Sigislaryd

http://kartor.eniro.se/m/bdN3S

Följande text har hämtats från Folke Petterssons hembygdsforskning. Du kan läsa mer om Folke Pettersson och även få förklaringar till en del ord som används i gamla kyrkböcker via denna länk.

Så här skriver Folke Pettersson:

Längst uppe i norra Madesjö ligger Sigislaryd. Det relativt korta avståndet till Applaryd i Hälleberga gör att man undrar om ej Sigislaryd befolkats västerifrån, från Applaryd. Bägge namnen slutar på -ryd, vilket betyder röjning. Namn på -ryd här-stammar i regel från medeltiden och är väl ungefär samtidiga. Namnet Sigislaryd bör väl betyda Sigisles röjning, i vilket fall Sigisle måste vara ett personnamn. Man kan jämföra med Gisle i det närbelägna Gislatorp. Hemmanet bör ha upptagits i början av 1500-talet. Namnet saknas i 1533 års register över gärd och likaledes i 1535 års register över städsleören, men i 1539 års fogderäkenskaper nämnes ”Jon Persson i Sigislerid”. Hans avrad är mycket obetydlig, vilket stärker antagandet, att hemmanet är relativt nyupptaget: ”ett kleff tatt, 2 örtugar och fodring för en häst.” Redan 1541 fick Jon Persson lära känna verkningarna av Gustav Vasas skärpta ekonomiska politik, i det att avraden nu höjdes till ”4 huita, 1 kleff taatt” och fodring för 3 hästar. Fodringen skulle lösas med 2 öre per häst, vilket följande år godtyckligt höjdes till 3 öre per häst. År 1545 förekommer Jon Persson. För lönskaläge fick han böta 4 gutniska mark. Samma år höjdes fodringen med 1 häst. Jon lyckades undgå att bli uttagen till knekt, men 1556 var avraden höjd till 2 fyrkar, ½ lispund smör, 1 kleff tat, 3 dagsverken och fodring för 4 hästar. Dagsverkena höjdes till 4 i 1561 års fogde-räkenskaper. Det är tydligt, att Jon Perssons långa brukningstid på hemmanet höjt dess värde avsevärt, vilket fogden ej kunnat undgå att märka, varför han höjt skatten i motsvarande grad. Av tionden 1565, 2½ skäppa råg och 1 skäppa korn, framgår denna förbättring av hemmanet. Den vittnar om en skörd av 37½ skäppor råg och 15 skäppor korn. Jon Perssons välstånd illustreras ytterligare av hans deklaration inför Älfsborgs lösen 1571. Han hade 2 lod silver, 1 lispund koppar, 1 oxe, 6 kor, 1 fyra-årigt ungnöt, 1 tre-årigt dito, 2 tvåårsungnöt, 6 får, 6 svin, 5 getter, häst för 5 mark. Det gav en skatt på 13 mark 3 öre, vilket måste anses mycket bra.

Jon Persson brukade Sigislaryd till efter 1575, då han förekommer sista gången. Den som närmast efterträdde honom hette 1591 Nils. 1600 omtalas ”Enkian i Sijgislerij”. Vems änka säges ej, men det kan näppeligen ha varit Jon Perssons utan snarare Nils’ änka. Samtidigt nämnes en ”kneckt, är wthi Lifflandh”. Änkan efter en brukare satt tillsvidare kvar på hemmanet, men en knekt, som för tillfället var ute i det polsk-svenska kriget, hade tilldelats hemmanet. Kom han hem från kriget skulle han i fortsättningen bruka Sigislaryd, men under hans frånvaro fick änkan sitta kvar. Nästa år betecknas Sigislaryd som ”husarmt”, men i registret över den samma år utlysta ”rumpeskatten” står änkan fortfarande upptagen på Sigislaryd. Knekten hade icke kommit hem från Lifland. Sannolikt hade han stupat där, ty 1604 är Sigislaryd icke knekthemman. Det dröjde till 1610, innan en ”Swen i Sigislarid” är upptagen som knekt i Sven Håkanssons fänika. Som sådan har han sannolikt deltagit i striderna mot danskarna kring Kalmar och väl också i ”slaget vid Jutebackarna” d. 6 september 1612. Sannolikt stupade han, ty 1613 betecknas Sigislaryd som ”ödeshemman”, samtidigt som en Gumme är angiven som brukare. I registret över Älfsborgs lösen 1613 betecknas denne Gumme som ”uthfattigh”. Trots detta måste han bidraga med 2 koppardaler till lösen. Han tycks icke ha varit knekt. Gumme höll sig kvar i Sigislaryd till 1628. I mantalslängden över boskapspenningen detta år kallas han med sitt fullständiga namn: Gumme Nilsson. Var han son till tidigare nämnde Nils? Redan 1620 hade han inför boskapsskatten deklarerat sina tillgångar: åker till 3 tunnor, 1 häst, 2 oxar, 4 kor, 1 kviga, 1 stut, 8 getter, 1 ung get, 1 svin, 1 ungt svin. Skatten blev 1 dlr 30 ¼ öre. 1622 var Gudmund knekt i Bengt Björns kompani, men 1623-1624 har han efterträtts som knekt av Tore Gudmundsson, som måste ha varit en son. Samtidigt med Gumme eller Gudmund fanns en annan brukare, Per i Sigislaryd, som nämnes 1620 och 1625. I 1628 års taxering till boskapspenning hade Gumme följande tillgångar: 3 tunnor säd, 1 häst, 2 oxar, 3 kor, 1 kviga, 1 får, 1 svin, 1 ungt svin. Det var sämre än 1620, men 1620-talets senare år var svåra.

Omkring 1630 efterträddes Gumme av Herman, som 1633 hade 2 tunnor utsäde, 1 sto, 2 stutar, 4 kor, 3 kvigor, 6 får, 2 lamm, 2 ungsvin. Han skulle bruka Sigislaryd till och med 1650. Han hade 1641 avsevärt förökat sina tillgångar: 1 sto, 2 oxar, 3 stutar, 4 kor, 3 kvigor, 4 får, 3 lamm, 6 getter, 5 unga getter, 3 ungsvin och 3 tunnor utsäde. Herman förekommer ett par gånger i kyrkoräkenskaperna. År 1646 gav han 1 mark och 1650 6 öre till Madesjö kyrka. I 1649 års mantalslängd hade Herman en son mantalsskriven i Sigislaryd, men han är borta året efter. Det är möjligt, att denne son är identisk med den Jon, ogift bonde, som brukade hemmanet 1655 och 1660. På 1660-talet fick han sällskap med en Håkan, som 1666 vid ett par tillfällen skänkte 2 mark till kyrkan. Ännu 1669 fanns både Jon, som nu var gift, och Håkan i Sigislaryd, men i 1686 års jordebok är Håkan ensam. Räntan uppges i jordeboken till 1 dlr 15 öre 11 penningar årligen.

När 1697 års kvarnkommission registrerade de olika hemmanens kvarnar hette brukarna i Sigislaryd Johan Joensson och Per Olufsson. De hade en kvarn i en bäck, ”som kommer ur måse, kierr och moras.” I 1699 års jordebok anges, att hemmanet 235 Sigislaryd ”var anslaget till K. Amiralitetet och wissa båtsmanshållet.” Brukarna var desamma som 1697. Den årliga räntan hade höjts till 4 dlr 15 öre 21 penningar. Per Olsson skänkte 1704 på sin hustrus kyrktagningsdag 8 öre smt och senare på hösten 4 öre smt ”i testamente efter Pers dotter.” Ännu 1717 års mantalslängd upptar samma ägare.

I 1740 års vallängd upptages endast två röstberättigade hemmansägare i Sigislaryd: Gumme Persson och Olof Persson. Vid hösttinget 1736 inregistrerades och god-kändes ett testamente av Per Olofsson och hans hustru Anna Persdotter, daterat den 26 maj 1735, varigenom deras tillkommande måg Nils Håkansson från Östra Resebo och deras äldsta dotter Kerstin Persdotter fick övertaga deras hemmansdel mot lösen till övriga syskon och behörigt undantag till föräldrarna. De behöll inte länge denna hemmansdel. I husförhörslängden 1755-1788 finns det tre gårdar i Sigislaryd. En gård innehades av sonen Olof Persson, som var född 1715, och hans hustru Kerstin, född 1719. De fick 8 barn. Äldst var Per, född 1742, därefter följde Nils, f. 1744, Sven 1746, bosatt i Kristvalla, Kierstin, f. 1748, Maria 1750, Karin 1753, Lisbeth 1755 och Anna 1759. Den andra gården innehades nu av Herman Johansson, född 1715, och hans hustru Sara Håkansdotter, f. 1721. De hade 3 barn: Maja, född 1742, Håkan 1747 och Kierstin 175?. Den tredje hemmansdelen innehades av Per Nilsson, som var född 1724 och gift med Kierstin Larsdotter, född 1732. De hade 2 barn: Karin, född 1760, och Sven, som var född 1766.

Under perioden 1782-1801 ökades hemmansdelarnas antal till fyra. Olof Perssons son Per Olofsson hade nu övertagit fädernegården. Han var gift med Ingrid Måns-dotter, f. 1744. De hade 6 barn: Annica, född 1768, Maria 1770, Stina 1772, Caisa 1774, Joseph 1780 och Lisa 1783. Herman Johanssons gård brukades nu av sonen Håkan Hermansson och hans hustru Lisbeth Jonsdotter, f. 1751. De fick icke mindre än 8 barn: Maria 1772, Stina 1775, Johan 1777, Axel 1780, Maja Lisa 1783, Anna Catharina 1786, Jonas 1790 och Sara Lisa 1794. Hälften av Per Nilssons del hade nu övergått till Jonas Carlsson, född 1767 och gift med Per Nilssons dotter Karin Persdotter, f. 1760. De fick 3 barn: Daniel 1789, Olof 1791 och Carl 1800. Den andra hälften av gården hade gått till Per Nilssons son Sven Persson, f. 1766 och hans hustru Stina Persdotter. De fick 2 döttrar, av vilka Karin, född 1789, avled redan 1793. Hennes syster hette Maja Stina, u.å. Gården tycks för en tid ha brukats av Henning Månsson och Lisbeth Månsdotter, som fick två döttrar: Annika, u.å. och Maria 1789.

I början av 1800-talet skedde den stora hemmansklyvningen i Sigislaryd. Per Olofsson och Ingrid Månsdotter tog undantag av näst äldsta dottern Stina Persdotter och hennes man Jonas Jonsson, f. 1776. De gifte sig 1806 och fick 2 barn: Ingrid Catharina 1809 och Gustaf 1811. Håkan Hermansson och Lisbeth Jonsdotter satt kvar på sin hemmansdel liksom Jonas Carlsson och Maria Persdotter. Lars Persson, f. 1769, och Annika Petersdotter, f. 1781 brukade nu den gård, som förut brukats av Sven Persson. De fick 4 barn: Lena Stina 1800, Jonas 1805, Lovisa 1812 och Johannes 1815. Anders Olsson, f. 1782, och Maria Hemmingsdotter, f. 1784, brukade en hemmansdel. De fick 3 barn: Peter var född 180?, Jonas 1810 och Ingrid Lena 1812. En hemmansdel brukades av Israel Jonsson, f. 1787, och Lena Nils-dotter, f. 1785. De fick 1814 sonen Jonas. Slutligen brukade Axel Håkansson, f. 1780, en hemmansdel. Han var ogift och togs ut som s.k. förstärkningskarl enligt beslut av 1810 års riksdag. Det fanns således 7 hemmansdelar i Sigislaryd vid denna tid. Dessutom fanns nu för första gången en torpare. Han hette Johannes Josephsson och var född 1786 och gift med Stina Persdotter, f. 1776. De fick 1813 dottern Stina Lisa. Längre fram i tiden skulle Sigislaryd överflöda av torpare!

Under åren 1815-1821 levde Per Olofsson och Ingrid Månsdotter fortfarande på undantag. Sonen Joseph Persson, f. 1780, och hans hustru Elin Petersdotter brukade gården. De hade tre barn: Cajsa Lena, f. 1809, Maria Lena 1814 och Regina, f. 1817. Håkan Hermansson avled som undantagsman 1820. Han efter-lämnade änkan Lisbeth Jonsdotter. Alla barnen var borta. Gården hade tidigare övertagits av Lars Persson och Annika Petersdotter. Anders Olofsson och Maria Hemmingsdotter brukade alltjämt sin gård liksom Israel Jonsson och Lena Nilsdotter. Axel Håkansson har nu försvunnit och efterträtts av Johannes Nilsson, f. 1760, och hans hustru Cajsa Persdotter. De hade fem barn: Anna Stina, född 1796, Maria 1805, Nils 1808, Gustav 1811 och Johanna 1814. Det fanns nu 4 torpare i Sigislaryd. Johannes Josephsson försvann men i stället kom torparen och båtsmannen Peter Hane, f. 1756, och hans hustru Sissa Svensdotter, torparen Jonas Carlsson, f. 1782 med hustru och 7 barn, torparen Jonas Persson, f. 1763, med hustru och 2 barn och torparen Jonas Danielsson, f. 1789 med hustru och son. Båtsman för Sigislaryd var Johannes Torsell, f. 1794 med hustru och 3 barn. Inhysesänkorna Stina Daniels-dotter med 2 barn, Maria Olofsdotter och Cajsa Månsdotter bodde på ägorna liksom inhyses Jonas Persson med hustru.

På 1820-talet avled Joseph Persson efterlämnande änkan Elin Petersdotter och 3 döttrar. Den yngsta av dessa, Regina Josephsdotter, var gift med Johan Magnus Svensson, f. 1812. De övertog gården. Zackris Ericsson, f. 1804, och hans hustru Johanna Johansdotter, f. 1806, innehade en hemmansdel. De fick 1829 dottern Lotta. De blev därefter inhyses och gården övergick till Hemming Jonsson, f. 1813, som dock snart lämnade den. Lars Persson och Annika Petersdotter tog undantag av mågen Carl Peter Petersson, f. 1812 och gift med deras dotter Lovisa Larsdotter, f. 1812. En hemmansdel brukades en tid av Fredrik Olsson, f. 1814. Från Bäckebo socken kom Anders Olsson, f. 1789 och hans hustru Maria Hemmingsdotter, som var född i Hälleberga 1784. De hade fyra barn: Peter, född 1808, Ingrid 1812, Anna Gustava 1823 och Christina 1827. Israel Jonsson och Lena Nilsdotter brukade fortfarande sin hemmansdel. De fick 7 barn: Jonas 1814, Carl 1816, Caisa Lena 1818, Maria 1820, Johan Peter 1823, Gustaf 1825 och Olaus 1829. Johannes Nilsson och Caisa Persdotter sålde nu sin gård och blev inhyses. Gården övertogs av Jonas Månsson, f. 1803, och hans hustru Stina Danielsdotter, f. 1798. De flyttade snart till Bäckebo socken och efterträddes av Sven Danielsson, f. 1797, och Anna Stina Petersdotter, f. 1798. Sven Danielsson var säkerligen en broder till Stina Danielsdotter.

Till de många hemmansdelarna kom torpen. Det fanns nu 6 torpare och 3 båtsmän på Sigislaryds ägor. Eftersom varje båtsman brukade ett torp fanns det 9 torp. Torparna hette Jonas Petersson, f. 1805, Jonas Carlsson, f. 1782, Sven Nilsson från Hälleberga, f. 1803, Johannes Svensson, f. 1791, Jonas Danielsson från Älghult, f. 1784, och Jonas Thorberg, f. 1810. Sigislaryds egen båtsman var Johannes Torsell, f. 1794 och gift med Maria Nilsdotter. Omsättningen på torpare var stor. En mängd är strukna i husförhörslängden och har således bott endast en kortare tid på ägorna.

Hemmansklyvningen ledde till att det fanns hemmansdelar på 1/32 och 1/96 mtl i Sigislaryd, som framgår av husförhörslängden för 1830-talet. Under detta årtionde brukades 1/32 mtl av Peter Petersson född i Algutsboda 1796. Han kom till Sigislaryd 1836 från Ljungby men drunknade i en brunn 1838. Familjen bestod av hustrun Catharina Jonsdotter och 6 barn, alla födda i Algutsboda. Hemmanet delades där-efter mellan Jonas Peter Jonsson från Lenhofda, f. 1807 och Peter Svensson, kallad den äldre, f. 1798. Han kom från Hälleberga 1839 och brukade 1/96 mtl. 2/96 brukades av Jonas Peter Johansson från Lenhofda, född 1807 och gift med Stina Cajsa Jonsdotter från Korsberga, f. 1808. De fick tre barn: Lovisa Ulrika 1834, Gustava 1837 och Johan 1840. Peter Svensson d.ä. var gift med Cajsa Pehrsdotter från Algutsboda, f. 1786. De hade 2 barn: Lena Stina född 1824 och Erland f. 1829. En annan hemmansdel på 1/32 mtl brukades av Jonas Danielsson, f. 1814, och Lena Stina Petersdotter från Algutsboda, f. 1818.

En annan hemmansdel på samma 1/32 mtl brukades av Isac Johansson, som var född i Älghult 1806. Han kom till Sigislaryd från Kråksmåla 1841 sedan han köpt gården av Fredrik Olsson. Hans hustru hette Lena Carlsdotter från Älghult, f. 1812. De hade 2 barn: Fredrica Gustafva, född i Fagerhult 1830 och Anna Christina, född 1832. Lars Persson och Annica Petersdotter med dottern Lovisa levde som undan-tagsfolk hos mågen Carl Peter Petersson från Lenhofda, f. 1812. Han gifte sig med dottern Lovisa Larsdotter och övertog 1/32 mtl. De fick 1837 dottern Lisa Maria och 1839 dottern Anna Christina. 1/16 mtl brukades av Johannes Petersson, f. 1796 och Lena Stina Larsdotter, som också var dotter till Lars Persson och Annica Peters-dotter. Hon var således äldre syster till Lovisa Larsdotter. Hon var född 1800. De fick 6 barn: Wendela Gustafva, född 1823, Peter Johan 1827, Adolph August 1830, Jonas Olof 1832, Corona Bernhardina 1836 och Christina Mathilda 1840. En hemmansdel på 1/16 mtl brukades fortfarande av Israel Jonsson och Lena Nilsdotter med sina 7 barn. Även Anders Olsson brukade 1/16 mtl. Han och Maria Hemmingsdotter hade 4 barn. Jonas Månsson flyttade 1831 till Åby med hustru och 3 barn. Från Algutsboda inflyttade 1830 Peter Svensson med hustru och 2 barn, men familjen flyttade redan 1833 till Hälleberga. Zackris Eriksson flyttade 183? med hustru och två barn till Ljungby.

På 1/8 mtl satt Johan Magnus Svensson, som var född i Alseda 1812 och gift med Regina Josephsdotter. De fick 1838 dottern Anna Christina och 1841 dottern Emma. Slutligen inflyttade 1841 från Älghult Peter Svensson den yngre, som var född i Mortorp 1816 och gift med Cajsa Greta Olsdotter, f. i Älghult 1815. De fick 1840 sonen Carl Johan. De tre båtsmännen bodde under 1830-talet kvar på sina torp. Dessutom bodde på ägorna torparna Magnus Magnusson från Nottebäck, hitflyttad 1837 från Dädesjö, med hustru och dotter, Franz Johansson med hustru och dotter, Jonas Danielsson med hustru och 7 barn, Jonas Carlsson, vars hustru avled 1838, efterlämnande 8 barn, Sven Nilsson med hustru och 4 barn samt från 1836 Olof Eriksson med hustru och 3 barn. Det började bli mycket folk i Sigislaryd!

Vi går fram till 1840-talet. Sigislaryd var nu folkrikt. Enligt en anteckning i husförhörs-längden fanns vid mitten av 1840-talet 127 personer på hemmanets ägor, fördelade med 60 män och 67 kvinnor. Carl Peter Petersson sålde nu sina 1/32 mtl till Peter Svensson som också köpte 1/32 mtl av Johannes Petersson. I gengäld sålde han sina 1/32 mtl till Peter Svensson den yngre. På 1/16 mtl inflyttade 1846 Johannes Larsson från Västra Skedebäckshult. Han var född i Sigislaryd 1815 och gift med Eva Stina Carlsdotter från Älghult, f. 1816. De fick två barn: Carl Johannes och Dorothea Sophia. [Lösryckt ur sitt sammanhang följer …1/32 mtl tog han undantag. Han hade 9 barn!]

1/16 mtl ägdes av arrendatorn Jonas Peter Petersson i Norra Smedstorp. Han köpte denna gård 1851 av Gustaf Petersson, född i Lenhofda 1822. Han var gift med Wendela Gustafva Johansdotter, född i Sigislaryd 1823 och dotter till Johannes Petersson och Lena Stina Larsdotter. Gustaf Petersson flyttade till Kulla 1851. 1/16 mtl brukades fortfarande av Peter Svensson och Cajsa Persdotter. Som redan nämnts köpte han 1/32 mtl av Johannes Petersson och 1/32 mtl av Carl Petersson men sålde sina 1/32 mtl till Peter Svensson den yngre. 1/32 mtl ägdes av Jonas Danielsson d.y., som var född i Västra Säfsjö 1814 och gift med Lena Stina Peters-dotter från Algutsboda, född 1818. 1/16 mtl köptes 1841 av Isac Johansson, född i Älghult 1806. Han kom till Sigislaryd från Kråksmåla. Han avled samma år, 1841, och änkan Sanna Carlsdotter flyttade efter någon tid till Kristvalla. Gården övergick till Peter Svensson, född i Algutsboda 1816, men han flyttade tillbaka till Algutsboda 1850, sedan han sålt till Erland Peter Carlsson, som var född i Kristvalla 1824 men närmast kom från Bäckebo. Han var gift med Lena Stina Jonsdotter från Älghult, född 1812. De hade 7 barn. Familjen flyttade 1851 till Kristvalla. På 1/16 mtl avled Israel Jonsson som undantagsman 1849. Han efterlämnade änkan Lena Nilsdotter och 9 barn! Sonen Carl Israelsson övertog gården.

På 1/16 mtl tog Anders Olsson och Maria Hemmingsdotter 1850 undantag av dottern Anna Gustafva Andersdotter, som detta år gifte sig med Peter Olofsson från Råddemåla, född 1826. 1/8 mtl brukades alltjämt sedan 1836 av Johan Magnus Svensson och Regina Josephsdotter. De fick 4 barn: Anna Christina 1838, Emma 1841, Wendla Gustafva 1844 och Mathilda 1847. Ännu en Peter Svensson med tillnamnet den äldre brukade en gård på 1/16 mtl, som han köpt ihop av Peter Svensson den äldre (nr 1) med 1/32 mtl och av Jonas Danielsson med 1/32 mtl. Han var från Mortorp och född 1816. Han kom från Älghult 1841. Han var gift med Cajsa Greta Olofsdotter, som var från Älghult och född 1815. De hade tre barn: Carl Johan, född 1840 i Älghult, Carolus f. 1843 och Anna Gustafva född 1849, båda i Sigislaryd.

Till de många småbrukarna kom de många torparna. På 1840-talet fanns det åt-minstone 12 torp på ägorna. Dessutom fanns det 2 båtsmanstorp. Torparen Magnus Magnussons hustru avled 1843. Jonas Nilsson hade hustru och 2 barn, Jonas Carlsson hustru och 6 barn, Sven Nilsson hustru och 7 barn, Jonas Svensson hustru och 3 barn, Olof Ericsson hustru och 6 barn, Jonas Johansson hustru och 4 barn, Johannes Svensson hustru och 7 barn, Carl Magnus Jonsson hustru och 2 barn. Dessutom fanns torparna Israel Nilsson, Jonas Petersson d.y. och Carl Petersson, som ej synes ha haft familjer. Båtsmän var Johannes Carlsson Torsell och Anders Olofsson Stam. Den senare inflyttade 1842 från Gunnarsmo. Han hade hustru och 3 barn. Härtill kom backstumannen och nybyggaren Jonas Petersson med hustru och 3 barn. Det saknades förvisso icke folk i Sigislaryd på 1840-talet!

Under 1850-talet sålde Jonas Petersson i Norra Smedstorp 1851 sina 1/32 mtl till Johan Peter Israelsson från Kristvalla, född i Madesjö 1823 och gift med Lotta Sophia Petersdotter, född i Kristvalla 1825. De sålde i sin tur 1857 till Olaus Aronsson från Brunnsryd, född i Vissefjärda 1817 och gift med Lovisa Axelsdotter från Kristvalla, född 1821. De fick 5 barn: Johan August 184?, Chronell 1849, Fredrik 1853, Johanna Mathilda 1857 och Carl Alfred, född i Sigislaryd 1860. 1/32 mtl ägdes nu av båts-mannen Anders Olofsson Stam. Joseph Petersson och Stina Petersdotter kom till Sigislaryd från Västra Skedebäckshult 1851 men sålde sin gård på 1/16 mtl till Carl Israelsson från Sigislaryd, f. 1816 och ogift. De flyttade till Mellan-Skedebäckshult. Jonas Larsson och Britta Stina Nilsdotter flyttade 1853 från sin förra hemmansdel och övertog dessa 1/16 mtl. Jonas Larsson var född i Sigislaryd 1805 och gift med Britta Stina Nilsdotter, född i Bellsjö 1800. De fick 4 barn: Carl Johan, f. 1831, Peter 1834, Sophia 1838 och Johanna 1842.

Från Västra Skedebäckshult inflyttade 1846 Johannes Larsson, f. i Sigislaryd 1815, och gift med Eva Stina Carlsdotter från Älghult, f. 1816. De fick 5 barn: Carl Johan
f. 1844, Dorothea Sophia 1850, Peter August 1852, Charlotta 1855 och Ida Christina 1858. Från Kristvalla inflyttade 1851 till 1/32 mtl Johan Peter Israelsson, född i Madesjö 1823, och hans hustru Lotta Sophia Petersdotter, född i Kristvalla 1825. På sin gård på 1/16 mtl avled 1858 Peter Svensson den äldre, varefter änkan och de tre barnen 1859 flyttade till Norra Bondetorp. Gården övergick till Jonas Peter Jonsson från Ruskemåla, född i Hälleberga 1833, och gift med Johanna Petersdotter, född 1827. De hade 2 barn: Augusta född 1857 och Amanda född 1860. Fortfarande brukades 1/8 mtl av Johan Magnus Svensson, född i Alseda 1812 och gift med Regina Josephsdotter, f. i Sigislaryd 1817 och dotter till Joseph Persson. De hade 4 barn födda före 1842, fick uppleva, att tre barn dog åren 1851, 1853 och 1855 men fick 1859 dottern Johanna Sophia. 1/16 mtl tillträddes 1850 av Peter Olofsson från Råddemåla, född 1826 och gift med Anna Gustava Andersdotter, född i Sigislaryd 1828 och dotter till Anders Olsson och Maria Hemmingsdotter. De fick 1851 dottern Hilda Christina och 1860 sonen Alexander Wilhelm. På Johan Magnus Svenssons ägor anlades 1858 ett tegelbruk, som förestods av Johan Johansson från Gårdsby, född 1837. Hans fader Johan Johansson i Gårdsby hade köpt lägenheten, som kallades Johanstorp.

Anders Olsson och Johannes Petersson levde som undantagsmän med familjer. Undantagsänkorna Lena Nilsdotter och Catharina Jonsdotter bodde också kvar på ägorna. Undantagsänkan Annika Petersdotter avled 1856. Båtsman Anders Olsson Stam var född i Brånahult 1815. Han var gift med Anna Stina Petersdotter, född i Västra Resebo 1811. Som redan nämnts köpte han 1/32 mtl och blev därigenom hemmansägare. Han hade 3 barn: Emma Gustava, f. 1839, Carl Fredrik, f. 1843 och Johanna Mathilda, född 1848. Båtsmannen Adolf August Johansson Rydstedt, född i Sigislaryd 1830, inflyttade 1860. Han var ogift. Avskedade båtsmannen Johannes Carlsson Torsell bodde med sin hustru Maria Nilsdotter kvar på ägorna.

Torparna var fortfarande många i Sigislaryd. Johannes Nilsson d.y. var född i Dädesjö 1821 och brukade torpet Nymålen. Han var gift och hade 2 döttrar. Hans namne torparen Johannes Nilsson d.ä. var född i Älghult 1820 och flyttade till Sigislaryd 1848. Han var gift med Eva Lovisa Ekeberg och hade 4 barn. Torparen Sven Petersson flyttade 1859 till Smedjevik, varifrån hans hustru Lotta Johansdotter kom. Torparen Jonas Nilsson hade inflyttat från Älghult 1836 med hustru och 2 barn. Torparen Erland Petersson flyttade från Kolsbygd 1852. Torparen Jonas Carlsson avled 1859, torparen Jonas Månsson flyttade bort till Stora Agebo 1854 och torparen Olof Eriksson 1854 till Älghult. Från Brixslät inflyttade torparen Johannes Svensson med hustru och 9 barn. Torparen Israel Nilsson flyttade 1858 med hustru och 4 barn till Mortorp. Han ersattes av torparen Carl Magnus Jonsson från Algutsboda med hustru och 4 barn. Från Mellan-Agebo kom 1853 torparen Peter Olofsson med hustru och 2 barn. Från Oskars församling kom 1854 torparen Peter Magnus Olsson men han återflyttade till Oskar med hustru och 2 barn. 1857 kom från Algutsboda torparen Gustaf Johansson med hustru och 4 barn och från Älghult 1860 torparen Gustaf Eriksson, som samma år gifte sig med Carolina Petersdotter, som var född i Ljungby men närmast kom från Börseryd. Det fanns många torpare i Sigislaryd!!

På 1860-talet sålde Olaus Aronsson sina 1/32 mtl och flyttade till Svalehult. Han sålde till båtsmannen Anders Olofsson Stam, som i sin tur sålde 1/64 mtl till Carl Fredrik Andersson, f. 1843 och 1867 gift med Augusta Annette Jonsdotter från Älghult, f. 1842. De fick 1867 dottern Eugenia Amanda Fredrika. På 3/64 mtl satt från 1870 Magnus Nilsson, f. 1799 och 1866 gift med Anna Catharina Jonsdotter, f. 1812. Johan Peter Israelsson överlät 1864 1/16 mtl till Johannes Magnusson, f. 1830 i Algutsboda, och hans hustru Anna Christina Johansdotter, f. 1838. De fick 2 döttrar: Helena Mathilda 1865 och Johanna Sofia 1868. På 1/16 mtl tog Jonas Larsson undantag av sonen Carl Johan Jonsson, som var född 1831 och 1866 gift med Anna Sofia Johansdotter från Lenhofda, f. 1840. De fick 1867 dottern Ida Augusta. Familjen flyttade 1869 till Knalltorp och sålde gården till Carl Carlsson i Appleryd i Hälleberga. Han skötte gården genom arrendator, f. 1825 i Älghult och gift med Anna Fredrika Johansdotter, född i Hälleberga 1833. De hade tre döttrar: Johanna Christina, f. 1855, Emilia Sofia, f. 1859 och Augusta Erika, f. 1866. 3/64 mtl brukades av Jonas Peter Jonsson, f. 1833 i Hälleberga, som sålde 1/64 mtl till torparen Johannes Nilsson. Jonas Peter Jonsson var gift med Johanna Petersdotter, f. 1827 i Hälleberga. De hade fyra barn: Augusta, f. 1857, Amanda 1860, Jenny 1866 och Carl Johan 1870. På 1/8 mtl tog Johan Magnus Svensson och Regina Josephsdotter undantag. Gården övergick till David August Johansson, född 1842 i Gårdsby. Han gifte sig 1870 med änkan Emma Johansdotter. Hon medförde från sitt föregående äktenskap döttrarna Ida Christina, född 1864, och Theolinda Mathilda, född 1866. I det nya äktenskapet föddes 1870 sonen Pehr Johan. På 1/16 mtl satt Peter Olofsson och Anna Gustava Andersdotter med sina två barn. Från Algutsboda kom 1862 till 1/16 mtl Frans August Petersson, f. 1828 och 1862 gift med Sophia Jons-dotter, f. 1827 i Madesjö. De fick 3 barn: Ida Christina 1863, Johanna Charlotta 1866 och Hulda Augusta 1869.

Torparen Johannes Nilsson d.ä. som köpt 1/64 mtl av Jonas Peter Jonsson drunknade 1866 i Alsterån efterlämnande änkan Eva Lovisa Ekeberg och 5 barn. Hon sålde 1870 1/128 mtl till Erland Petersson. Den andra halvan arrenderades av sonen Gustaf Peter Johansson Kronblad, f. 1849, och hans hustru Fredrika Jons-dotter, f. 1843. De fick 1870 dottern Jenny Mathilda. Ovannämnde Erland Petersson var född 1829 i Algutsboda och gift med Anna Lovisa Johannesdotter från Älghult, f. 1836. De hade fyra barn.

På 1870-talet sålde Carl Fredrik Andersson 1/64 mtl till Magnus Nilsson, f. 1799. Han avled 1875 efterlämnande änkan Anna Catharina Jonsdotter från Slätthög, f. 1812. På 1/16 mtl satt sedan 1866 Isac Jonsson från Hälleberga, född i Älghult 1825 och gift med Lovisa Jonsdotter, f. 1825 i Kråksmåla. De hade sex barn alla födda i Kråksmåla. På nästa 1/16 mtl satt Johannes Magnusson med hustru och 2 döttrar. En annan gård på 1/16 mtl arrenderades av Erland Jonsson och Fredrika Johansdotter. Han ägde den från gården avsöndrade lägenheten Stora Fälle. Det fanns fyra barn. År 1873 föddes det fjärde barnet, sonen Carl Johan Gottfrid. 7/128 mtl brukades fortfarande av Jonas Peter Jonsson. På 1/8 mtl flyttade David August Johansson och Emma Johansdotter 1877 till Mellan-Resebo. De hade 6 barn. I stället kom 1877 från Södra Örsjö Peter Andersson, f. 1837 i Mortorp och sedan 1866 gift med Emma Christina Johansdotter, f. 1841. De fick 4 barn: Emelie Amanda 1868, Ida Mathilda 1871, Hilda Augusta 1876 och Carl Emrik 1878.

Peter Olofsson och Anna Gustava Andersdotter avstod 1872 sina 1/16 mtl till dottern Hilda Christina Petersdotter och hennes man Alfred Svensson från Gunnarsmo, f. 1847. De fick 2 barn: Rickard Wilhelm 1872 och Gunhild 1874. Samma år flyttade familjen till Flemmingeland. Föräldrarna återtog då gården. På nästa 1/16 mtl flyttade 1876 Frantz August Petersson och Sophia Jonsdotter med sina 4 barn till Alguts-boda. Gården köptes av Carl August Jonsson i Gislatorp, som 1879 sålde den till Carl August Slättengren från Kristvalla, som samma år ingick äktenskap med Matilda Christina Olsdotter, född i Madesjö 1846. Hon hade i ett föregående gifte sonen Carl Gottfrid Augustinus. I det nya äktenskapet föddes 1880 sonen August Arfvid. 1/128 mtl som tillhört Johannes Nilsson, köptes efter dennes död av Jonas Peter Jonsson. Änkan Eva Lisa Ekeberg avled 1875 och barnen flyttade bort under 1870-talet. Den andra gården på 1/128 mtl ägdes av Erland Petersson, som dog 1875, efterlämnande änkan Anna Lovisa Johannesdotter och 5 barn, det sista fött 1873. Halva hemmansdelen, 1/256 mtl, såldes till Peter Svensson.

På ägorna bodde från 1879 småskollärarinnan Johanna Christina Blomberg. Torpare i Sigislaryd var Anders Olofsson Stam, Johannes Nilsson, som flyttade till Gislatorp 1875, Olaus Petersson, som kom från Brunnsryd samma år, Frans Gustaf Håkansson, som kom från Gränö samma år, Anders Peter Jonsson Svanström, som var från Kristvalla och som 1880 med hustru och två styfbarn emigrerade till USA. Carl Magnus Jonsson hade hustru och fem barn, Isak Peter Johansson flyttade 1871 till Hälleberga. Torparen Carl Johan Jonsson flyttade in från Ljungby 1877 och August Johansson från Smedjevik 1875. Båtsman var på 1870-talet Carl August Petersson Rydstedt, som var gift och hade tre barn. Avskedade båtsmannen Carl Johan Jonsson Rydstedt var gift och hade 5 barn. Många backstusittare och inhyses bodde på ägorna.

På 1880-talet avled 1884 Isac Johansson på 1/16 mtl. Två av barnen Karl August och Franz Viktor emigrerade 1882 resp. 1881 till USA. Gården övertogs av äldste sonen Johan Ludvig Isaksson, född i Kråksmåla 1856 och 1879 gift med Amanda Jonsdotter, f. 1860. De fick 4 barn: Karl Emil 1881, Viktor Manfred 1886, Beda Viktoria 1887 och Ellen Matilda 1890. Nästa 1/16 mtl brukades fortfarande av Johannes Magnusson och Anna Kristina Johansdotter. De hade 2 döttrar: Helena Matilda och Johanna Sofia. Nästa 1/16 mtl arrenderades alltjämt av Erland Jonsson, som dessutom ägde Stora Fälle. Han och Anna Fredrika Johansdotter hade tre barn. 7/128 mtl ägdes av Karl Johan Rydberg men brukades av Jonas Peter Jonsson. Dennes hustru Johanna Petersdotter avled 1887, varefter han med sina två barn Jenny och Karl Johan flyttade bort från Sigislaryd. På 1/8 mtl satt fortfarande Peter Andersson och Emma Kristina Johansdotter. Två av deras barn Emelia Amanda och Ida Mathilda emigrerade 1889 till USA. Men det fanns fyra kvar: Hilda Augusta, f. 1876, Karl Emrik 1879, Anna Almida 1883 och Elin Sigrid Axelina 1888. På 1/16 mtl tog Peter Olsson och Anna Gustafva Andersdotter undantag. Gården ägdes av Alfred Svensson i Gislatorp, som skötte den genom sonen Alexander Wilhelm Petersson. Dennes hustru Johanna Andersson avled 1886 efter endast 5 års äktenskap. Han kallas i fortsättningen arbetare.

1/16 mtl ägdes fortfarande av Karl August Slättengren och Matilda Kristina Olsdotter. De fick ytterligare 2 barn på 1880-talet: Ädla Augusta 1883 och Anna Agnes Maria 1891. 1/256 mtl köptes 1884 av Johan Alfred Erlandsson från Älghult. Han tillträdde samma år och gifte sig samtidigt med Ida Sofia Gustafsson, f. 1861 i Älghult. De fick 3 barn, innan familjen 1889 flyttade till Älghult. Gården övergick därefter till Karl Johan Rystedt och Fredrika Petersdotter. De hade fyra barn. Den andra gården på 1/256 mtl ägdes av Frans August Gustafsson och Mathilda Jonsdotter. De fick 8 barn: Jenny Karolina 1872, Anna Emelia 1875, Edla Hanna Matilda 1878, Karl August Manfred 1879, Almida Amanda Viktoria 1881, Hildur Sofia 1885, Edit Hedvig Augusta 1887 och Aron Viktor Herman 1890.

Antalet torpare var under 1880-talet 7: Anders Olsson Stam, Olaus Petersson med 7 barn, Frans Gustaf Håkansson med 6 barn, Karl Magnus Jonsson, vars son Peter Emil 1888 emigrerade till USA, Karl Johan Jonsson med 3 barn, August Johansson med 5 barn och avskedade båtsmannen och torparen Karl Johan Rystedt, som emellertid 1890 blev ägare av 1/256 mtl. Dessutom bodde flera arbetarefamiljer på hemmanets ägor. Det tegelbruk på ägorna som 1858 anlades ägdes nu av avskedade båtsmannen Karl Johan Johansson Rydberg, f. 1848. Han var gift och hade 8 barn!

Under 1890-talets första hälft brukade fortfarande Johan Ludvig Isaksson 1/16 mtl. Johannes Magnusson flyttade 1895 till Markustorp. Hans dotter Helena Matilda gifte sig 1891 i Algutsboda med handlanden Jonas Peter Råberg, f. 1861 i Madesjö. De flyttade 1894 till Sigislaryd men fortsatte 1895 till Nybro och hyrde av färgare Berglund. Efter Johannes Magnusson kom 1895 August Petersson från Skede-bäckshult nr 3. På 1/8 mtl fortsatte Peter Andersson och på 1/16 mtl Carl August Slättengren, som 1891 fick ännu ett barn, dottern Anna Agnes Maria. 1/16 mtl ägdes av Alfred Svensson i Gislatorp, f. 1847 och hans hustru Hilda Kristina Petersdotter, f. 1851. De hade 10 barn! Nästa 1/16 mtl ägdes från 1892 av Carl Magnus Johansson från Långasjö, f. 1855 och hans hustru Ingrid Maria Olsdotter från Sillhöfda, f. 1856. De hade 8 barn, av vilka de tre yngsta föddes i Sigislaryd. Carl Johan Rystedt flyttade 1891 från sina 1/256 mtl till 1/16 mtl. Han efterträddes av Peter August Johansson, f. 1852 och gift med Lydia Sofia Johannesdotter, f. 1865 i Hälleberga. De fick 1894 sonen Josef Teodor. Frans August Gustafsson flyttade 1892 från 1/256 mtl och blev arbetare. Han bodde på Slättengrens ägor med hustru och 7 barn. Avskedade båtsmannen Carl Johan Johansson Rydberg brukade 15/256 mtl. Tegelbruket synes nu vara nedlagt. 1/16 mtl ägdes från 1891 av Carl Johan Rystedt. Det fanns alltjämt 7 torpare på ägorna. Dessutom bodde ett antal arbetare med familjer. En emigrerade 1893 till USA. Han hette Ernst Robert Erlandsson och var född 1869.

Laga skifte skedde i Sigislaryd 1851-1853.

Emigration från Sigislaryd

Som man kunde vänta blev emigrationen från Sigislaryd ganska omfattande. Totalt emigrerade 35 personer från Sigislaryd under perioden 1868-1915. Följande personer emigrerade:

1872 Pigan Johanna Gustafsdotter till Lübeck
1880 Pigan Amanda Johansson till USA
Torparen Anders Sandström ”
Hustru Fredrika Sandström ”
Pigan Emma Sandström ”
Pigan Wendla Sandström ”
1881 Bondsonen Frans Isaksson f. 1861 ”
Drängen Peter Johansson f. 1852 ”
1882 Bondsonen Karl Isaksson f. 1858 ”
1884 Pigan Jenny Johansson f. 1866 ”
Pigan Hilda Johansson f. 1868 ”
Målare Karl Johansson f. 1864 ”
1888 Arbetaren Per Emil Carlsson f. 1869 ”
Änkan Anna Petersson f. 1828 ”
Pigan Johanna Gustafsson f. 1854 ”
Pigan Anna Emilia Johansson f. 1871 ”
1889 Pigan Emilia Amanda Petersson f. 1868 ”
Pigan Ida Petersson f. 1871 ”
Arbetaren Jonas L. Fridolfsson f. 1852 ”
1890 Arbetaren Erlandsson f. 1864 ”
1893 Arbetaren Ernst Erlandsson f. 1869 ”
1896 Ogifta Hilda Augusta Petersdotter f. 1876 ”
Bondsonen Oskar Teodor Skeden f. 1878 ”
Glasarb. Oskar Robert Rystedt f. 1876 till Ryssland
1897 Pigan Frida Almida Johansson f. 1876 till USA
Pigan Ester Charlotta Johansson f. 1878 ”
1899 Arb. Johannes Magnusson f. 1834 ”
Hustru Emma Sofia Ekeberg f. 1834 ”
Hemmadotter Anna Almida Petersson f. 1883 ”
1905 Ogifta Edla Augusta Emilia Håkansson f. 1880 ”
1907 Johan Rydberg f. 1888 ”
Alfred Gerhard Håkansson f. 1887 ”
1908 Johan Anton Fabian Strömberg f. 1884 ”
Erik Ruben Strömberg f. 1889 ”
1913 Arb. Karl Enok Gerhard Lidberg f. 1895 ”