson, född 1854 i Glömminge. Han kom från Adolf Fredriks församling i Stockholm och var gift med Hilda Svensson, född 1858 i Madesjö. De hade 3 barn: Hilda Viktoria, född 1882 i Stockholm, Axel Harald, född 1887 och Thor Helmer Efraim, född 1888. Alla tre barnen var odöpta. Tydligen var föräldrarna baptister. ¼ mtl övertogs 1884 av Josef Johansson, född 1847 i Oskar, och h.h. Maria Matilda Karlsdotter, född 1842 i Karlskrona. De hade 5 barn, när de 1888 flyttade från Östra Lillaverke. De efter-träddes 1888 av Karl Gustaf Johansson, född 1851 i Oskar, och h.h. Wendla Sofia Johansson, född 1855 i Oskar. De kom närmast från Madesjö. De hade en dotter Emilia Augusta, född 1881. Undantag hade Karl Pettersson och h.h. Cecilia Staffansdotter, Andreas Pettersson och h.h. Kristina Nilsdotter och Jonas Månsson och h.h. Elin Jonsdotter. Dessa senare hade två döttrar i hemmet: Emma Matilda, född 1850 i Hagby, och Maria Gustafva, född 1858 i Madesjö.

Under 1880-talet bodde 7 torpare på hemmanets ägor. Torparen Peter Petersson dog 1888. Änkan Ingrid Lena Staffansdotter var född 1825. Hon överlämnade torpet till dottern Maria Kristina Petersson, född 1843 i Madesjö. Torparen Karl Petersson var född 1856 i Oskar. Han kom från Hedvig Eleonora församling 1878 och gifte sig 1881 med Ida Kristina Gustafsson, född 1856 i Madesjö. De flyttade 1882 till Madesjö. Torparen Måns Petersson var född 1811 i Oskar och gift med Gertrud Petersdotter, född 1828 i Oskar. De flyttade till Anebo 1883. Torparen Karl Johan Petersson var född 1835 i Nottebäck och kom till Östra Lillaverke 1881. Han avled 1888 efterlämnande hustru Helena Jonsdotter, född 1823 i Madesjö, och 4 barn. Torparen Johan Peter Jonsson avled 1891. Torparen Johan Gustaf Olsson var född 1859 i Oskar och gift med Klara Johansdotter, född 1858 i Oskar. De hade 4 barn.

Båtsman var från 1887 Per Herman Lindström, född 1870 i Oskar. Han efterträdde avskedade båtsmannen Jonas Svensson Lindström, född 1843 i Oskar, och gift med Stina Beatha Jonsdotter, född 1830 i Madesjö. De hade 3 barn. På ägorna bodde också f.d. båtsmannen Johannes Nilsson Ahlqvist, född 1834 i Oskar och gift med Kristina Karlsdotter, född 1840 i Oskar. De hade 3 barn. Det fanns vid 1880-talets ingång 3 hantverkare på ägorna. Snickaren Per Edvard Jonsson var född i Hagby 1846. Han flyttade till Gävle 1883. Korgmakare Gustaf Svensson och muraren Anders Gustaf Johannesson var kvar. Som arbetare karakteriseras båtsmannen Jonas Lindströms son Johan Elof Jonsson Lindström, som flyttade hit 1888 och antog faderns namn 1890. Han gifte sig 1888 med Tilda Sofia Petersdotter från Gullabo, f. 1863. De fick 2 barn. För övrigt bodde längre eller kortare tid sju arbetarefamiljer på Östra Lillaverkes ägor. Bl.a. kan nämnas f.d. båtsmannen Johan Peter Nilsson Stillman, f. 1839 i Oskar och gift med Desideria Karlsdotter, f. 1835 i Ekeberga. De hade 4 barn och flyttade in 1888.