Björnasjö

http://kartor.eniro.se/m/mWEi7

Följande text har hämtats från Folke Petterssons hembygdsforskning. Du kan läsa mer om Folke Pettersson och även få förklaringar till en del ord som används i gamla kyrkböcker via denna länk.

Så här skriver Folke Pettersson:

Gårdar i Oskar

Oskar var i äldre tid en del av Mortorps socken. Det kallades Mortorps skogsbygd. På grund av det stora avståndet till Mortorps kyrka från västra delen av socknen uppbyggdes ett kapell i skogsbygden. Enligt uppgift i Södra Möre dombok 1771 var kapellet byggt år 1709. Det byggdes om omkring 1770 och fick då Madesjö kyrkas gamla altartavla. År 1847 fick kapellbygden namnet Oskar med komministern i Mortorp boende i en egen prästgård, avskild från Alsjö nr 3. Kyrkan byggdes 1870 och renoverades 1925. Efter de senaste pastoratsregleringarna tillhör Oskar Madesjö pastorat.

Björnasjö

Liksom övriga namn med slutändelsen -sjö är Björnasjö omöjligt att datera. Men övriga indicier pekar mot att hemmanet tillkommit under medeltiden, kanske t.o.m. relativt tidigt under medeltiden. Den relativt stora avraden, när Björnasjö först nämnes i källorna, talar för att hemmanet ganska länge varit brukat. I 1541 års fogderäkenskaper heter den först kände brukaren ”Peder i Björnasjö”. Hans avrad var: penningar-5, korn-1 skäppa, smör-2 lispund, näver-1 packe, bräder-½ tolft, dagsverken-3, fodring för 5 hästar. Samme brukare och samma avrad finns i 1542 års räkenskap. I 1547 års räkenskap däremot heter brukaren Cecilia, möjligen Peders änka. Hon var kvar även 1548. Fodringen var nu höjd till 8 hästar, varav 2 var s.k. konungshästar, för vilka fodring uttogs vart tredje år. Vid uttagandet av den extraskatt som kallas Älfsborgs lösen måste varje brukare deklarera sina tillgångar. ”Per i Björnasjö” deklarerade följande: koppar-½ lispund, kor-8, treårsungnöt-2, tvåårsungnöt-2, kalvar-2, får-5, svin-2, häst för 5 mark. Pers bidrag till Älfsborgs lösen blev 10 % av tillgångarnas värde = 11½ mark, en bra bit över medeltalet. Björnasjö var ett av de bästa hemmanen i Mortorps skogsbygd. Det går ej att avgöra, om denne Per var son till den förste brukaren Peder. Namnen kan vara desamma.

I 1586 års fogderäkenskaper heter brukaren Gumme Andersson men därjämte fanns en knekt Måns Månsson, som brukade ¼. Han nämnes ej i 1591 års räkenskap, vilket inte innebär, att han ej fanns där! Gumme Anderssons avrad 1591 var som följer: penningar-1 öre 6 penningar, korn-1 skäppa, smör-2 lispund, näver-1 packe, bräder-½ tolft, dagsverken-4, fodring för 6 årliga och 2 konungshästar. Vi går fram till 1620 års register över den extra skatt, som kallades boskapspenningen. Gumme betalade 4 dlr 19 öre och Måns 2 dlr 1 öre. Det fanns alltså två brukare. Det är tänkbart, ja sannolikt, att Måns var son till Gumme. I 1628 års kvarntullsmantalslängd står Gumme ensam. Han har 4 tunnor råg och 6½ tunna korn och malt. I 1635 års jordebok står Måns ensam som brukare av Björnasjö. Samma är fallet i 1638 års jordebok. I 1641 års mantalslängd redovisas Måns’ tillgångar: 1 häst, 2 oxar, 1 stut, 5 kor, 2 kvigor, 5 får, 2 lamm och 6 tunnor utsäde. Måns förefaller att vara relativt välbärgad. Han brukade hemmanet hela 1640-talet men 1651 har han efterträtts av Börje Månsson, som är gift och har en son hemma. Börje Månsson var säkerligen son till Måns. 1655 är situationen förändrad. Brukaren heter nu ”Jon i Björnasjö”. Han har son och dotter hemma. 1663 heter brukaren åter Gumme, som väl var son till Måns. Hans avrad uppskattas till 8 dlr 22 öre 9 penningar – en ovanligt hög siffra. 1682 heter brukaren Per men i husförhörslängden 1688 konstateras att Gumme Månsson ”kunde alla buden”. Ett annat namn möter också, Swen Månsson, sannolikt en broder till Gumme. Ett tredje namn är Per Nilsson, som var frånvarande från förhöret liksom Swen Månsson. Är Per Nilsson identisk med Per i 1682 års jordebok?

I 1699 års jordebok har Björnasjö fått nummer 254. Brukarna är två: Gumme brukar ½ hemman, Nils ½ hemman. Avradens värde är nu sänkt till 6 dlr 16 öre. Genom 1701 års k. förordning gavs kronobönder rätt att friköpa sina hemman till kronoskatte. De blev därigenom ägare till de hemman de tidigare endast varit brukare av. Det ledde till ökad hemmansklyvning. I 1717 års mantalslängd upptages 4 ägare till hemmansdelar i Björnasjö: Anders Gummesson, Måns Gummesson, Nils Nilsson och Anders Jonsson. Var och en ägde ¼ hemman. Båtsman var Måns Sund. Det förefaller som om samtliga varit söner till tidigare brukare. Alla fyra satt kvar 1725 på sina gårdar, men 1746 hette ägarna Staffan Pärsson, Nils Larsson, Anders Månsson och Gumme Månsson. Inhyses var Måns Gummesson. Gummesönerna höll sig kvar! Otvivelaktigt är det samma släkt som använder namnen Gumme och Måns. Enligt Södra Möre dombok 1747 hölls d. 10 augusti detta år laga syn i Björnasjö.

Vi går fram till husförhörslängden för åren 1805-1810. Den upptager 7 bönder: Jöran Jonsson 29 år och h.h. Ingrid 41 år. Peter Gummesson 43 år och h.h. Ingeborg 30 år. De hade 1805 två barn: Stina 7 år och Jonas 2 år. Sonen Gustaf föddes 1808 och dottern Cecilia 1809. Sven Månsson var 1805 20 år och h.h. Nilla 22 år. Sonen Nils föddes 1805, dottern Lena 1806 och sonen Måns 1808. Gumme Andersson var 52 år 1805 och avled 1809. Han efterträddes av Peter Gummesson 50 år och hans dotter Lena 20 år och dottern Stina 16 år. Måns Petersson var 1805 30 år. Han var änkling och hade 3 barn: Brita Christina 9 år, Ingrid Lena 7 år och Cathrina 1 år. Nils Staffansson var 56 år, hans hustru Stina var 52 år. De hade 7 barn: Ingrid 19 år, Cajsa 22 år, Peter 14 år, Stina 12 år, Maria 9 år, Staffan 8 år och Jonas 7 år. Jonas Gummesson var 31 år, hans hustru Lena 22 år. Dottern Stina var 1805 1 år. Sonen Gustaf föddes 1808 och sonen Måns 1810. 3 torpare fanns vid denna tid på ägorna. Sven Nilsson var 32 år liksom hustrun Maria. De hade en dotter. Torparen Mathis Månsson var 56 år och h.h. Brita 47 år. De hade en son. Torparen Peter Månsson var 43 år och h.h. Stina Gustafsdotter lika gammal. De hade 8 barn. Båtsman var Daniel Björn, som kom hit 1806. Avskedade båtsmannen Propp var 44 år och h.h. Elin 44 år.

Nästa husförhörslängd omfattar tiden 1830-1849. Många förändringar hade skett under de föregående årtiondena. Framför allt hade hemmansklyvningen fortskridit. Vi återger i det följande alla bönder som längre eller kortare tid brukat en hemmansdel i Björnasjö under denna period. Nils Staffanssons son Peter Nilsson brukade 1/8 mtl. Han var född 1791 och gift med jämnåriga Kajsa Lena Svensdotter. De hade 5 barn: Nils Peter, född 1822, Maria, född 1827, Andreas, född 1830, Johannes, född 1834 och Peter Olaus, född 1837. Måns Nilsson innehade en gård under perioden. Han var gift med Ingrid Nilsdotter, f. 1785. De hade 5 barn: Peter, f. 1810, Stina Lena, f. 1815 och betecknad som sjuklig, Nicolaus, f. 1817, Jonas, f. 1822 och Maria, f. 1826 och även hon betecknad som sjuklig. Omkring 1840 övertogs gården av sonen Nicolaus eller Niclas Månsson. Hans hustru hette Kajsa Olsdotter, som var född 1810. De fick 4 barn: Emma 1841, Peter Olaus 1843, Mathilda 1846 och Frans Johan 1848. 3/16 mtl brukades av Nils Svensson, f. 1805 och gift med Stina Cajsa Pehrsdotter, f. 1800. De hade 3 barn: Peter föddes 1834, Christina 1836 och Johan August 1840.

En hemmansdel innehades en tid av Peter Ericsson, f. 1792, och h.h. Brita Stina, f. samma år. De flyttade emellertid till Madesjö. Måns Svensson var född 1809 och son till Sven Månsson. Han blev gift med Stina Ingelsdotter, f. 1816. De fick 4 barn: Sven 1834, Ingrid Maria 1837, Peter Gustaf 1840 och Mathilda 1847. Johan Svensson var född 1814 och h.h. Cecilia Persdotter 1809. De fick 3 barn: Helena 1841, Peter Olaus 1844 och Sven Gustaf 1847. Bonden Nils Peter Danielsson var född 1825 och vigdes 1848 vid Anna Stina Andreasdotter, f. 1828. Han var son till båtsmannen Daniel Lidberg och Ingrid Petersdotter. Han fick 1849 dottern Ingrid Mathilda. Bonden Gustaf Svensson var född 1819 och h.h. Kajsa Lena Petersdotter 1818. Barnlösa till 1847, då sonen Nils Peter föddes. Bonden Måns Petersson var född 1789 och gift med Stina Petersdotter, f. 1791. De fick 6 barn: Peter 1819, Johan Gustaf 1820, Swen 1823, Stina Cajsa 1825, Olaus 1829 och Maja Lena 1832. Måns Petersson lämnade sin gård vid oviss tidpunkt med sin familj. En hemmansdel innehades en tid av Sven Jönsson, född 1795 och Elin Jonasdotter, född 1787. De hade 9 barn men flyttade snart. Peter Gummesson och Cecilia Svensdotter fick undantag, men han avled 1843. Inhyses Nils Petersson var född 1787 och h.h. Christina Petersdotter 1799. De hade 5 barn. Båtsman var Jonas Peter Björn, född 1824. F.d. båtsmannen Carl Björn var född 1785 och avled under perioden. Hans änka hette Stina Jons-dotter, f. 1786. En son hette Nils Peter Lindberg. Torparen Sven Nilsson var född 1797. Han hade hustru och 2 barn, när han flyttade bort. Torparen Gabriel Carlberg hade hustru och 3 barn vid bortflyttningen. Flera inhyses bodde på ägorna.

Under perioden 1849-1861 hade Björnasjö en folkmängd av 47 män och 50 kvinnor eller totalt 97 personer. Det var således en mycket folkrik by. Peter Nilsson och Kajsa Lena Svensdotter tog nu undantag av sonen Nils Petter Pettersson, f. 1822, som 1851 gifte sig med Karolina Andersdotter från Mortorp, född 1828. De fick 4 barn: Sofia Gustafva 1851, Per Elof 1853, August 1855 och Ida Mathilda 1857. Nils Petter Petterssons syskon Maria Petersdotter och Andreas Pettersson stannade kvar som piga och dräng. Niklas Månsson och Kajsa Olsdotter fortsatte att bruka sin gård. De fick 1851 sitt femte barn, dottern Karolina. Till 1/16 mtl inflyttade 1855 Johannes Petersson. Han var född 1834 och gift med Gustava Gustafsdotter, f. i Pukaberg 1837. De fick 2 barn: Ingrid Mathilda 1857 och Serafia 1859. Undantag på gården hade Måns Nilsson och h.h. Ingrid Nilsdotter. Hon dog 1856. På 3/16 mtl satt Nils Svensson, född i Oskar 1805, och h.h. Stina Kajsa Persdotter, född i Madesjö 1806. De hade 3 barn: Peter Gustaf, f. 1834, Christina, f. 1836 och gift till Wargsmåla 1856, och Johan August, född 1840. Gården såldes till Johan Gustaf Olsson i Wargsmåla.

1/32 mtl brukades av Måns Svensson och Stina Ingelsdotter, som köpt av Gustaf Svensson d.y. De avträdde gården till sonen Sven Månsson, f. 1834, som 1855 gifte sig med Helena Nilsdotter från Folkehyltan, f. 1834. De fick 1858 sonen Pehr August och 1859 sonen Carl Oskar. En annan hemmansdel på 1/32 mtl ägdes av Gustaf Svensson d.ä., född i Madesjö 1818 och h.h. Kajsa Lena Petersdotter, född i Oskar 1817. De fick 3 barn: Johanna 1852, Mathilda 1854 och Johan 1857. Nils Peter Danielsson och Anna Stina Andersdotter sålde halva sina 1/8 mtl och behöll 1/16 mtl. De fick 6 barn: Ingrid Mathilda 1849, Johanna Gustafva 1851, Christina 1855, Maria 1853 (!), Carl August 1857 och Johan Gustaf 1859. Måns Svensson d.ä. var född i Madesjö 1798 och gift med Maria Petersdotter, f. i Oskar 1817. De hade 6 barn då de flyttade till Madesjö 1859. De hade då sålt sina 1/32 mtl till Peter Gummesson. En gård på 1/32 mtl ägdes en tid av Jonas Petersson, f. 1824 och Maria Petersdotter från Madesjö, f. 1824. De fick 1853 sonen Peter Gustaf. De flyttade 1855 till Madesjö sedan de sålt till Gustaf Svensson d.ä. och Kajsa Lena Petersdotter.

Till 1/32 mtl inflyttade 1858 från Pukaberg Peter Gummesson, f. i Oskar 1825, och h.h. Maria Petersdotter, f. 1829. De fick 5 barn: Emma Christina 1847, Gustaf 1849, Helena 1853, Anders 1855 och Johan Elof 1858. På 5/32 mtl satt Gustaf Svensson d.y., född i Oskar 1819 och h.h. Kajsa Lena Petersdotter, född 1818. De fick 1847 sonen Nils Peter. Gustaf Svensson hade sålt 1/32 mtl till Måns Svensson d.y. Förre torparen numera inhyses Nils Petersson dog 1858. Han var född i Madesjö 1789. Hustrun hette Christina Petersdotter från Arby, född 1799. Äldste sonen Nicolaus, född 1828, övertog torpet men flyttade till Pukaberg 1858. Torpet övergick 1860 till Niklas Petersson, född i Oskar 1832 och h.h. Christina Petersdotter från Ljungby, född 1829. De hade 2 barn. Torparen Johannes Jonsson Ankare var född i Madesjö 1814 och flyttade hit 1857. Hustrun var död. Båtsmannen Jonas Petersson Björn var född i Oskar 1824 och gifte sig 1854 med Maria Petersdotter från Madesjö, född 1824. Båtsmannen Johannes Ahlqvist var född i Oskar 1837. Han flyttade hit 1860. Båtsmannen Peter Gustaf Gustafsson Björn var född i Oskar 1837 och kom från Anebo 1856. Flera inhyses bodde på ägorna.

Under åren 1871-1881 var hemmansklyvningen lika stor om inte större än tidigare. 1/16 mtl ägdes av Peter Olaus Niklasson, född 1843 i Oskar och 1869 gift med Ida Ottilia Jonsdotter, född 1844 i Madesjö. De hade 4 barn: Carl Anders, f. 1871, Pehr August, f. 1873, Hulda Amanda, f. 1875 och Ida Mathilda, f. 1878. Nästa 1/16 mtl ägdes av Jonas Olsson, f. 1831 i Madesjö och gift med Johanna Jonsdotter från Madesjö, f. 1831. De hade 6 barn: Hilda Christina, f. 1860, Emilia Albertina, f. 1863, Amanda, f. 1865, Anna Sofia, f. 1868 i Oskar, Milde Marie, f. 1871, Johanna Carolina, f. 1875. 1/32 mtl ägdes av Johan Wilhelm Petersson, som var född 1839 i Arby och 1870 gifte sig med Gustafva Gustafsdotter, född 1837 i Oskar. Från ett tidigare gifte medförde hon Ingrid Mathilda Johansdotter, f. 1857. I det nya äktenskapet föddes Alma Augusta 1873, Per Alfred 1875, Anna Christina 1878 och Helena Elvira 1880. 1/32 mtl ägdes av Peter Olaus Petersson, f. 1837 i Oskar och från 1864 gift med Johanna Gustafsdotter, f. 1840 i Oskar. De fick 8 barn: Carl Gustaf, f. 1865, Amanda Sabina, f. 1866, Pehr Albin, f. 1869, Ida Augusta, f. 1871, Johan August, f. 1873, Anna Sofia, f. 1875, Gerda Maria, f. 1876, Ingeborg Johanna, f. 1880. 9/32 mtl ägdes av Johan Gustaf Olausson, f. 1827 i Oskar. Hans hustru hette Christina Nilsdotter, f. 1836 i Oskar. De hade 4 barn: Pehr August, f. 1857, Cajsa Maria, f. 1859, Ida Gustafva, f. 1860 och Carl Anders, f. 1864. 1/16 mtl ägdes av Gustaf Gummesson, f. 1820 i Oskar och sedan 1864 gift med Wendla Gustafva Månsdotter, f. 1844 i Oskar. De fick 4 barn: Emilie, f. 1865, Hulda Sofia, f. 1867, Ingrid Mathilda, f. 1869 och Carl, f. 1875. 1/32 mtl ägdes av Johan Peter Andersson, f. i Oskar 1828, och h.h. Anna Maria Nikolaidotter, f. i Vissefjärda 1845. De hade 7 barn, när de 1875 flyttade till Madesjö. 1/8 mtl ägdes av Carl Johan Johannisson, född 1847 i Algutsboda och 1878 gift med Ingrid Lena Olsdotter från Karlslunda, född 1837. Han tillträdde gården 1877, gifte sig 1878 och skildes från henne samma år. Orsaken anges ej.

1/32 mtl ägdes av Peter Gustaf Månsson, f. 1840 i Oskar och gift med Helena Andersdotter, f. 1841. En annan gård på 1/32 mtl ägdes av Peter Gustafsson, född 1834 i Vissefjärda och gift med Christina Jonasdotter från Längasjö, f. 1832. De fick 7 barn: Emma, f. 1859 i Vissefjärda. Hon utvandrade 1879 till Tyskland. Sofia, f. 1863 i Vissefjärda, Carl August, f. 1866 i Oskar, Pehr Elof, f. 1869, Johan, f. 1872, Alfred, f. 1875 och Frans, f. 1879. 1/16 mtl ägdes av Gustaf Nilsson, född 1826 i Madesjö och död 1871. Hans hustru hette Ingrid Lena Svensdotter, född 1834 i Madesjö. De hade 2 barn: Carl Amandus, f. 1864 och Edla Sofia, f. 1871. 1/8 mtl ägdes av Anders Peter Petersson, född i Voxtorp 1840. Han var gift med Stina Maria Nilsdotter från Arby, f. 1844. Med sina 5 barn flyttade de 1880 till Söderåkra. Gården köptes av Carl Jönsson Kronlund från Madesjö, född där 1843 och sedan 1869 gift med Ingrid Sofia Samuelsdotter, född 1845 i Algutsboda. De fick 1879 sonen John Robert. 1/32 och senare 1/64 mtl ägdes av Daniel Olsson, född 1819 i Oskar, och h.h Cajsa Lena Johansdotter, född 1817 i Vissefjärda. De hade 3 barn: Frans, född 1854 i Madesjö, Charlotta, född 1857 och Josef, född 1861 i Madesjö. Den andra hälften, dvs 1/64 mtl, köptes 1879 av Enok Svensson, f. 1855 i Oskar och 1879 gift med Charlotta Danielsdotter från Madesjö, f. 1857. Hon var Daniel Olssons dotter. 1/32 mtl ägdes av Peter Olaus Danielsson, som var född 1841 i Madesjö och från 1869 gift med Mina Johannisdotter, född 1845 i Vissefjärda. De fick 1870 sonen Carl Elof, 1871 dottern Hulda Sofia och 1873 sonen Pehr August. Familjen flyttade 1874. Den efterträddes på 1/32 mtl av Niklas Gustafsson, f. 1837 i Oskar, och h.h. Christina Adolphsdotter från Madesjö, född 1829. De gifte sig 1872.

Niklas Månsson hade undantag. Hans hustru Cajsa Olsdotter avled 1875. Barnen Frans Johan och Carolina vistades i hemmet. Undantag hade vidare Nils Svensson och h.h. Stina Gummesdotter, Måns Svensson och h.h. Stina Ingelsdotter och Peter Håkansson och h.h. Maria Jonsdotter. Båtsman var Peter Gustaf Gustafsson Björn, f. 1837 i Oskar. Han var gift med Sofia Nilsdotter, f. 1841. De hade 5 barn. Två torpare fanns på ägorna. Torparen Johan Peter Svensson var född 1834 i Arby. Hans hustru Maria Olaidotter var född 1840 i Oskar. De hade 4 barn. Torparen Frans Johan Petersson Westerlund var född 1846 i Madesjö, gifte sig 1868 med Helena Nilsdotter, född 1850 i Oskar, och flyttade hit 1880. Han hade 4 barn, alla födda i Madesjö. Gustaf Svensson d.y. kallas nu arbetare. Hans son Nils Peter, f. 1847, emigrerade 1871 till USA. På ägorna bodde dessutom 5 arbetarefamiljer.

Under åren 1881-1891 fortsatte hemmanssplittringen. Björnasjö bestod av åtminstone 16 småbruk under denna tid. På 1/16 mtl bodde Peter Olaus Niklasson och Ida Ottilia Jonsdotter kvar med sina barn. Äldste sonen Karl Anders reste till Katarina församling i Stockholm 1884. På nästa 1/16 mtl avled Jonas Olsson 1892. Han efterlämnade änkan Johanna Jonsdotter och 6 barn. På 1/32 mtl flyttade Johan Wilhelm Pettersson och Gustafva Gustafsdotter 1881 bort. På nästa 1/32 mtl bodde Peter Olaus Petersson och Johanna Gustafsdotter kvar. De fick ytterligare tre barn på 1880-talet: Ingeborg Johanna 1881, Thilda Wiktoria Kristina 1882 och Oskar Emanuel 1884. Tillsammans hade de 9 barn. På 3/16 mtl flyttade Johan Gustaf Olausson och Kristina Nilsdotter bort 1889. Sonen Karl Anders emigrerade 1887 till USA. Äldste sonen Per August Johansson övertog gården. Han gifte sig 1890 med Matilda Charlotta Johansdotter, född 1867 i Algutsboda. De fick 1891 dottern Äster Johanna Kristina. På 1/16 mtl avled Gustaf Gummessons hustru Vendla Gustafva Månsdotter 1886 och han själv 1890. Äldsta dottern Emilia, född 1865, gifte sig 1891 med änklingen Karl August Johannisson, född 1851 i Vissefjärda. De övertog gården.

På 1/8 mtl satt Karl Johan Johannisson kvar med hustrun Ingrid Lena Olsdotter och dottern Anna Karolina Ingeborg, född 1879. På 1/32 mtl skedde ingen förändring. Peter Gustaf Månsson satt kvar med hustrun Helena Andersdotter. På nästa 1/32 mtl flyttade Peter Gustafsson och Kristina Jonsdotter 1882 till Göteryd. I stället kom från Madesjö samma år Karl August Johansson d.ä., född i Madesjö 1852. Han hade 1881 gift sig med Lovisa Johansson från Algutsboda, född 1853. De fick 4 barn: Anna Elvira Terese 1882, Ellen Viktoria Eugenie 1884, Knut Erik Ludvig 1886 och Axel Fritiof 1888. 1/16 mtl ägdes av Gustaf Nilssons änka Ingrid Lena Svensdotter med två barn. 1/8 mtl ägdes av Karl Jonsson Kronlund och Ingrid Sofia Samuels-dotter. De fick 1885 sonen Hugo Jacob Ansgarius. 1/64 mtl ägdes av Daniel Olsson, som avled 1885. Hans hustru hade dött redan 1882. Gården slogs ihop med Enok Svenssons 1/64 mtl till 1/32 mtl. Enok Svensson och h.h. Charlotta Danielsdotter fick på 1880-talet 5 barn: Johan Elof 1880, Ida Mathilda 1882, Karl Anders 1884, Anna Teresia 1885 och Hilda Nanny 1889. Daniel Olssons son Josef Danielsson blev 1888 brukare men flyttade redan 1891 till Mortorp. Han hade 1883 gift sig med Hulda Sofia Karlsdotter från Arby och hade vid flyttningen 3 barn.

1/16 mtl tillhörde Niklas Gustafsson, f. 1837 i Oskar och hans hustru Kristina Adolfs-dotter, f. 1829. De hade 3 fosterbarn. 1881 inflyttade till 1/32 mtl Johan Fredriksson, f. 1857 i Mortorp. Han flyttade bort redan 1882. Han efterträddes av Frans Jonsson, f. 1845 i Oskar, som 1884 gifte sig med Ida Amanda Johansson, f. 1859 i Alguts-boda. De fick 3 barn: Johan Ernst 1886, Karl Fridolf 1888 och Aron Wilhelm Gideon 1890. 1/32 mtl brukades av änkan Johanna Gustafsdotter med sina 7 barn, av vilka Anna Sofia och Janne emigrerade till USA 1887 resp. 1885. Handlanden Karl August Andersson var född 1851 i Oskar och sedan 1874 gift med Ida Höglund, född i Madesjö 1855. De emigrerade till USA 1885 jämte sonen Karl Axel Rupert. Sonen Albert Nils Andreas flyttade till Madesjö 1885. Eftersom han var född 1880 ansågs han väl vara för ung för USA-resans strapatser. Undantagsmännen Nils Svensson och Peter Håkansson avled 1883 och deras änkor 1888 respektive 1885. Kvar var undantagsmännen Niklas Månsson, som var änkling, och Måns Svensson med hustru. Torparen Frans Johan Westerlund och h.h. Helena Nilsdotter hade 8 barn. Båtsmannen Nils Gustaf Gustafsson Björn och h.h. Sofia Nilsdotter hade 5 barn. 1891 tillträdde schaktmästaren herr Nils Peter Wallin 1/16 mtl. Han gifte sig samma år med Hilda Kristina Jonsson från Madesjö, född 1860. Åtminstone 5 arbetare-familjer bodde under detta årtionde längre eller kortare tid i Björnasjö.