Pukaberg

http://kartor.eniro.se/m/Iyuis

Följande text har hämtats från Folke Petterssons hembygdsforskning. Du kan läsa mer om Folke Pettersson och även få förklaringar till en del ord som används i gamla kyrkböcker via denna länk.

Så här skriver Folke Pettersson:

Gårdar i Oskar

Oskar var i äldre tid en del av Mortorps socken. Det kallades Mortorps skogsbygd. På grund av det stora avståndet till Mortorps kyrka från västra delen av socknen uppbyggdes ett kapell i skogsbygden. Enligt uppgift i Södra Möre dombok 1771 var kapellet byggt år 1709. Det byggdes om omkring 1770 och fick då Madesjö kyrkas gamla altartavla. År 1847 fick kapellbygden namnet Oskar med komministern i Mortorp boende i en egen prästgård, avskild från Alsjö nr 3. Kyrkan byggdes 1870 och renoverades 1925. Efter de senaste pastoratsregleringarna tillhör Oskar Madesjö pastorat.

Pukaberg

Hemmanets tillkomsttid kan ej anges men är medeltida. Namnet betyder ”djävuls-berget”. Tydligen fanns det någon illa beryktad bergsknalle i närheten, ansedd som hemvist för onda makter. Förleden ”puke” betyder djävul. Hemmanet finns med i 1541 års fogderäkenskaper. Enligt dessa hette den förste kände brukaren av Pukaberg ”Nils i Pukaberg”. Han skulle i årlig avrad erlägga penningar-5 fyrkar, dvs 1¼ öre, korn-1 skäppa, tåt-1 kleff, näver-1 packe, bräder-½ tolft, 4 dagsverken och fodring för 5 hästar. Det betyder, att Pukaberg ansågs som ett medelgott hemman. Räkenskaperna nämner ytterligare 2 namn: Per Jönsson i Pukaberg och Anders Olsson, ibm skulle för var sin kronoutjord erlägga 9 fyrkar vardera. Men de slapp fodring! Nils brukade Pukaberg även följande år. Frågan är om han hade en son som hette Olof Nilsson. En man med detta namn i Pukaberg var med Nils Dacke, när han på höjden av makt residerade på Kronobergs slott hösten 1542. När Dacke lämnade slottet plundrades det och Olof Nilsson lade tydligen beslag på en del smått och gott. För det fick han böta när dackefejden var slut och efterräkningarna började.

I 1547 och 1548 års fogderäkenskaper heter brukaren Håkan. Avraden var höjd till fodring för 6 hästar. När Älfsborgs lösen 1571 skulle uttagas hette brukaren ”Oloff i Pukaberg”. Är han identisk med den ovan nämnde? Det är möjligt, ja rent av sanno-likt. Olofs tillgångar var: koppar-5 marker, oxar-2, kor-4, tvåårsungnöt-1, får-8, svin-3, häst för 10 mark. Olofs bidrag till Älfsborgs lösen blev 9 mark 2½ öre, vilket bekräftar vår uppfattning, att Pukaberg ansågs som ett medelgott hemman. Olof brukade fort-farande 1 hemman Pukaberg 1586, men 1591 står ”Enkian” för hemmanet tillsam-mans med ”Jon, knekt”. Avraden var: penningar-1 öre 6 penningar, korn-1 skäppa, malt-6 skäppor, näver-1 packe, bräder-½ tolft, tåt-2 kleff, dagsverken-4 och fodring för 8 hästar.

När vi går fram i tiden till registret över 1620 års boskapspenning saknas av någon anledning Pukaberg i detta. Kan det bero på, att det fortfarande var underhålls-hemman för en knekt? Knektar var till en början befriade från att utge boskaps-penningen. En överraskning möter oss när vi undersöker kvarntullmantalslängden 1628. Mycket folk bodde i Pukaberg. Anders deklarerar 3 tunnor råg och 4 tunnor malt och korn. Anders Andersson har samma mängd, ”Per Torsson, husman” 2 tunnor malt, Gertrud, huskvinna, 2 tunnor malt, gamle Anders och unge Anders 2 tunnor vardera. I vilken relation alla dessa stod till varandra går ej att avgöra. I registret över 3-markshjälpen samma år förekommer både gamle Anders och unge Anders. Anders stod för hemmanet hela 1630-talet. I 1641 års mantalslängd dekla-rerar ”Anders i Pukabärgh” sina tillgångar: 1 sto, 2 oxar, 3 kor, 2 kvigor, 5 tunnor utsäde. Han var kvar hela 1640-talet, men Pukaberg räknades från 1646 för ½ hemman. 1649 var avraden anslagen till underhåll av Fändrich Alexander Laird. 1655 är Anders befriad från skatt. 1663 är Anders’ avrad värderad till 7 dlr 18 öre 9 penningar. Hemmanet är nu förmedlat till ¼. I 1682 års jordebok kvarstår förmedlingen men brukaren heter nu Måns.

I 1688 års husförhörslängd upptages många invånare i Pukaberg. Måns Swensson, hustrun, 2 söner och en dotter, Jon Nilsson med hustru, båtsman Inge, hans mor, Sune Månsson, hans hustru, 3 söner: Eskil, Sven och Per, och båtsman Nils Karl med hustru. I 1699 års jordebok har Pukaberg nr 256. Brukarna heter Måns S och Håkan. Var och en brukade 7/16 mtl. Pukaberg var sålunda nu förmedlat till 7/8 mtl. I 1717 års mantalslängd var 7/8 mtl Pukaberg delat mellan 3 brukare: Måns Svensson 7/32 mtl, Håkan Olofsson 7/16 mtl och Sven Andersson 7/32 mtl. Båtsmannen hette Lillia. I 1725 års mantalslängd hade hemmansklyvningen gått vidare. 4 brukare delade nu på hemmanet: Pär Månsson 7/32, Håkan Olsson 7/32, Anders Håkansson 7/32 och Sven Andersson 7/32. I 1746 års mantalslängd hade antalet reducerats till 3: Sven Persson 21/64 mtl, Carl Sunesson 7/32 mtl och Anders Håkansson 21/64 mtl.

Om vad som hände med Pukaberg under 1700-talets senare hälft vet vi intet, efter-som husförhörslängderna från dessa årtionden saknas. Vi måste gå fram till husför-hörslängden för åren 1805-1810. Alltjämt var Pukaberg delat mellan 4 bönder. Bonden Anders Gustafsson var 29 år 1805 och h.h. Ingrid var 25 år. Deras son Gustaf föddes 1805. Bonden Nils Petersson är död. Änkan heter Stina, 58 år. Fosterbarnet Maria var 10 år. Undantagsmannen och änklingen Nils Andersson var 56 år. Dottern Stina var 27 år, sonen Peter 20 år, Anders var 14 år och Samuel 10 år. Bonden Peter Nilsson tillträdde 1809 och var då 26 år. Hustrun Catharina Jonas-dotter var 28 år. Bonden Nils Petersson d.y. var 1805 49 år gammal och h.h. Segrid 50 år. De hade 6 barn vid liv (2 var döda 1805): Stina 19 år, Peter utan angiven ålder, Lena 14 år, Jacob 12 år, Anders 9 år, Olof 7 år. Bonden Anders Olsson, 43 år, var nu inhyses. Hans hustru Kerstin var 36 år. Deras son Olaus var 1805 12 år, men kallas ”bonden”. Undantagsänkan Maja, 71 år, bodde med dottern Stina på ägorna. Torpareänkan Stinas son var båtsman med namnet Vestgren. Båtsman för hemma-net var Anders Berg. Hans son Olof var sjöman.

Vi går fram till tiden 1830-1849. Peter Nilsson tog undantag sedan hans hustru Catarina Jonsdotter 1833 avlidit. De hade 3 barn: Anders, f. 18??, Johan Peter 1821 och Maria, f. 1813 och gift. Gården övergick för en tid till Peter Johansson, född 1806 och gift med Maria Pehrsdotter, född 1813. Deras son Johan Gustaf föddes 1834. Gården övergick till Gustaf Jonasson från Algutsboda, född 1809 och h.h. Johanna Svensdotter från Madesjö, född 18??. En hemmansdel på 7/48 mtl innehades av Karl Gustaf Petersson, f. 1810 och Britta Stina Petersdotter, f. 1810. De fick 7 barn: Gustafva 1829, Johanna 1831, Johan Peter 1833, Karl Gustaf 1836, Karolina 1841, Helena 1843 och Per August 1849. 35/192 mtl innehades av Peter Nilsson, född 1788 och gift med Maja Lisa Svensdotter, född 1792 och sjuklig. De fick 5 barn: Jonas 1816, Olaus 1820, Anders 1822, Nils Peter 1825 och Maria 1829. Det blev Maria som övertog gården i samband med att föräldrarna tog undantag. Hon gifte sig med Peter Gummesson, f. 1825. De fick 1847 dottern Emma Christina och 1849 sonen Gustaf. De tog därefter undantag och överlät gården till Karl Gustaf Magnusson, född 1822 och h.h. Christina Petersdotter, f. 1827. De kom från Alguts-boda och fick 2 barn: Emma Christina 1847 och Johan Peter Wilhelm 1849.

Gustaf Andersson, f. 1805, och h.h. Britta Stina, f. 1807, innehade en tid en gård. De fick 3 barn: Ingrid Lena, född 1829, Andreas 1831 och Anna Stina 1835. Familjen flyttade därefter bort och gården övergick till Olaus Andersson, född 1792 och h.h. Ingeborg Petersdotter, född 1796. De tog undantag av Gustaf Jonsson från Vissefjärda, född 1805 och gift med Kajsa Andersdotter, född 1803. De fick 1833 i Vissefjärda dottern Anna Stina, 1835 dottern Ingrid Katharina, 1841 i Mortorp dottern Stina Kajsa och därefter utan födelseår Nils och Johanna. Enligt husförhörslängden 1849-1861 fick de 1839 en son Johan, som ej är nämnd i husförhörslängden 1830-1849. Johan Nilsson innehade en gård. Han var född 1811 och gift med Brita Stina Svensdotter, f. 1807. De fick 6 barn: Andreas 1831, Anna Stina 1835, Gustafva 1837, Johanna 1840, Peter Gustaf 1843 och Nils Peter 1845. Båtsmannen Andreas Berg avled 1831. Han var född 1784. Änkan Stina Nilsdotter var född 1786. De hade 5 barn. Ny båtsman blev Karl Johansson Berg, född 1811. Avskedade båtsmannen Målman bodde vid Ö. Alsjö. Båtsmannen Peter Bok var född 1799 och h.h. Ingrid Gummesdotter 1804. Båtsmannen Niclas Mul med hustru Carolina Andersdotter och sonen Nils Peter flyttade till Kroksjö. Båtsmannen Peter Olsson Gure var född 1802 och h.h. Maria Svensdotter 1811. De hade 4 barn. Båtsman Håkan Magnusson Speleman var född i Algutsboda 1819. Båtsman Nils Goliath flyttade 1835 till Käxgöl.

Torpare Anders Petersson blev änkling 1848 då hans hustru Vendla avled. Han var född 1816. Torparen Måns Ericsson var född 1779 och sjuklig. Hans hustru Stina Olsdotter avled 1849. Torparen Olaus Petersson var född 1820 och gift med Elin Swensdotter, född 1827. De hade 2 barn. Torparen Sven Danielsson var född 1786 och avled efter 1843. Änkan hette Cajsa Olsdotter, född 1801. 6 barn. Två socken-skräddare bodde i Pukaberg. Niclas Jonsson var född 1818 och gift med Anna Brita Gabrielsdotter. 3 barn. Karl Hindricksson var född i Vissefjärda 1819 och gift med Brita Maja Nilsdotter från Arby, född 1821.

Enligt husförhörslängden 1849-1861 hade Pukaberg 49 män och 53 kvinnor eller tillsammans 102 invånare. Ett folkrikt hemman! På 1/8 mtl satt Gustaf Jonsson och Kajsa Andersdotter, som 1860 tog undantag av sonen Johan Gustafsson, född 1839 och h.h. Emma Gustafva Andersdotter från Arby, född 1840. Undantagsparet Olaus Andersson och Emma Gustafva Andersdotter bodde på gården. ¼ mtl ägdes av Johan Nilsson och Brita Stina Svensdotter. Deras 6 barn bodde i hemmet. 7/64 mtl ägdes av Anders Nilsson, född i Oskar 1825, och h.h. Ingrid Lena Gummesdotter, född 1817. De fick 1859 en dotter. Undantag på gården hade Peter Nilsson d.y. En annan gård på 7/64 mtl ägdes av Karl Johan Andersson, född i Oskar 1825 och h.h. Catharina Gudmundsdotter, född 1822. De fick 5 barn: Anders Gustaf 1848, Ingrid Lena 1850, Johan 1852, Christina 1855, Pehr Olof 1857. Undantag hade Peter Nilsson d.ä., född i Oskar 1783. Från Mortorp inflyttade 1852 Peter Erland Petersson, född i Älghult 1808, och h.h. Helena Johansdotter, född i Älghult 1800. Deras dotter Johanna föddes i Mortorp 1836. Hon gifte sig 1856 med Johan Peter Gustafsson från Madesjö, f. 1830. De övertog gården och Peter Erland Petersson fick undantag. 1858 föddes sonen Carl och 1860 dottern Ida Christina.
På Pukabergs ägor bodde inhyses, f.d. bonden August Jonsson, född i Oskar 1827. Han flyttade hit 1854 från Karstorp och vigdes samtidigt vid Cajsa Gustafsdotter från Arby, född 1827. Torparen Nicolaus Nilsson var född i Oskar 1828. Han flyttade hit från Björnasjö 1858 och vigdes 1860 vid Anna Maria Andersdotter från Pukabergs-måla, född 1834. Förre torparen, inhyses Peter Petersson var född i Oskar 1812. Hans hustru Stina Israelsdotter var född i Mortorp 1810. De hade 5 barn. Hon var bräcklig. Torpet innehades från 1859 av sockenskräddaren Niclas Jonsson, som flyttade hit från sin föregående boplats. Torparen Olaus Petersson och h.h. Elin Svensdotter hade 5 barn. Torparen Jonas Petersson och h.h. Elin Lovisa Jonsdotter från Kläckeberga hade 5 barn. Från Svängemåla inflyttade 185? torparen Johan Gustaf Månsson, född i Madesjö 1827. Hans hustru hette Gustafva Andersdotter från Arby, född 1824. De hade 3 barn. Torparen Jonas Svensson var också från Madesjö och född 1816. H.h. Ingrid Lena Svensdotter var född i Oskar 1816. De hade 4 barn. Från Arby inflyttade 1855 torparen och skomakaren Håkan Henriksson Karström, född i Vissefjärda 1820. Han var gift med Ingrid Lena Gustafsdotter, född i Oskar 1832. De hade 2 barn. Två båtsmän bodde på hemmanet. Peter Olof Gure var född i Oskar 1802. Hans hustru hette Maria Svensdotter, född 1811. De hade 6 barn. Olaus Svensson Berg var född i Oskar 1834 och kom hit 1855. Han var gift med Johanna Jonsdotter, f. 1831. De hade 2 barn. Skollärarinnan Johanna Jonsdotter var född i Hagby 1830 och kom hit som lärarinna 1860.

Vi går fram till 1870-talet. Johan Gustafsson ägde 7/32 mtl. Han var född i Oskar 1839 och gift med Emma Gustafva Andersdotter, f. 1840 i Arby. De hade 7 barn, när de 1877 flyttade till Söderåkra. Andreas Gustafsson, född 1831 i Oskar och gift med Brita Stina Danielsdotter från Madesjö, född 1831, hade 7 barn. Familjen flyttade bort 1876. 7/64 mtl ägdes av Johan G. Petersson i Pukabergsmåla. 7/32 mtl ägdes först av Jacob Olsson, född 1829 i Thörnfalla, Kristianstads län. Han var gift med Elna Andersdotter, född 1812 i Vittsjö. De hade 7 barn, av vilka sonen Karl Jacobsson 1877 övertog gården och gav föräldrarna undantag. Han var född 1834 i Finja. 7/32 mtl ägdes av Johan Gustafsson men arrenderades av Per August Gustafsson, som tillträdde arrendet 1880. 7/64 mtl ägdes av Carl Magnus Petersson, född i Oskar 1847 och sedan 1869 gift med Johanna Mathilda Andersdotter, född i Madesjö 1841. De hade två barn, när de 1872 flyttade bort.

Gården övergick till Niklas Gustafsson, född 1837 i Oskar, och 1872 gift med Christina Adolfsdotter från Madesjö, född 1829. De flyttade bort 1874. 7/32 mtl ägdes av Johan Peter Gustafsson, född i Madesjö 1830 och gift med Johanna Petersdotter från Mortorp, född 1836. De fick 7 barn: Carl 1858 i Oskar, Hilda Augusta 1864 i Oskar, Amanda Ottilia 186?, Anna 1869, Emilia 1873, Stina Maria 1876 och Ida Sofia 1878. På 7/64 mtl avled Peter Erland Petersson 1877 och änkan Helena Johans-dotter 1879. 7/32 mtl ägdes av Olaus Petersson, född 1851 i Mortorp och gift 1876 med Matilda Jonsdotter, född 1852 i Vissefjärda. De tillträdde 1876. De fick 2 barn: Karl Hjalmar 1878 och Gerda Maria 1880. 7/64 mtl ägdes av Pehr Gustaf Johansson, född 1822 i Oskar och gift 1866 med Carolina Mathilda Nilsdotter, född 1842 i Arby. De fick 5 barn: Johan Egidius 1867, Conrad Theodor 1871, Anna Serafia 1874, Carl Robert 1877 och Oskar Reinhold 1879. Undantag hade Johan Nilsson, född 1811 i Oskar, och h.h. Brita Stina Svensdotter, född 1807.

Torparnas antal var under 1870-talet 8. Torparen Niclas Nilsson och Anna Maria Andersdotter hade 2 barn. Torparen Niclas Jonsson och Anna Britha Gabrielsdotter hade 1 barn. Torparen Olaus Petersson och Elin Svensdotter hade 5 barn. Torparen Jonas Petersson och Elin Lovisa Svensdotter hade 4 barn. Torparen Johan Hinriksson Karström och Ingrid Maria Gustafsdotter hade 4 barn. Han tycks ha upphört att vara sockenskräddare. Torparen Andreas Petersson Sjöman och Lena Christina Johansdotter hade 3 barn. Torparen Peter August Nilsson och Lena Stina Johansdotter flyttade hit från Algutsboda 1872. Torparen Carl Johan Olsson och Ingrid Lena Svensdotter hade 10 barn. Torparen August Johansson Nyman och Stina Cajsa Gustafsdotter var från Madesjö och Arby. Torparen Sven Johan Jonsson var ogift och född 1851 i Oskar. Båtsman var Olaus Berg, född 1834 i Oskar och gift med Anna Christina Johansdotter från Algutsboda, född 1844. Utom de nu nämnda fanns ett antal arbetarefamiljer, änkor och fattighjon på Pukabergs ägor på 1870-talet.

Vi går fram till 1880-talet. 7/64 mtl ägdes formellt av Johan August Petersson i Pukabergsmåla. 7/32 mtl ägdes från 1881 av Johan Wilhelm Petersson, född 1839 i Arby och sedan 1870 gift med Gustafva Gustafsdotter, född 1837 i Oskar. De hade 3 barn: Mina Augusta, född 1873, Per Alfred, född 1875 och Helena Elvira, född 1880. 7/32 mtl ägdes först av Johan Peter Gustafsson och Johanna Petersdotter och från 1889 av Johannes Jonsson, född 1828 i Madesjö och Stina Lena Nilsdotter, född 1828 i Oskar. De fick 1872 dottern Elin och dottern Amanda. 7/32 mtl ägdes av Olaus Petersson och Mathilda Jonsdotter, som dock avled 1889. Dessförinnan hade hon på 1880-talet fött 4 barn: Johanna Matilda 1882, Gerda Viktoria 1884, Selma Kristina 1886 och Jenny Emilia 1888. 7/64 mtl ägdes av Per Gustaf Johansson och Karolina Matilda Nilsdotter till 1883. De flyttade då med sina 6 barn. 3/32 mtl ägdes från 1885 av Per Anders Niklasson Norlin, f. 1861 i Oskar. Han var ogift. 5/32 mtl ägdes från 1883 av Karl Johan Pettersson, f. 1842 i Vissefjärda, och Sofia Johannisdotter, född i Vissefjärda 1847. Deras äldste son Per Johan, född 1869, emigrerade 1889 till USA. De fick 4 barn på 1880-talet: Anna Oliva 1881, Karl August 1884, Gustaf Henrik 1887 och Oskar Sextus 1889.

Torparen Jonas Pettersson och h.h. avstod sitt torp till sonen Johan Adolf Jonsson, f. 1859. Torparen Johan Karström avled 1885 och hans hustru 1889. Torpet ägdes sedan av dottern Karolina i Stockholm. Sonen Karl August emigrerade 1890 till USA. Torparen Gustaf Johansson flyttade hit 1885 och gifte sig 1887 med Helga Karolina Eriksson, född 1867. Torparen Andreas Petersson Sjöman var född i Oskar 1840 och sedan 1866 gift med Lena Kristina Johansdotter, född 1843 i Linneryd. Torparen Peter August Niklasson avled 1884 och h.h. Lena Stina Johansdotter 1885. Torparen Johan Gustaf Olsson var född 1859 i Oskar och flyttade hit 1887 samtidigt som han gifte sig med Klara Johansdotter, född 1858 i Oskar. Familjen flyttade bort redan 1889.

Torparen Karl Johan Olausson var född 1834 i Oskar. Han var gift med Ingrid Lena Svensdotter, född 1837 i Oskar. De hade 16 (sexton!!) barn, av vilka 5 emigrerade till USA 1890 och 1891. Torparen August Johansson Nyman var född 1837 i Madesjö och sedan 1875 gift med Stina Kajsa Gustafsdotter från Arby, som avled 1887. År 1888 inflyttade torparen Peter Nilsson, född 1859 i Oskar. Ogift. Torparen Nils Peter Jonsson var född i Oskar 1856. Han flyttade hit 1881 och gifte sig samma år med Ida Kristina Olsdotter, född 1859. De fick 3 barn. Torparen Elof Niklasson var född 1863 i Karlslunda. Han gifte sig 1886 med Emma Matilda Olsson, född i Oskar 1857. De fick 2 barn.

Snickaren Janne Holmström flyttade hit 1891. Han var född 1864 i Oskar och gifte sig med Amanda Sofia Johansson från Madesjö, född 1864. På ägorna bodde f.d. båts-mannen Olaus Berg, född 1834 i Oskar. Båtsmannen Johan Wiktor Pettersson Berg var född 1865 i Karlslunda och flyttade hit 1882 men avled 1884. Båtsmannen Oscar Pettersson Berg var också från Karlslunda och född 1868. Han kom hit 1885 men avled 1892. Var de bröder? Utom de nu nämnda fanns åtminstone 5 arbetarefamiljer i Pukaberg under 1880-talet.