Bäckebo kyrka

https://sv.wikipedia.org/wiki/B%C3%A4ckebo_kyrka

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 – Efter beslut 15 maj 1834 om nybyggnad uppfördes Bäckebo kyrka 1842-44 av J D Berglund som ersättning för ett träkapell från 1685. Approberad ritning följdes ej. Församlingen föredrog en mer sedvanlig kyrka. Kyrkan invigdes den 1 augusti 1847 av kontraktsprost Aron von Sydow.

PLAN OCH MATERIAL – Rektangulärt långhus med halvrunt kor i öster. Torn i väster och sakristia mitt på nordväggen. Två ingångar, en genom tornet samt en mitt på sydsidan. Planen överensstämmer ej med nedan nämnda ritningar. Murarna, uppförda av kluven marksten, Är spritputsade och avfärgade i en svagt gråaktig ton med slätputs lister och omfattningar. Grovt putsad grå sockel. Tvåkupigt rött tegel på själva kyrkobyggnaden, galvaniserad plåt på kortaket samt kopparplåt på torntaket. Ursprungligen spåntak.

EXTERIÖR – En typisk nyklassicistisk kyrka med den i Kalmar stift sedvanliga mångkantiga lanterninen. Lanterninutformningen återgick ursprungligen närmast på Nils Isak Löfgrens båda ritningsförslag. Numera är den täckt med vitmålad plåt med svarta urtavlor i vartannat fält. Förutom förändringen av lanterninen samt takmaterialet tycks exteriören vara oförändrad sedan byggnadstiden.

INTERIÖR – Delvis förändrad i och med att en läktarunderbyggnad med dominerande fönster in mot kyrkorummet tillkom 1958. Altaruppställningen och predikstolen är samtida med kyrkan. Altartavlan ”Kristus bär sitt kors” är målad av Sven Gustaf Lindblom ca 1845. Predikstolen var ursprungligen placerad nästan mitt på nordväggen med direktuppgång från sakristian. Ljudtaket är i senare tid förstorat. Bänkinredningen härstammar delvis från kyrkans byggnadstid, sittbänkarna är dock moderniserade. Orgeln byggd 1848 av Johannes Magnusson från Lemmhult med fasad ritad av Ludvig Hawerman. Läktarbarriären är förmodligen delvis ursprunglig, det utskjutande mittpartiet kan emellertid ha tillkommit senare. Det laserade takvalvet tillkom vid 1958 års renovering.

Källa: Kyrkobyggnader 1760-1860. Del 2, Småland och Öland. 1993

På uppdrag av Växjö stift har Kalmar läns museum inventerat kyrkogårdar/begravningsplatser inom stiftets del av Kalmar län. Läs Magdalena Jonssons rapport [1]