Hälleberga kyrka

http://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4lleberga_kyrka    http://www.gullaskruv.se/forr/kyrkan.htm

Den nuvarande kyrkan uppfördes 1978 på platsen för en äldre brunnen kyrka.

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 – Uppförd 1819-1820 som ersättning för en medeltida träkyrka. Beslut om nybyggnad hade tagits 1797. För byggnadsarbetena svarade en murmästare Höglander, Älghult och byggmästare Carl Palmgren, Lenhovda. Kyrkan uppfördes efter lokalt upprättade ritningar, som delvis blev omarbetade på ÖIÄ av Per Wilhelm Palmroth 1818. Invigningen förrättades 1821 av biskop Ludvig Mörner. Byggnaden förstördes helt genom brand 1976 och ersattes 1979 med en ny träbyggnad på samma plats.

PLAN OCH MATERIAL – Korskyrka, grekisk korsform, med utbyggd sakristia i öster och torn i väster. Ingångar fanns i tornet, södra korsarmen och på sakristians sydsida. Planen överensstämde med en av de osignerade och odaterade ritningarna samt 1818 års ritning förutom beträffande sakristieingångens placering. Väggarna var uppförda i liggtimmer och reveterade och kalkstrukna. Slätputsade tunna hörnlister och omfattningar. Till och med 1880 var kyrkan endast brädfodrad. Spåntak.

EXTERIÖR – Exteriören återgick främst på 1818 års ritning. Den var föga förändrad före branden förutom utbytet av väggbeklädnaden.

INTERIÖR – Kyrkorummet var delvis förändrat genom 1942-43 års renovering. Då tillkom en klassicerande altaruppställning med altartavla av Simon Gate med motiv från Jesu bergspredikan, som ersatte den ursprungliga, enkelt inramade altartavlan ”Kristus sovande i skeppet omgiven av lärjungarna”, målad av kapten Salomon Andersson år 1826. Såväl altarring som läktarbarriär och bänkinredning härstammade i princip från samma renovering. Predikstolen med rund korg, smyckad med lisener och förgyllda ornament, var från kyrkans byggnadstid eller strax därefter. Orgelfasaden, utförd 1851 av Johannes Magnusson, Lemnhult, återgick på en ritning av Abraham R Pettersson.

Källa: Kyrkobyggnader 1760-1860. Del 2, Småland och Öland. 1993