Oskars kyrka

Det område som idag utgör Oskars församling kallades ursprungligen Mortorps ”skogsbygd”, eftersom området hörde till de mindre befolkade delarna av Mortorps socken. Under 1700-talets första hälft, sannolikt på 1730-talet, byggdes här ett kapell benämnt Mortorps capell och under senare delen av samma århundrade börjar dokumenten tala om ”kapellförsamlingen”. År 1847 blev församlingen egen kyrksocken med namnet Oscar, inspirerat av den dåvarande regenten, och fick egen präst.

Oskars kyrka började byggas 1870 och ersatte då ett kapell från 1770-talet. Kyrkan invigdes 1872 av biskopen i dåvarande Kalmar stift Paulus Genberg. Den har genomgått flera reparationer, bl.a. 1953 då kyrkan elektrifierades samtidigt som själva kyrkorummet förminskades. Oskars församling tillhörde först (efter 1847) Mortorps pastorat, ingick senare i Karlslunda-Mortorps-Oskars pastorat och är från 1977 kunten till Madesjö (nu Nybro) kyrkliga samfällighet. Sedan 1969 utgör Oskars församling en del av Nybro kommun.

Lennart K Persson

Se vidare Lennart K. Persson: Oskars kyrka och församling. Historia och nutid. Nybro 2008. (distribution Oskars församling)

Oskars kyrka i Alsjöholm fotograferad slutet 1800-talet. Foto: Oskars Hembygdsförenings arkiv.
Oskars kyrka i Alsjöholm fotograferad under slutet av 1800-talet. Foto: Oskars Hembygdsförenings arkiv.

 

Oskars kyrka 1956. Foto: Oskars Hembygdsförenings arkiv.
Oskars kyrka 1956. Foto: Oskars Hembygdsförenings arkiv.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Oskars_kyrka,_Nybro