Skärvet

http://kartor.eniro.se/m/aFmJg

Följande text har hämtats från Folke Petterssons hembygdsforskning. Du kan läsa mer om Folke Pettersson och även få förklaringar till en del ord som används i gamla kyrkböcker via denna länk.

Så här skriver Folke Pettersson:

Gårdar i Oskar

Oskar var i äldre tid en del av Mortorps socken. Det kallades Mortorps skogsbygd. På grund av det stora avståndet till Mortorps kyrka från västra delen av socknen uppbyggdes ett kapell i skogsbygden. Enligt uppgift i Södra Möre dombok 1771 var kapellet byggt år 1709. Det byggdes om omkring 1770 och fick då Madesjö kyrkas gamla altartavla. År 1847 fick kapellbygden namnet Oskar med komministern i Mortorp boende i en egen prästgård, avskild från Alsjö nr 3. Kyrkan byggdes 1870 och renoverades 1925. Efter de senaste pastoratsregleringarna tillhör Oskar Madesjö pastorat.

Skärvet

Hemmanet med det expressiva namnet Skärvet har anlagts under medeltiden, sannolikt under dess senare del. Det ingår därmed som ett led i den stora ny-odlingsvåg, som sätter in efter mitten av 1400-talet och som fortsätter under hela 1500-talet. ”Jon Persson i Skärfwet” förekommer i 1541 års fogderäkenskaper. Hans avrad var rätt obetydlig: penningar-3 fyrkar, korn-1 skäppa, tåt (lin)-1 kleff (knippe), fodring för 1 årlig och 2 fogdehästar. Inga dagsverken. I 1547 års fogderäkenskaper heter brukaren Gudmund Jonsson – kanske en son. Hans fodring hade höjts med 1 konungshäst. Året efter heter brukaren Anund Jonsson, kanske en broder till Gudmund. Inför Älfsborgs lösen 1571 deklarerade den dåvarande brukaren Nils följande tillgångar: koppar-½ lispund, oxar-2, kor-8, tvåårsungnöt-4, får-4, svin-4, häst för 15 mark. Hans bidrag till Älfsborgs lösen blev 14 mark 3 öre – ett relativt högt belopp. Nils var förmögen! I 1586 års fogderäkenskaper heter brukaren av ½ hemman Skärvet ”Sonne i Skärvet”. Han kallas 1591 för ”Sone Nilsson”. Avraden var oförändrad utom fodringen, som nu utgick för 4 hästar.

Skärvet saknas i registret över 1620 års boskapspenning. Kanske var det ”öde”, kanske brukades det av en knekt. I så fall var det befriat från boskapspenningen. I 1628 års mantalslängd över kvarntullen heter brukaren ”Måns i Skärfwet”. Han är gift och har 3 tunnor råg och 4 tunnor korn och malt. Därjämte förekommer en ”huskvinna Sissela”, som har 2 tunnor korn. Måns var kvar i 1635 års jordebok och deklarerade 1641 innehavet av 1 sto, 2 oxar, 4 kor, 1 kviga och 4 tunnor utsäde. På hemmanet fanns också en ”Oluf Swensson”, vars enda tillgång var 4 tunnor utsäde. Måns var kvar hela 1640-talet och har 1650 en son mantalsskriven på hemmanet. Enligt 1655 års mantalslängd brukar Måns hemmanet på frihet från 1653 till 1658. Orsaken anges ej men kan vara den svåra skogsbranden 1652.

I 1663 års jordebok heter brukaren ”Sohne i Skärvet”. Hans avrad beräknades till 2 dlr 25 öre 11 penningar – det normala för ett halvt hemman. Sone är kvar 1682 med oförändrad avrad. I 1699 års jordebok förekommer hans fullständiga namn: Sune Månsson. Tydligen var han son till Måns. Hemmanet har nu fått nummer 267. I 1717 års mantalslängd är Skärvet delat mellan 2 brukare: Sven Sunesson och Per Sunesson – söner till Sune och sonsöner till Måns. Hemmanets båtsman heter nu Pehr Käck. I 1725 års mantalslängd heter brukarna ”Swen Sunesson och Åke Månsson”, som vardera innehade ¼ mtl. ”Gamle bonden Pär Sunesson” bodde kvar på hemmanet. Båtsmannen hette nu Mathis Käck. I 1746 års mantalslängd heter brukarna Anders Svensson och Håkan Persson.

I 1805-1810 års husförhörslängd är Skärvet fortfarande delat på 2 gårdar. Olof Swensson brukade 1805 den ena gården. Han var detta år 59 år och h.h. Stina var lika gammal. De hade 4 barn: Cajsa 32 år, Peter, Gustav och Ingeborg. 1806 överlät Olof Swensson gården på dottern Cajsa och hennes man Staffan Andersson, 33 år gammal. Deras son Anders föddes 1808. Den andra gården innehades av Olof Nilsson, 43 år, och h.h. Maja, 40 år. De hade 5 barn: Peter 20 år, Cajsa 15 år, Stina 9 år, Andreas 7 år och Swen 2 år. Båtsman var Peter Käck, 23 år och ogift. Avskedad båtsman var Hans Cardel, ogift och 26 år.

Vi går fram till husförhörslängden 1830-1849. Staffan Andersson var nu änkling. Det var för andra gången. Hans första hustru Cajsa Olofsdotter hade avlidit och han hade gift om sig med Maja Lena Nilsdotter , f. 1785. Hon var nu död. Det fanns 5 barn: Anders, f. 1808, bonde i Krokstorp, Maria, f. 1812 och gift, Peter, f. 1818, Cajsa Lena, f. 1820 och Olaus, f. 1823. Alla barnen är strukna i kyrkoboken och alltså bortflyttade. Peter Petersson var född 1814 och h.h. Kajsa Lena Andersdotter 1824. Dottern Carolina Gustafva föddes 1843 och sonen Johan Gustaf 1845. Undantagsmannen Andreas Olsson var född 1798 och h.h. Maria Petersdotter 1802. De fick 5 barn: Cajsa Lena 1824, Johan Peter 1828, Christina 1831, Anna Maria 1834 och Gustafva 1837. En tredje gård innehades av Nils Gummesson, som var född 1798 och gift med Kajsa Lena, född 1808. De fick 5 barn: Johan Peter 1826, vanför, Karl Gustaf 1833, Samuel 1836, Niklas 1840, Johanna 1842. Båtsmannen Johan Käck avled 1848. Han var född 1815 och h.h. Johanna Jonsdotter 1818. De hade en son. Avskedade båtsmannen och kyrkovaktaren Jonas Propp var född 1786 och h.h. Stina Lena Nilsdotter 1794.

Enligt husförhörslängden 1849-1861 var folkmängden i Skärvet 12 män och 8 kvinnor eller totalt 20 personer. Där fanns nu endast en gård. Innehavaren Peter Petersson, h.h. Kajsa Lena Andersdotter och de tre barnen flyttade 1854 bort från Skärvet. Ny ägare blev Johan Peter Svensson. Han var född i Oskar 1823 och h.h. Maria Danielsdotter 1824. De hade 3 barn i livet: Thilda föddes 1853, Ida Christina 1856 och Sven Alfred 1859. Båtsman var nr 263 Peter Petersson Käck, född i Madesjö 1828 och hitflyttad 1849, varpå han 1850 vigdes vid Johanna Jonsdotter, född i Madesjö 1818. Avskedade båtsmannen Jonas Propp avled 1853 och h.h. 1855. Undantagsmannen Staffan Andersson avled 1850.

Under 1870-talet brukades 1/8 mtl av Olaus Germundsson, född 1825 i Arby. Hans hustru Christina Andersdotter var född 1834 i Madesjö. De fick 9 barn: Jon 1854, Ida Augusta 1860, Emilia 1862, Edla Gustafva 1865, Maria Josefina 1867. Alla dessa föddes i Madesjö. Johan Gustaf 1869, Germund Teodor 1871, Segrid Johanna 1873 och Hildur Ottilia Ingeborg 1876. 1/8 mtl ägdes av Sven Svensson i Knappsmåla i Madesjö. 1/8 mtl tillträddes 1871 av Johan August Olsson, född 1846 i Madesjö. Han gifte sig 1872 med Cajsa Lena Gustafsdotter, född 1843 i Oskar. De flyttade till Madesjö 1872. 1/8 mtl ägdes av Nils Olsson, född 1837 i Oskar och 1869 vigd vid Cajsa Lovisa Johansdotter, född 1840 i Vissefjärda. De hade 7 barn, då de 1876 flyttade till Vissefjärda. På 1/8 mtl bodde August Jonsson, född i Mortorp 1846 och Christina Håkansdotter, född 1840 i Madesjö. De hade 5 barn: Ida Amanda, f. 1867, Lena Georgina, f. 1871, Eugenia Wilhelmina Josefina, f. 1874, Emanuel August, f. 1879 och Ottilia Ingeborg, f. 1880. Torparen och smeden Nils Peter Svensson var född i Oskar 1824. Hans hustru Anna Gustafva Andersdotter var född i Madesjö 1838. Torparen och skräddaren Niklas Nilsson var född 1840 i Oskar, medan h.h. Matilda Gustafva Jonasdotter var född i Madesjö 1847. 2 barn. Mjölnaren Johan Elof Petersson var född i Madesjö 1844 och h.h. Ingrid Lena Petersdotter var född i Oskar 1841. De gifte sig 1871. 2 barn. Skräddaren Peter Olaus Petersson var född i Oskar 1834, gifte sig 1864 med Ingrid Maria Gustafsdotter och fick 7 barn. Flyttade hit 1872.

Vi går fram till 1880-talet. Olaus Germundsson och Kristina Andersdotter fick se 2 av sina 9 barn emigrera till USA. Det skedde 1891. Sonen Johan Gustaf försvann i det stora landet i väster och dödförklarades av S. Möre Häradsrätt 1953 enligt anteck-ning i kyrkoboken. Hans dödsdag angavs till d. 31/12 1899. August Jonssons hustru Kristina Håkansdotter flyttade 1891 till Södertälje, lämnande mannen och 6 barn efter sig. Per Elof Gustafsson flyttade hit 1883. Han var född 1860 i Oskar och gifte sig 1887 med Emilia Olsson, född 1862. De fick 1887 sonen Axel William och 1890 dottern Elin Kristina. Olaus Germundssons äldste son Joel Olsson var född 1854 i Madesjö. Han tillträdde 1891 ¼ mtl. Han vigdes samma år vid Ingrid Matilda Gustafsson, född 1869 i Oskar. Sonen Erik Rudolf föddes 1892. Torparen och smeden Nils Peter Svensson var kvar. Torparen och skräddaren Niklas Nilsson avled 1884. Änkan och de tre barnen flyttade 1887 till Algutsboda. Skräddaren Peter Olaus Pettersson och h.h. Ingrid Maria Gustafsdotter fick se 2 av sina 10 barn emigrera till USA 1891. De hette Johan Wilhelm och Amanda Kristina Ederström. Sonen Karl Anders Ederström flyttade 1888 till Söderåkra. Mjölnaren Johan Elof Pettersson med hustru och 3 barn flyttade 1883 till Madesjö. Smeden Karl Elof Sjöquist, född 1863 i Madesjö, flyttade hit 1892. Torparen Niklas Pettersson flyttade hit 1885 med sin hustru Maria Gustafva Magnidotter men avled 1889.