Örsjö-Kroksjö

http://kartor.eniro.se/m/r4PjN

Hemmanet Kroksjö omtalas första gången 1533, då brukaren ”Oluff Karlsson i Kroxiö” betalde 2 mark penningar till detta års extraskatt, gärden. Redan två år senare tillträdde en ny brukare ”Stora Pädher i Krosiö”, som i städsleöre erlade en hud. Han måste ha varit ovanligt lång till växten eftersom han även senare får tillnamnet ”store”. Enligt 1539 års fogderäkenskaper var avraden för ”Per i Kroxsiö” ”et kleff taat, en pakka näver, 1 öra” samt fodring för 2 hästar. 1541-42 hade avraden för Store Peder höjts till penningar-5 fyrkar, korn-1 skäppa, näver och lin som förut men med 3 dagsverken. 1545 hade Store Peder avlösts av Jöns Folkesson, vars son Lasse Jönsson 1547 mönstrade som knekt och fick 2 mark örtug 2 öre i städsel. Redan 1551 är brukaren en annan: Oloff Persson, vars avrad ökats med ½ lispund smör. Fodringen var för 8 hästar. Redan 1556 hette brukaren något annat: Matz Knudtsson och 1561 Per Nilsson. 1565 har ännu en gång förändring skett. Nu heter brukaren ”Håkan i Kroksiöö” som i tionde lämnade endast ½ skäppa korn. Hemmanet måste ha varit mycket svagt att döma av den ringa tionden och de många bytena av brukare. 1568 heter brukaren ”Sven i Kroksiö”. Han hade bin och redo-visade 2 bistockar. 1569 var Kroksjö knekthemman. Knekten hette ”Nils Skreddare” och det var han som måste bidraga till Älfsborgs lösen 1571. Han deklarerade 1 mark koppar, 1 ko, 1 ettårsungnöt, 2 svin och häst för 5 mark. Det blev en skatt på 2 mark ½ öre, vilket är det lägsta bidraget i hela socknen. Men Nils Skräddare fortsatte åtminstone till 1575, då han i tionde gav ½ skäppa råg och ½ skäppa korn, ytterligare ett vittnesbörd om hemmanets svaghet.

1580 var det dags för nästa brukare. Han hette Matz men 1591 är Nils Skräddare åter officiell brukare av Kroksjö. Nu räknas det som helt hemman. Ändå var tionden endast ½ skäppa råg och intet korn 1591. Nils Skräddares son Per Nilsson står 1598 som brukare av Kroksjö. Enligt 1601 års rumpeskattlängd hade han 1 oxe, 3 kor, 1 häst och 3 tunnor säd. Per Nilsson var knekt i Sven Ebbes fänika 1604, men 1606 hette knekten ”Lasse i Kolfly och Kroksjö”, vilka tillsammans räknades som ett hemman. Älfsborgs lösen 1613 erlades av Måns i Kroksjö med 3 silverdaler. Måns var ej knekt. Med honom tycks Kroksjö äntligen fått en mera permanent brukare. Måns var den officielle brukaren av Kroksjö tom 1635. Men det fanns andra personer i Kroksjö. Enligt Södra Möre dombok 1615 den 21 nov. ”kom Bijrger i Kroksjö för rätten och vart anklagad för han är kommen i ryktet för en kona, som är rymd åt Danmark, Boel vid namn, vilket han nekade att aldrig hava legat med henne. Dock efter han var kommen i uppenbart rykte fäste han en 12-mannaed till nästa ting.” Måns deklarerade 1628 följande tillgångar: 4 tunnor säd, ½ tunna svedjeråg, 8 kor, 3 kvigor, 8 får, 6 lamm, 2 svin och 3 ungsvin. Måns måste ha arbetat upp hemmanet betydligt! Det var ej heller ”öde” det svåra året 1629, då så många hemman i Madesjö var öde, dvs ej förmådde leverera sin avrad. Enligt mantalslängden 1633 hade Måns 4 tunnor säd, 1 tunna svedjeråg, 1 ungsto, 1 oxe, 1 stut, 4 kor, 2 kvigor, 4 får, 2 lamm, 1 svin och 2 ungsvin. Måns nämns sista gången 1644. I 1641 års mantalslängd får vi veta, att Måns var gift och att han hade följande tillgångar: 1 sto, 1 oxe, 1 stut, 4 kor, 2 kvigor, 5 får, 1 lamm, 3 ungsvin och 2 tunnor utsäde. Det fanns nu en andra brukare Per Svensson, som också var gift och hade 1 sto, 2 stutar, 4 kor, 3 kvigor, 4 får, 3 lamm, 2 ungsvin och 2 tunnor utsäde. Måns och hans hustru var ännu med 1644 men därefter blev Per Svensson och hans hustru ensamma att bruka Kroksjö. Enligt 1645 års dombok hade stortjuven Tuffwe i Ödevata stulit 1 kviga och 1 bistock från Per. De värderades till 7¼ dlr smt. Per Svensson brukade Kroksjö under resten av 1640-talet och står fortfarande för hemmanet 1650. 1655 är tillfälligt en ”Hemming” upptagen i mantalslängden som officiell brukare men 1660 står Sven åter ensam för hemmanet. 1668 har han sällskap med ”Ingemund i samma gård” liksom 1669.

I 1682 års jordebok meddelas, att Kroksjö 1660 förmedlats till ¼ mtl. Sven är fortfarande den officielle brukaren och den årliga räntan upptages till 5 dlr 27 öre 9 penningar. Den tidigare nämnde Ingemund måste ha bott kvar på hemmanet, ty 1686 står han ensam för Kroksjö. Hemmanet nämnes ej i 1697 års kvarn-kommissions protokoll men en notis i kyrkoräkenskaperna förmäler, att Sven Olofsson i Kroksjö skänkt 16 öre till kyrkan och i 1699 års jordebok är Sven Olsson en av de tre brukarna av ½ hemman Kroksjö. Det var delat mellan honom och Måns och Sven S. Av 1717 års mantalslängd framgår, att Måns hette Svensson i efternamn och Sven S. också hette Svensson. De var väl söner till Sven Olsson. Den tredje brukaren 1717 hette Nils Håkansson. Enligt vallängden 1740 var Kroksjö nu delat mellan fyra ägare: Måns Svensson 1/8, gamle Per Svensson 1/8, Ingemund Nilsson 1/8 och unge Per Svensson 1/8.

Den äldsta husförhörslängden omfattar åren 1728-1740 och gäller i första hand förhållandena under 1730-talet. Den uppräknar 4 bönder i Kroksjö. Var och en brukade 1/8 mtl. De var: Nils, som avled under perioden. Han var gift med Maria. Per Svensson den äldre var gift med Ingrid. Per Danielssons hustru hette Sissa. Per Svensson den yngre var gift med Kerstin. Båtsman för Kroksjö var Per Wiss, som var gift med Ingierd. En inhyses, som hette Sven är väl identisk med Sven S. i 1717 års mantalslängd. Han var gift med Brita. Utom de nu nämnda fanns det många inhyses som en kortare tid vistats på ägorna och därefter flyttat och följaktligen strukits i längden.

Redan i husförhörslängden 1749-1754, som återspeglar förändringarna under 1740-talet, har ägosplittringen ökat. Det fanns nu 5 bönder i Kroksjö. Hemmansdel nr 1 brukades av Ingemund Nilsson, 40 år och säkerligen son till ovannämnde Nils. Hans hustru hette Segrid. Nr 2 brukades av Måns Svensson, 47 år och gift med Martha, 40 år gammal. Nr 3 brukades av Nils Håkansson, 32 år och gift med Gertrud, 24 år. Nr 4 brukades av änkan Kierstin, sannolikt änka efter Per Svensson den yngre. Nr 5 brukades av Måns Erlandsson, 23 år. Hustrun hette Segrid och uppges vara 3 år yngre än Måns. De hade 2 barn: Stina var född 1751 och Sven 1752. Många strukna namn återfinnes i längden.

Först i husförhörslängden 1755-1788 finns det mera utförliga underrättelser om hemmansägarnas familjer. I Kroksjö fanns till en början 5 bönder, men antalet ökade längre fram under perioden. Ingemund Nilsson brukade fortfarande sin gård. Han uppges i längden vara född 1711 och gift med Ingrid Börjesdotter, född 1711. De fick 8 barn: Gertrud föddes 1735, Nils 1738, Olof 1745. Han blev bonde i Siggegärde. Sven föddes 1746 och blev bonde i Bällsjö. Maria, född 1749 blev gift i Vissefjärda. Elin föddes 1750, Segrid 1754 och Karin, för vilken intet datum anges. Enligt en senare husförhörslängd var hon född 1733 och alltså äldst. Hon blev gift med torparen Per Persson på Kroksjö ägor. Sven Persson var född 1732 och gift med Kerstin Månsdotter, född 1731. Hon var dotter till Måns Svensson. De hade 3 barn: Elin, född 1765, Peter 1763 och Maja 1766. Familjen flyttade till Råddemåla. Anders Persson var född 1722 och gift med Kerstin, född 1729. Efter hans död gifte hon om sig med Sven Håkansson, född 1741. Det fanns 5 barn: Per föddes 1745, Gertrud 1746, Gumme 1750, Peter 1757 och Anders 1762. Måns Erlandsson var född 1726 och hans hustru Segrid Persdotter 1729. De hade som redan nämnts 2 barn: Stina och Sven. Sven Carlsson var född 1736 och gift med Elin Ingemundsdotter, som var dotter till Ingemund Nilsson och Ingrid Börjesdotter. De fick 2 barn: Jonas och Kajsa, för vilka födelseåren ej är angivna.

Under periodens senare del skedde flera ombyten av ägare. Ny ägare var Sven Månsson, som var född i Kroksjö 1754 och son till Måns Svensson. Han var gift med Caisa Persdotter, f. 1756. De fick 1779 dottern Stina och 1785 dottern Brita Stina. Anders Persson var född 1751 och sedan 1776 gift med Segrid Ingemundsdotter, f. 1754 och dotter till Ingemund Nilsson. De hade 3 barn: Ingierd, f. 1777, Maria, f. 1780 och Brita Stina, f. 1787. Per Månsson var född 1745 och gift med Maria Jonsdotter, f. 1753. De hade 4 barn: Helena, f. 1773, Gumme, f. 1775, Ingrid Lena, f. 1780 och Stina, f. 1784. Måns Svensson brukade alltjämt sin gård. Han och hans hustru Martha fick 1750 dottern Brita. Nils Staffansson var änkling. Han hade hjälp med gårdens skötsel av systern Brita Staffansdotter. Berge Olofsson och Brita Jonsdotter fick 3 barn, för vilka födelseåren ej är angivna. Nils Månsson var född 1754 och hustrun Helena Svensdotter 1749. De ingick äktenskap 1774 och fick så småningom 6 barn. Det fanns en torpare Per Persson, f. 1732 och gift med Karin Ingemundsdotter, f. 1733 och dotter till Ingemund Nilsson och Ingrid Börjesdotter. De fick 3 barn.

Vi övergår till perioden 1782-1801. Anders Persson avled 1800. Han efterlämnade änkan Segrid Ingemundsdotter och 5 barn: Ingierd, född 1777 och gift i Buttetorp, Maria, f. 1780, Brita Stina, f. 1787, Segrid, f. 1792 och Jonas, f. 1???. Sven Månsson avled som undantagsman 1802. Änkan Caisa Persdotter var född 1756. De hade 3 barn: Brita Stina, f. 1785, Peter, f. 1788 och Maria, f. 1793. Per Månsson innehade en gård. Han var född 1745 och var först gift med Helena Svensdotter och efter hennes död med Maria Jonsdotter, f. 17??. Det fanns icke mindre än 8 barn: Helena, f. 1773 och gift i Mortorp, Gumme, f. 1775, Ingrid Lena, f. 1780, Stina, f. 1784, Brita Stina, f. 1787, Maria, f. 1789, Kaisa Lisa, f. 1791 och Maria 1794. Den äldre Maria hade tydligen dött ung. Nils Månsson och Helena Svensdotter var födda 1753 respektive 1749. De ingick äktenskap 1774 och fick 6 barn: Helena, Ingrid f. 1775, Jonas 1777, Måns 1780, Sven 1785 och Peter 1788. En gård innehades en tid av Måns Erlandsson och Maria Jonsdotter. På ägorna bodde 4 torpare. Per Persson var gift med Karin Ingemundsdotter. De hade 2 barn: Peter, f. 1762 och Nils, f. 1763 och sockenskräddare. Jonas Persson var född 1766 och ogift. Håkan Nilsson var född 1730 och gift med Brita Stina Svensdotter. De hade också 2 barn: Nils, f. 1796 och Brita Stina, f. 1798. Den fjärde torparen var Sven Svensson, som var gift med Ingeborg Andersdotter, f. 1766. De hade 4 barn. Båtsman var först Olof Andersson Wiss, som avled 1788, och därefter Olof Svensson Wiss, f. 1771 och gift med Maria Andersdotter, f. 1780. Båtsmannen Eric Båtshake, som var anställd för Kulla men som bodde på Kroksjö ägor, avled 1787, efterlämnande änka och 3 barn.

Under perioden 1802-1815 flyttade Nils Jonsson och Segrid Ingemundsdotter bort med sina hemmavarande 5 barn. Näst äldsta dottern Maria var nu gift i Käringskruf. Barnen härstammade från Segrids tidigare äktenskap med Anders Persson, som avlidit 1800. Olof Svensson och hans hustru innehade en tid en hemmansdel men bodde i Björstorp. Deras gård övertogs av Nils Jönsson, f. 1766, och Ingrid Anders-dotter, som fick 5 barn: Anders 1803, Olof 1806, Sven 1809, Stina Lena 1812 och Måns 1815. Per Månsson och Maria Jönsdotter lämnade sin gård och blev torpare på Kroksjö ägor. Ett ovanligt steg!! Av barnen var Gumme gift i Bosgård, Ingrid Lena i Vissefjärda. Yngsta dottern Maria, född 1794, blev 1812 avstängd från H.h. Nattvard på grund av bristande kunskaper i kristendomens elementa!! Efterträdare på gården blev Anders Ingesson, född 1774 och 1808 gift med Brita Israelsdotter, f. 1787. Tre barn föddes under perioden 1802-1815: Anna Stina 1809, Jonas 1811 och Kajsa Lena 1813. Jonas Jonsson var född 1778 och gifte sig 1806 med Margareta Svens-dotter, f. 1775. De fick 3 barn: Brita 1807, Johannes 1808 och Maria 1810. Sven Nilsson, f. 1785 och gift med Cajsa Lisa Persdotter, f. 1792. Efter hennes död gifte han om sig med Elin Persdotter, f. 1792. Dottern Stina Lena föddes 1813. Måns Nilsson var född 1780 och gift med Ingrid Nilsdotter, f. 1787. Deras 2 barn Peter och Stina Lena föddes 1814 och 1815. Sven Persson och Segrid Andersdotter brukade en hemmansdel. De var födda 1786 och 1792 och ännu barnlösa.

Torpare var f. bonden Nils Jonsson och Segrid Ingemundsdotter. Alla deras barn hade lämnat hemmet. Torparen Måns Persson, f. 1789, var ogift. Han var son till Per Månsson. Undantagsmannen Nils Månsson avled 1813. Hans hustru Helena Svens-dotter hade avlidit 1809.
Som framgår av ovanstående hade en omfattande hemmansklyvning skett under denna period. Den blir klarare under perioden 1815-1821. 1/16 mtl ägdes av Nils Jonsson och Ingrid Andersdotter, som 1820 fick sitt sjätte barn med dottern Ingrid Lena. En annan gård på 1/16 mtl brukades först av Sven Svensson, f. 1786 och Segrid Andersdotter, f. 1792. De fick 1815 dottern Christina. Familjen flyttade 1818 till Vissefjärda och gården övergick till Jonas Nilsson, f. 1769, och Nilla Larsdotter, f. 1786. De hade 4 barn: Ingrid, f. 1809, Anna Stina, f. 1815, Brita Stina, f. 1817 och Peter 1819. Familjen flyttade 1820 till Kopparfly. Gården övertogs av den från Vissefjärda återvändande Sven Svensson, som 1818 fått dottern Caisa Lotta och 1821 fick sonen Carl Gustaf. 1/8 mtl brukades alltjämt av Anders Ingesson och Brita Stina Persdotter. De hade förut 3 barn och fick under denna period ytterligare 3: Pehr 1816, Israel 1818 och Anders 1821. På 1/16 mtl satt Anders Svensson, f. 1772, och Brita Stina Jonsdotter, f. 1783. De hade 7 barn: Sara Lisa född 1802, Peter 1805, Sven 1807, Maria 1812, Adolph 1814, Stina Lena 1817 och Johan 1819. 1/32 mtl ägdes av Olof Svensson, f. 1778, och Stina Månsdotter, f. 1780. De hade barnen Johan och Peter, födda 1806 och 1809. 1/16 mtl ägdes av Sven Nilsson, f. 1785, och Elin Persdotter, f. 1792. De hade 2 barn: Stina Lena, f. 1813 och Peter, f. 1818. 1/16 mtl ägdes av Måns Nilsson, f. 1780, och Ingrid Nilsdotter, f. 1787. De hade 4 barn: Peter född 1811, Nicolaus 1817, Stina Lena 1819 och Jonas 1821. Samman-lagt fanns det således 7 gårdar på ½ mtl Kroksjö. Det skulle bli värre!

Sammanlagt 4 torpare bodde på ägorna: Anders Svensson med Brita Stina Håkans-dotter, Anders Nilsson med Maria Håkansdotter, Anders Gummesson, ogift, och Magnus Persson med Cajsa Lena Håkansdotter. Inhyses var Elias Petersson med Brita Stina Svensdotter. Båtsman var Peter Wiss, f. 1767 och änkling. Han hade två barn. Båtsman Karl Glader bodde på ägorna men var båtsman för Björstorp. Han var gift och hade två barn.

Under 1820-talet tog Nils Jönsson på 1/16 mtl undantag av sonen Anders Nilsson, f. 1803, och dennes hustru Stina Nilsdotter, f. 1809, som 1829 fick dottern Wendla. Nils Jönsson avled 1827. Samma år avled dottern Stina Lena, f. 1812. På nästa gård, på 1/16 mtl, fick Sven Svensson och Segrid Andersdotter sammanlagt 5 barn: Christina 1815, Cajsa Lena 1818, Carl Gustaf 1821, Anders Peter 1825 och Johan 1827. Därefter överläts gården till Olof Nilsson och Stina Börjesdotter, födda 1808 och 1809. På 1/8 mtl tog Anders Ingesson och Brita Stina Persdotter undantag av äldste sonen Jonas Andersson, f. 1811 och dennes hustru Lisa Petersdotter, f. 1810. Anders Ingesson hade ytterligare 4 barn: Cajsa Lena, f. 1813, Peter 1816, Israel 1818 och Anders 1821. På 1/16 mtl fortsatte Anders Svensson, f. 1772, och Brita Stina Jonsdotter, f. 1783. De hade sammanlagt 7 barn: Peter, Sven, Maria, Adolph, Stina Lena, Johan och Axel, f. 1822. På 1/32 mtl tog Olof Svensson och Stina Månsdotter undantag av sonen Johan Olofsson, f. 1806, och hans hustru Lena Stina Petersdotter, f. 1810. En annan gård på 1/32 mtl förvärvades av sjöartilleristen Jonas Jonsson Krook, f. 1778, och Margareta Svensdotter, f. 1775. De hade 2 barn: Brita Stina född 1817 och Anna Stina född 1821. 1/16 mtl brukades av Sven Nilsson d.ä., f. 1785, och Elin Persdotter, f. 1792. De fick på 1820-talet ytterligare 3 barn: Nils Gustaf 1824, Maria 1826 och Wendla 1831. Måns Nilsson och Ingrid Nilsdotter fick 1826 sitt femte barn, dottern Maria. Måns Persson, som förut varit torpare, blev nu till en tid hemmansägare till 1/16 mtl. Han var född 1789 och gift med Stina Petersdotter, född 1791. De hade 5 barn: Peter, född 1819, Johan Gustaf 1820, Sven 1823, Stina Cajsa 1825 och Olaus 1829. Gården avträddes därefter till Sven Nilsson d.y. och Stina Lena Svensdotter, födda 1809 resp. 1813. Bönderna var nu 9 till antalet.

Torparna var fyra: Anders Svensson med hustru Brita Stina Håkansdotter och 3 barn, Sven Nilsson med hustru Brita Adamsdotter och dottern Gustafva, Magnus Persson med hustru Cajsa Lena Håkansdotter och 4 barn och Måns Persson, som blev bonde. Båtsmannen Peter Wiss avled och ersattes av Johannes Wiss, f. 1797, som hade tre barn.

På 1830-talet fortsatte splittringen på allt flera och mindre hemmansdelar. Sven Nilsson d.ä. överlämnade sin gård till sonen Nils Gustaf Svensson 1842. Den äldre brodern Peter Svensson, f. 1818, och dennes hustru Lovisa Nilsdotter, f. 1826 blev inhyses på gården. Sven Nilsson d.y. och Stina Lena Svensdotter fick på 1830-talet 3 barn: Johanna Helena 1834, Nils Peter 1836 och Maria Christina 1838. 1/32 mtl brukades från slutet av årtiondet av Peter Nilsson, f. 1813 och Stina Andersdotter, f. 1817. De hade inga barn. Undantagsmannen Anders Ingessons dotter Anna Stina avled 1834 och hans hustru Brita Stina Petersdotter 1841. Gården hade delats i två delar, vardera på 1/16 mtl. Den ena delen på 1/16 mtl brukades av Jonas Andersson, f. 1811, och hans hustru Lisa Petersdotter från Algutsboda, f. 1810. De fick 3 barn: Johannes, f. 1834, Emma, f. 1838 och Peter August, f. 1842. Den andra delen på 1/16 mtl brukades av Peter Andersson, f. 1816, och Maria Petersdotter, f. 1821 i Mortorp. På ägorna bodde torparen Anders Nilsson med hustru Stina Nilsdotter och tre barn. Sven Svensson flyttade 1831 till Ljungby med hustru och fem barn. Efterträdare på 1/16 mtl blev Olof Nilsson, f. 1806, som 1832 flyttade till Kroksjö från Arby med hustrun änkan Stina Börjesdotter, född i Mortorp 1807. Deras första barn Helena föddes 1832. Sedan följde Johan August 1834, Nils Peter 1835, Johannes 1837, Jonas 1838 och Carl Fredrik 1840. Inhyses på denna gård var Adolph Axelsson, f. 1799. Anders Svenssons änka Brita Stina Jonsdotter avled 1838 och sonen Peter Andersson, f. 1805 brukade gården. Han var gift med Ingela Peters-dotter från Vissefjärda, f. 1799. De fick 3 barn: Anders 1832, Ingrid Lena 1834 och Johan 1835. Gården övertogs omsider av nybyggaren Johannes Gummesson Sand, f. 1801 och gift med Maria Olofsdotter, f. 1809. De fick två barn: Johan August 1835 och Peter Olaus 1838. 1/16 mtl brukades av Gustaf Petersson, f. 1807, och Lena Stina Pehrsdotter, f. 1810. De fick 4 barn: Helena 1832, Peter 1835, Carl 1837 och Emma Gustava 1839. 1/32 mtl brukades under större delen av 1830-talet av Johannes Jönsson, f. 1812, och Charlotta Axelsdotter, f. 1818. De fick 3 barn: Carl 1837, Johan Wilhelm 1839 och Adolph 1841. Familjen flyttade till Björstorp. I stället kom från Mortorp Daniel Olsson och Cajsa Lena Johansdotter, f. 1817. Från Mortorp medföljde som undantagsman Olof Månsson och Ingrid Gummesdotter, födda 1764 resp. 1775 och Daniels föräldrar.

En annan gård på 1/32 mtl brukades först av Peter Börjesson, f. 1813 och Maria Petersdotter, f. 1813, som sålde till Nils Andersson. Nästa 1/32 bytte ägare ett par gånger. Först brukades denna gård av sjöartilleristen Jonas Krook och Margareta Svensdotter. De sålde och tog undantag av Andreas Svensson, född i Vissefjärda 1791 och hans hustru Brita Stina Håkansdotter, f. 1798. De hade 4 barn: Maria, f. 1822, Helena 1827, Johanna 1833 och Sophia 1838. Gården övergick därefter till Johannes Ericsson, f. 1815, och hans hustru Maria Andersdotter, f. 1822. De var ännu barnlösa. En hemmansdel innehades av Peter Magnus Ericsson, f. 1812, och Anna Stina Jonsdotter, f. 1821, och en på 1/32 mtl av Sven Andersson, f. 1807, och Ingrid Andersdotter, f. 1788. Icke mindre än fem torparfamiljer flyttade på 1830-talet bort från Kroksjö, liksom många inhyses. Rörligheten bland dessa folkgrupper var stor.
På 1840-talet uppgick Kroksjös befolkning till 54 män och 47 kvinnor eller tillsam-mans till 101 personer. Kroksjö var därmed ett av de folkrikaste hemmanen i södra fjärdingen. På 1/16 mtl tog som redan nämnts Sven Nilsson den äldre 1847 undantag av sonen Nils Gustaf Svensson, f. 1824, och dennes hustru Walborg Carlsdotter, född 1827 i Bäckebo församling. De fick 1848 dottern Isa Sofia och 1850 dottern Emilia. På nästa 1/16 mtl satt Peter Andersson, född 1816 i Kroksjö, och h.h. Maria Petersdotter från Mortorp, f. 1821. De gifte sig 1842 och fick 2 barn: Johan 1844 och Nils Peter 1847. Brodern Johan Andersson, född i Kroksjö 1811, var gift sedan 1832 med Lisa Petersdotter från Algutsboda, född 1810. Tillbytte sig 1/16 mtl av Sven Nilsson d.y. mot de 1/32 mtl, som han förut brukat. De fick 4 barn: Johanna 1834, Emma 1838, Peter August 1842 och Maria Christina 1845. Jonas Andersson sålde därefter halva gården eller 1/32 mtl till Peter Magnus Eriksson från Algutsboda, född 1818 och gift med Anna Stina Jönsdotter, född i Kroksjö 1821. De fick 1847 dottern Johanna och 1849 dottern Emma Mathilda. Olof Nilsson på 1/16 mtl hittades den 16 april 1846 liggande död på sin vagn på vägen nära Karlskrona. Hans kropp obducerades och enligt läkarintyget hade han avlidit ”af brännvinssupande”. De efterlevande, änkan Stina Börjesdotter och 9 barn flyttade 1851 till Södra Örsjö.

1/32 mtl köptes av båtsmannen Carl Svensson Glader, f. i Algutsboda 1796, som kom från Oskar 1848. Han i sin tur sålde till sin måg Olaus Månsson, född i Högahult 1822, som kom hit från Oskar 1849. Han var gift med Sigrid Lena Carlsdotter, född i Oskar 1830. De fick 1850 dottern Emma Christina och 1851 dottern Johanna. På 1/32 mtl avled undantagsmannen Andreas Svenssons hustru Brita Stina Håkans-dotter 1843. Hon efterlämnade utom mannen 4 barn: Maria, f. 1822, Helena 1827, Johanna 1831 och Sophia 1839. Gården hade övertagits av Maria och hennes man Johannes Eriksson, född i Algutsboda 1815. De fick 3 barn: Carl Johan 1845, Augustina Mathilda 1847 och Emma 1850. Olof Nilssons 1/16 mtl köptes 1851 av Peter Johansson, född i Gränö 1823 och gift med Christina Axelsdotter från Högebo, f. 1821. Som redan tidigare nämnts tillbytte Sven Nilsson den yngre 1/32 mtl av Jonas Andersson mot 1/16, som denne fick. Nu lämnade Sven Nilsson sin gård och flyttade till Vargsmåla i Oskar, där han blev torpare. I stället kom Peter Svensson från Björstorp hit 1849. Han dog emellertid redan 1850, krossad av en kullblåst gran i Ödevata skog. Änkan Elin Germundsdotter, född i Oskar 1825, övertog gården. Hon hade 3 barn: Christina, född i Ljungby 1828, Johan, född i Oskar 1835 och John August, född i Oskar 1838 [frågetecken för födelseåren, modern kontra barnen]. På 1/32 mtl satt till en början Johannes Jonsson och Charlotta Axelsdotter. Förhållandet mellan de två var inte det bästa. Enligt anteckning i kyrkoboken vistades han mest i Mortorp. ”Han och hustru leva illa.” står det i boken. De hade i alla fall 4 barn: Carl, född 1837, Johan Wilhelm, född 1839, Adolph, född 1841 och Christina Charlotta, född 1842.

Mot slutet av 1840-talet övergick gården till Gustaf Andersson, född i Vissefjärda 1805, och hans hustru Maria Andersdotter, född i Högahult 1793. De kom närmast från Björstorp 1849. De medförde 3 barn: Andreas, född i Björstorp 1835, Johan född 1837 och Stina Cajsa född 1840. Nästa 1/32 mtl brukades från 1840 av Johan Carlsson från Mortorp, f. 1817, och Susanna Isaksdotter, född i Algutsboda 1814. De fick 1841 sonen Johannes och 1845 sonen Jonas Peter. Nästa 1/32 mtl brukades från 1847 av Nicolaus Nilsson, född i Högahult 1821 och gift med Lena Stina Petersdotter från Vissefjärda, född 1823. De efterträdde f.d. sjöartilleristen Jonas Krook, vars hustru Margareta Svensdotter 1846 anträffades död ej långt från sitt hem i Vargsmåla. Nicolaus Nilsson fick 2 barn: Nils Peter och Hilda Gustava. Brukaren av 1/16 mtl Johan Olsson, f. 1806, avled 1844. Änkan Lena Stina Petersdotter gifte om sig med Gustaf Petersson från Ljungby, född i Voxtorp 1817. I det nya äktenskapet föddes 1847 Ida Mathilda Gustafsdotter och 1850 Pehr August Gustafsson. I det första äktenskapet fanns det 4 barn. Slutligen brukades 1/32 mtl av Sven Andersson, född i Kroksjö 1807, och Ingrid Andersdotter, född i Mortorp 1788. De var barnlösa.

Torpare på ägorna var Peter Magnus Petersson, som flyttade hit 1851 och samtidigt gifte sig med Cajsa Petersdotter från Mortorp. Torparen Jonas Olofsson flyttade hit från Kristvalla 1847 och gifte sig samtidigt med Sara Lisa Petersdotter från Norra Persmåla. De flyttade emellertid snart till Dörby. Torparen Anders Nilsson var född i Kroksjö 1803 och gift med Stina Nilsdotter, född i Bällsjö 1809. De hade 6 barn. Från Tostetorp inflyttade 1849 båtsmannen Johannes Jonsson Ankare, född i Högebo 1814 och gift med Maja Stina Israelsdotter från Älghult, f. 1798. De flyttade med sina 2 barn till Olofsbo 1850.

På 1850-talet brukades 1/16 alltjämt av Nils Gustaf Svensson och Walborg Carlsdotter. Till deras tidigare 2 barn föddes under tiden till 1860 ytterligare 5: Hilda 1852, Carl 1855, Aron 1857, Anna Gustava och Stina Maria, tvillingar 1860. Peter Andersson och Maria Petersdotter brukade alltjämt sina 1/16 mtl. De fick ytterligare 2 barn på 1850-talet: Carl August 1852 och Aron 1860. Peter Magnus Eriksson och Anna Stina Jönsdotter fick 1853 sitt tredje barn, då dottern Helena föddes. De brukade 1/32 mtl. En annan gård på 1/32 mtl brukades från 1849 av Olaus Månsson, född i Högahult och Ingrid Lena Carlsdotter. De fick under 1850-talet 5 barn: Emma Christina 1850, Johanna 1854, Isa 1856, Carl August 1857 och Jonas Peter 1860. Från Stora Kolfly kom 1851 Peter Johansson, f. 1823 i Gränö. Han gifte sig samma år med Christina Axelsdotter från Högebo, f. 1821. De fick 3 barn: Emma 1852, Clara Mathilda 1855 och Ida Gustava 1858.

På 1/32 mtl avled 1854 Johannes Eriksson, född 1815 i Algutsboda. Hans änka Maria Andersdotter sålde gården till Johan Carlsson i Kolfly. Nästa 1/32 mtl övertogs 1852 av en annan Johan Carlsson, född i Mortorp 1817 och gift med Susanna Isaksdotter från Algutsboda, född 1814. De hade två barn: Johanna född 1841 och Jonas Peter född 1845. Gården övertogs sedan av Olof Larsson, född i Mortorp 1805 och gift med Ingrid Lena Nilsdotter från Bällsjö, född 1804. I Gelebo föddes 1843 deras son Jonas Peter och i Olofsbo sonen Carl Johan. På nästa 1/32 mtl fanns inhysesänkan Elin Germundsdotter, Peter Svenssons änka, med sina 3 barn. Hit kom 1855 Johan Carlsson och Maria Andersdotter. Han medförde 4 barn: Johanna, född 1841, Jonas Peter 1845, Helena Mathilda 1849 och Carl Magnus 1853. Hon hade 4 barn: Carl Johan, född 1845, Augustina Mathilda 1847, Emma 1850 och Franz Gustaf 1853. Tillsammans fick de 1859 Aron och 1860 Amanda. Det blev en barnskara på tio (10)!! Gustaf Andersson och h.h. Maria Andersdotter tog 1859 undantag av sonen Johan Gustafsson, f. 1832 i Björstorp. Han gifte sig samma år med Lena Stina Andersdotter, f. i Kroksjö 1834. De fick samma år dottern Ida Christina. Samma år dog Maria Andersdotter.

På nästa 1/32 mtl flyttade Nicolaus Nilsson 1852 tillbaka till sin födelseby Högahult med hustrun Lena Stina Petersdotter och de två barnen Nils Peter, f. 1842 och Hilda Gustava, f. 1849. I stället kom 1852 från Oskar Jonas Petersson, född i Vissefjärda 1816 och hans hustru Brita Stina Jonsdotter, född i Kroksjö 1817. De medförde 4 barn och fick i Kroksjö ytterligare 3. Carl var född i Oskar 1843, Johan Peter 1845, Maria 1848, August 1850. Johanna var född 1854, Nicolaus 1857 och Franz Anders 1859. På 1/16 mtl satt alltjämt Gustaf Petersson, född i Voxtorp 1817 och gift med Lena Stina Petersdotter, född i Högahult 1816. Deras 7 barn var alla födda före 1850. 1/16 mtl brukades av Sven Andersson, född i Kroksjö 1807 och hans hustru, som var barnlösa. På ägorna bodde ett stort antal inhyses, backstugusittare och undantags-folk, de flesta flyttade efter längre eller kortare tid bort.

Under 1860-talet fick Nils Gustaf Svensson och Walborg Carlsdotter ytterligare två barn: Augusta Ottilia 1864 och Alina Charlotta 1867. Peter Andersson och Maria Petersdotter fortsatte att bruka 1/16 mtl. På 1/32 mtl tog Peter Magnus Eriksson efter hustru Anna Stina Jonsdotters död 1866 undantag av Carl Jonsson, född 1843 i Kroksjö, och hans hustru Ingrid Sophia Samuelsdotter, f. 1845. De gifte sig 1869. Olaus Månssons 1/32 mtl delades 1867 mellan Jonas Andersson från Göttorp, f. 1815 och gift med Cajsa Lena Jonsdotter, f. 1821, som övertog 1/64 mtl och deras son Pehr August Jonsson, född 1842 och ogift. Han hade sin syster Mathilda Christina Jonsdotter som hjälp på gården. Hon var född 1849. Nästa gård, på 1/16 mtl, brukades fortfarande av Peter Johansson och Christina Axelsdotter. De fick 1861 sitt fjärde barn, dottern Augustina Charlotta. Johan Carlsson och Maria Anders-dotter brukade 1/16 mtl och fick 1864 dottern Ida Augusta. På 1/64 mtl satt från 1863 Johannes Svensson, som detta år kom från Ramsjö med sin hustru Christina Johansdotter, född 1824 i Mortorp. Hon avled 1866. Hon efterlämnade utom maken 5 barn: Gustaf Emric, f. 1849, Jonas 1852, Carl Aron 1856, Emma Charlotta 1863 och Peter Amandus, f. 1865. 1869 tog Johannes Svensson undantag av Fredrik Svensson, f. 1809, som kom från Gränö och övertog halva gården, 1/128 mtl. Den andra halvan gick till bonden och båtsmannen nr 212 Carl Gustaf Petersson Lidberg, född 1835 i Vissefjärda och gift med Anna Maria Carlsdotter, född 1837 i Oskar. De hade fyra barn med sig

1/32 mtl brukades några år av Johan Gustafsson, född 1837, och hans hustru Lena Stina Andersdotter, f. 1834. De hade fyra barn, när de 1866 flyttade till Oskar. 1/32 mtl ägdes av Jonas Petersson, född 1816 i Vissefjärda, och h.h. Britta Stina Jonsdotter, född 1817. Hon avled 1868, varefter gården delades. Jonas Petersson behöll 1/64 mtl men överlät 1/64 mtl till Johan Peter Jonsson, född 1845 och gift med Emma Johansdotter, f. 1850. 1/32 mtl ägdes av Olof Larsson, född 1815 i Mortorp, och h.h. Ingrid Lena Nilsdotter, f. 1814. Deras äldste son Jonas Peter Olofsson f. 1843 gifte sig med Johanna Charlotta Carlsdotter från Vissefjärda och fick 1869 dottern Augusta Seraphia. 1/16 mtl tillträddes 1863 av Jonas Gustafsson från Bällsjö, född 1838, och h.h. Cajsa Lena Carlsdotter, f. 1843 i N. Säfsjö. De flyttade emellertid redan 1869 till Karlshamn med sina två barn. Gården övergick till Carl Edvard Adolfsson, f. 1842 och 1868 gift med Johanna Charlotta Petersdotter från Alguts-boda, f. 1843. Från Knappsmåla inflyttade 1863 Nils Peter Svensson, f. 1836 till en liten gård på 1/128 mtl. Han gifte sig samma år med Carolina Håkansdotter, född 1841 i Oskar. De fick 4 barn: Augusta, f. 1864, Carl August 1866, Pehr Victor 1868 och Johan 1870.

Torparen och avskedade båtsmannen Carl Gustaf Svensson Wisser var född 1827 i Oskar. Han gifte sig 1862 med Wendla Christina Eliaedotter från Vissefjärda, f. 1837. De flyttade 1863 till Oskar. Ny båtsman blev från 1864 Gustaf Andersson Wisser, f. 1838 i Vissefjärda. Han var gift med Lena Stina Gustafsdotter, f. 1844. De fick 1870 dottern Hulda Seraphia. Undantagsmannen Sven Anderssons hustru Ingrid Anders-dotter avled 1870 och undantagsmannen Anders Svensson 1871. Från Högahult inflyttade 1866 torparen Peter Gustaf Carlsson, f. 1840 och gift med Johanna Johansdotter, f. 1841. De hade två barn.

Vi går fram ett decennium till åren 1871-1881. På 1/16 mtl satt Nils Gustaf Svensson kvar. På nästa 1/16 mtl avled Peter Anderssons hustru Maria Petersdotter 1873. Då hade Peter Andersson redan året innan överlåtit gården på sonen Nils Peter Petersson, f. 1847, som gifte sig med Ida Julia Andreasdotter, född i Östra Persmåla 1849. De fick 5 barn: Anna och Carl, tvillingar, 1872, Alma Victoria 1874, Pehr Victor och Frans Hjalmar, tvillingar, 1878. På nästa 1/16 mtl satt Peter Johansson och Christina Axelsdotter kvar med 4 barn. På nästa gård på 1/16 mtl flyttade Carl Edvard Adolfsson och Johanna Charlotta Petersdotter till Floahult 1874. Gården delades i två delar. Den ena delen inköptes av från Algutsboda inflyttande avskedade soldaten vid Konga kompani Johan Andersson, f. 1819, och Ingeborg Lisa Petersdotter, född 1819 i Algutsboda. Den andra delen på 1/32 mtl köptes av Johan Elof Johansson, född 1850 i Algutsboda och son till Johan Andersson. Han gifte sig 1875 med Emma Lovisa Gustafsdotter från Oskar, f. 1849. De flyttade redan 1876 till Mortorp. På nästa 1/16 mtl tog Johan Carlsson och Maria Andersdotter 1876 undantag av mågen Johan Gustafsson från Karlslunda, född 1849. Han gifte sig med Augustina Mathilda Johansdotter, f. 1847. De fick 1878 sonen Gustaf Hjalmar Ferdinand. På 1/32 mtl tog änklingen Jonas Petersson (Hagtorn) 1870 undantag av Johan Peter Jonsson, född i Oskar 1845 och hans hustru Emma Johannisdotter, f. 1850. De fick fyra barn: Conrad Ferdinand 1872, Augusta Serafia 1874, Anna Almida 187? och Helena Teresia 1880.

På nästa gård på 1/32 mtl avled änklingen Olof Larsson 1876. Han hade då sedan 1875 undantag. Gården slogs samman detta år med Carl Gustaf Petersson Lidbergs 1/32 mtl till 1/16 mtl. Lidberg var född i Vissefjärda 1835 och sedan 1863 gift med Anna Maria Carlsdotter, född i Oskar 1837. De fick 8 barn: Johan August 1864, Per Elof 1865, Ida 1868, Amanda 1870, Aron 1872, Victor 1874, Jenny 1876, Selma 1879. På nästa 1/32 mtl avled Jonas Peter Olofssons hustru Johanna Charlotta Carlsdotter 1871, varefter han 1872 gifte om sig med Helena Andersdotter från Vissefjärda, f. 1839. I sitt första äktenskap hade han dottern Augusta Serafia, f. 1868. Peter August Jonsson, som brukade 1/64 mtl, flyttade bort 1872, varefter hans gård slogs ihop med Jonas Peter Johanssons 1/64 mtl till 1/32 mtl. Han gifte sig samma år med förra pigan på gården Mathilda Christina Jonasdotter, f. 1849. De fick 2 barn: Carl Ernst Theodor 1876 och Hjalmar Theander 1879. Jonas Andersson och Cajsa Lena Jonsdotter flyttade 1878 från sina 1/64 mtl till Vissefjärda. Gården på 1/32 mtl bytte ägare flera gånger. Slutlig ägare blev 1876 Carl August Petersson, född 1852, som 1876 gifte sig med Emma Bertha Andersdotter, född 1864 [frågetecken för årtalet] i Vissefjärda. De fick 2 barn: Helena Emilia Constance 1877 och Olga Dorothea 1879.

1/64 mtl tillträddes 1877 av Peter Eriksson från Orrabäck, f. 1815, och hans hustru Ingrid Lena Petersdotter. De hade 5 barn: Peter August, som var född 1848, Carl Johan 1854, Carolina Sofia 1856, Franz Adolf 1865 och Ida Lovisa, född redan 1852 men placerad sist i kyrkoboken. Det fanns nu 2 småbruk på 1/128 mtl vardera. Det ena ägdes av Fredrik Svensson, f. 1809 och det andra av Nils Peter Svensson, f. 1836 och hans hustru Carolina Håkansdotter från Oskar, f. 1841. De fick 7 barn: Augusta 1864, Carl August 1866, Pehr Victor 1868, Johan 1870, Axel Magnus 1872, Frans Wilhelm 1875 och Anna Mathilda 1878. Peter Magnus Eriksson var nu änkling och hade undantag. Dottern Johanna Petersdotter gifte sig 1874 med skräddaren Peter August Israelsson från Riddaretorp, f. 1842. De flyttade 1876 från Riddaretorp till Kroksjö. 1/32 mtl brukades av förre torparen Peter Gustaf Carlsson, f. 1840 i Mortorp, och h.h. Johanna Johansdotter, f. 1841. De fick 3 barn: Hulda 1865, Carl Victor 1868 och Augusta 1871. Slutligen kan nämnas, att båtsmannen Gustaf Andersson Wisser 1876 flyttade till Eskilsryd med hustrun Lena Stina Gustafsdotter och 1 barn. Folkmängden i Kroksjö var 1875 109 personer. Hela hemmanets taxeringsvärde uppskattades till 32000 kronor.

På 1880-talet fortsatte Nils Gustaf Svensson sitt långvariga brukande av 1/16 mtl. Deras 5 barn bodde hemma. Nils Peter Petersson och Ida Julia Andersdotter fick ytterligare 3 barn på 1880-talet: Aron Ernst 1881, Viktor 1885 och Gideon 1889. På den tredje gården på 1/16 mtl tog Peter Johansson och Kristina Axelsdotter undantag av August Otto Lindholm från Ebbehult nr 2. Johan Gustafsson och Augustina Mathilda Johansdotter på den fjärde gården på 1/16 mtl sålde gården till Johan Jonsson i Stora Kolfly. De hade 6 barn, av vilka 5 var födda på 1880-talet: Helena Viktoria Mathilda 1881, Karl Anders 1883, Anna Adelina 1885, Hilda Elisabet 1887 och Ellen Sofia Maria 1890. På 1/32 mtl fick Johan Peter Jonsson och Emma Johansdotter ytterligare 2 barn: Albin Berne 1885 och Erik Reinhold 1890. Carl Gustaf Petersson brukade nu 1/48 mtl. Sonen Johan August emigrerade 1891 till USA. Han återvände till Sverige 1913 enligt en anteckning i kyrkoboken.

Nästa gård, som var på 1/32 mtl ägdes av Jonas Peter Olsson, f. 1843, och Helena Andersdotter, f. 1858. De hade en dotter, som var hans från ett tidigare äktenskap: Augusta Serafia född 1868. Nästa gård på 1/32 mtl ägdes av Jonas Peter Johansson, f. 1845, och Mathilda Kristina Jonsdotter, f. 1849. De fick 1889 sitt tredje barn: Erik Fritiof. Nästa 1/32 mtl ägdes av Carl August Petersson, f. 1852 och sedan 1876 gift med Emma Beata Andersdotter, f. 1854. De fick på 1880-talet 4 barn: Carl Ernst Bernhard 1882, Anna Gunhild 1884, Adolf Rudolf 1887 och Ebba Maria 1889. Peter Eriksson och Ingrid Lena Petersdotter flyttade 1884 bort från sina 1/64 mtl, som övertogs av Karl August Johansson Mur, f. 1842 i Algutsboda och 1866 gift med Sara Lisa Johansdotter, som också var född i Algutsboda, 1841. De medförde 5 barn vid inflyttningen.

På 1/128 mtl dog Fredrik Svensson 1882. Gården övergick till Carl Gustaf Svensson, född i Karlslunda 1860 och 1886 gift med Johanna Augusta Petersson, född 1859. De fick 1889 dottern Anna Ingeborg Maria. På det andra småbruket på 1/128 mtl flyttade 1882 Nils Peter Svensson med hustru och 8 barn bort. I stället kom från Algutsboda Andreas Petersson, född i Mortorp 1808 och gift med Anna Stina Olsdotter, född 1813 i Mortorp. En son till dem, Jon, utexaminerades 1883 från seminarium och flyttade 1884 till Kristvalla. På nästa gård, 1/32 mtl, fortsatte Peter Gustaf Carlsson och Johanna Johansdotter. De hade 4 barn, av vilka äldsta dottern Hulda, f. 1865, 1888 blev gift till Oskar. Carl Viktor var född 1868, Augusta 1871 och Gustaf Manfred 1885. 1/24 mtl slutligen ägdes från 1882 av John Ebbert Callin, född i Lenhofda 1841 och gift med Lena Kajsa Jonsdotter från Algutsboda, född 1831. Undantag hade Peter Andersson, som dog 1888, Johan Andersson, som flyttade bort 1882, Johan Carlsson med hustru Maria Andersdotter och Peter Magnus Eriksson. Snickaren Nicolaus Fagerblom flyttade till Kroksjö 1882 och snickaren Aron Nilsson Sjöberg flyttade till Lenhofda 1887. Muraren Johan Carlsson flyttade 1884 till Oskar med hustru och dotter. Flera arbetarefamiljer flyttade bort från Kroksjö efter några års vistelse där.

Under åren 1891-1895 fortsatte Nils Gustaf Svensson och Walborg Carlsdotter att bruka sin gård. Endast dottern Stina Maria, f. 1860, var bosatt i hemmet. Nils Peter Petersson och Ida Julia Andersson hade alla sina 8 barn hemma. Nästa gård på 1/16 mtl delades i tre delar. 1/32 ägdes av Johan Peter Jonsson i St. Kolfly, 1/64 mtl av Sven Alfred Jonsson i St. Kolfly och 1/64 mtl från 1892 av snickaren Niklas Fagerblom. 1/48 mtl ägdes alltjämt av Carl Gustaf Lidberg. Hans näst äldste son Aron emigrerade 1893 till USA. Nästa 1/32 mtl ägdes av Jonas Peter Olsson och Helena Andersdotter, nästa därpå av Jonas Peter Johansson och Matilda Kristina Jonsdotter. De fick sitt fjärde barn 1892: sonen Patrik Gustaf Napoleon.

Nästa gård på 1/32 mtl ägdes av Carl August Petersson och Emma Beata Andersdotter. De fick 1892 sitt sjunde barn: sonen Otto Sture Herman. 1/64 mtl ägdes av Carl August Mur och Sara Lisa Johansdotter. De hade tre barn. Det fanns nu 3 småbruk på 1/128 mtl i Kroksjö. Ett ägdes av Carl Gustaf Svensson och Johanna Augusta Petersson. De fick 1892 sitt andra barn, Johan Gustaf Bernhard, och 1894 sitt tredje, Hilda Matilda Frideborg. Det andra småbruket ägdes av Andreas Petersson och Lena Cajsa Jonsdotter och det tredje av Johan Ebbert Collin och Lena Kajsa Svensdotter. 1/32 ägdes av Carl Emrik Olsson från 1893 och 1/32 mtl av Peter Gustaf Carlsson och Johanna Johansdotter. Sonen Carl Viktor, f. 1868, emigrerade 1892 till USA. Undantag hade Johan Carlsson, Peter Johansson och Peter Magnus Eriksson, som dog 1891. Flera arbetarefamiljer bodde på ägorna. Folkmängden 1894 var 46 män och 46 kvinnor, summa 92 personer.