Besagöl

http://kartor.eniro.se/m/IAJWC

Följande text har hämtats från Folke Petterssons hembygdsforskning. Du kan läsa mer om Folke Pettersson och även få förklaringar till en del ord som används i gamla kyrkböcker via denna länk.

Så här skriver Folke Pettersson:

Gårdar i Oskar

Oskar var i äldre tid en del av Mortorps socken. Det kallades Mortorps skogsbygd. På grund av det stora avståndet till Mortorps kyrka från västra delen av socknen uppbyggdes ett kapell i skogsbygden. Enligt uppgift i Södra Möre dombok 1771 var kapellet byggt år 1709. Det byggdes om omkring 1770 och fick då Madesjö kyrkas gamla altartavla. År 1847 fick kapellbygden namnet Oskar med komministern i Mortorp boende i en egen prästgård, avskild från Alsjö nr 3. Kyrkan byggdes 1870 och renoverades 1925. Efter de senaste pastoratsregleringarna tillhör Oskar Madesjö pastorat.

Besagöl

Detta hemman har upptagits under medeltiden. Den förhållandevis stora årliga avraden i de äldsta fogderäkenskaperna talar för att hemmanet varit brukat en ganska lång tid. Den förste kände brukaren av kronohemmanet Besagöl hette Jöns, som i 1541 års fogderäkenskaper påförts följande avrad eller årliga arrendeavgift: Penningar-5 fyrkar, korn-1 skäppa, tååt-1 klef, näver-1 packe, bräder-½ tolft, dagsverken-3, fodring för 5 hästar. Jöns fick fodringen höjd 1547 till 8 hästar. Det var Gustav Vasas sätt att visa att det var han som segrat i dackefejden! Hur länge Jöns brukat Besagöl är ovisst, men 1571 hette brukaren Truls. Inför den s.k. Älfsborgs lösen deklarerade han följande tillgångar: koppar-½ lispund, oxar-2, kor-3, tvåårs-ungnöt-2, får-4, häst för 5 mark. Det blev en skatt på 7 mark 3 öre, vilket motsvarar genomsnittet för gårdar i Oskar. 1586 brukades Besagöl av ”änkan”, sannolikt Truls’ änka. Hemmanet betecknas nu som ett halvt. 1591 heter brukaren Per Haraldsson. Hans avrad hade höjts med smör-5 marker, dagsverken-4, men sänkts beträffande fodringen, som nu var för 3 årliga hästar och 1 s.k. konungshäst.

När 1620 en extraskatt utlystes, den s.k. boskapshjälpen, vilade den på böndernas av prästen garanterade deklarationer om sina tillgångar. Andreas i Besagöl hade att erlägga 3 dlr 10¼ öre i boskapspenning, vilket är över genomsnittet i Oskar. Han var tydligen relativt välbärgad. I registret över den s.k. tre-markshjälpen 1628 är Andreas fortfarande upptagen som brukare av Besagöl men saknas i kvarntullsregistret samma år. Det senare upptager endast ”Joen i Besagöl, husman” som besitter 2 tunnor korn men ingen råg. Anders har dock funnits på hemmanet hela tiden och återfinnes i 1635 års jordebok liksom i jordeboken 1638. I 1641 års mantalslängd har han efterträtts av ”Erik i Besagöl”, vars tillgångar var följande: 1 föl, 2 oxar, 2 stutar, 4 kor, 2 kvigor, 4 får, 3 lamm, 2 ungsvin och 4 tunnor utsäde. Han var som synes relativt välbeställd. I 1645 års mantalslängd återfinns Erik men nu tillsammans med Anders. Tillsammans brukar de ½ hemman Besagöl. Erik i Besagöl förekommer i häradsrättens dombok för 1644. Han jämte flera andra gick i borgen för att Sven Persson i Kroksmåla icke hade dräpt Måns i Krokstorp. I 1646 års mantalslängd förekommer Erik och Olof. Den senare har en piga mantalsskriven hos sig. Tillsammans brukar Erik och Olof ½ kronohemman Besagöl. 1649 är Anders ensam upptagen som brukare, men 1650 är Olof ensam. I verkligheten fanns bägge hela tiden, men en av dem upptogs i skattelängden som ansvarig för den årliga avraden. 1655 står Olof fortfarande. Han betecknas nu som änkling. I jordeboken 1663 är han fortfarande med och hans avrad värderas nu i kontanter till 3 dlr 23 öre 23 penningar. Värderingen återkommer oförändrad i 1682 års jordebok, där Olof alltjämt står som ansvarig för avraden. Hemmanet förklaras för ”behållet”.

Från 1688 är bevarad en husförhörslängd över medlemmarna i vissa hushåll och deras kunskaper i ”salighetsläran” – om de infann sig till förhör! I Besagöl heter brukaren nu ”Matthis”. Hans hustru och moder infann sig ej till förhöret! I 1699 års jordebok får vi Matthis’ fullständiga namn. Han hette Matthis Olsson. Besagöl har fått nr 262 och värderas till 3/8 mtl. Avraden är bestämd till 3 dlr 30 öre 23 penningar. Säkerligen var Matthis son till den tidigare brukaren Olof. Besagöl har alltså gått från far till son – inte särskilt vanligt på den tid, när ett kronohemman var Kronans egendom. Kronan kunde avhysa en brukare, som inte fullgjorde sina förpliktelser. Genom den kungliga förordningen 1701 blev det annorlunda. Då fick kronobönder rätt att friköpa sina hemman till skattekrono. I fortsättningen kan man tala om ägare till ett hemman. Förut var han brukare. I 1717 års mantalslängd heter ägarna ”Matz Olufsson”, som brukade ¼ och ”Nils Nilsson”, som hade 1/8. Båtsman var Gumme Hoffman. I 1725 års mantalslängd är Besagöl delat mellan ”Gumme Nilsson” ¼ och ”Nils Nilsson” 1/8. Båtsmannen heter nu Måns Hoffman. I 1746 års mantalslängd heter ägarna ”Jon Mattson” ¼ och ”Pär Nilsson” 1/8. Båtsmannen heter nu Nils Hoffman. Jon Mattsson måste ha varit en ansedd man, ty han blev 1737 extra nämndeman för Mortorps skogsbygd, dvs det senare Oskar. Nämndemännen var under 1700-talet mycket inflytelserika och ansedda män. Det var åtråvärt att bli nämndeman.

I brist på källor för den senare hälften av 1700-talet måste vi gå fram till husförhörs-längden 1805-1810. Den upptager 4 bönder i Besagöl. Staffan Gummesson är 35 år gammal och gift med Maja Stina, 21 år. Från ett tidigare äktenskap fanns 4 barn: Ingrid 9 år, Sven 7 år, Olaus 4 år och Stina 2 år. I det andra äktenskapet föddes 1806 dottern Maria. Jonas Matthisson är 36 år och h.h. Marta 50 år. De har 2 barn: Sissa 11 år och Ingrid 8 år. Gumme Jonsson är 26 år. Hans hustru Sissa avled 1809, 30 år gammal. Hon efterlämnade dottern Lena, 1 år. Joen Nilsson är 57 år och h.h. Brita lika gammal. Sonen Erik är 20 år och dottern Ingerd 31 år. Hon blev gift 1808. Undantag hade Jonas Svensson, 58 år, och h.h. Kjerstin, 68 år och blind. Inhyses var Jonas Pehrsson, 55 år, och h.h. Elin, 51 år. De hade 3 barn. Båtsman var Sven Hoffman, 39 år, och gift med Maria, 32 år. 4 av deras 5 barn dog unga.

Vi går fram till 1830- och 1840-talen. Undantag hade Andreas Petersson, f. 1798 och h.h. Cajsa Nilsdotter, f. 1790. De hade 6 barn. Bonden Nils Olsson var född 1822 och h.h. Greta Stina Jonsdotter 1826. Sonen Frans Gustaf föddes 1847 och dottern Emma Sofia 1849. Bonden Johan Peter Karlsson var född 1818 och h.h. Helena Staffansdotter 1817. Hon var dotter till Staffan Gummesson. Bonden Anders Petersson var född i Arby 1825. Hustrun Lena Gummesdotter var född 1828. Dottern Christina föddes 1849. Undantag hade Gumme Jonsson, f. 1779 och h.h. Stina Andersdotter, f. 1782. Deras son Peter Gummesson var född 1833. Bonden Johannes Månsson var född 1807 och gift med Maria Staffansdotter, dotter till Staffan Gummesson och h.h. Maja Stina. De flyttade under perioden till Lillaverke. De hade 2 barn. Bonden Staffan Gummesson var nu undantagsman med hustru Maja Stina Nilsdotter och 5 barn. Bonden Gumme Jonsson och h.h. Stina Anders-dotter hade undantag och är strukna. De hade 8 barn. De är redan nämnda ovan. Sockenskräddare Peter Olsson Holmgren bodde i Besagöl med hustrun Maria Petersdotter och 2 barn.

Icke mindre än 4 båtsmän bodde under perioden på ägorna. P. Gillström var båts-man för Gelebo i Madesjö men bodde på Besagöls ägor. Han var född 1782 och gift med Lena Nilsdotter, född 1789. Båtsmannen Olof Petersson Brass var född 1798 och h.h. Stina Petersdotter 1807. De hade 2 barn när de 1835 flyttade till Ljungby. Båtsman Andreas Karlsson Stillman var född 1823 och h.h. Lena Maria Petersdotter 1822. De hade en dotter. Båtsman Johannes Dragg var född 1803 och h.h. Britta Stina Petersdotter 1808. De hade en son när de flyttade till Arby. Torparen Johannes Svensson, f. 1791, och h.h. Ingrid Nilsdotter, f. 1793, flyttade till Kroksjö. Torparen Olaus Petersson var född 1806 och h.h. Stina Larsdotter 1800. De hade 5 barn.

Under perioden 1849-1861 fanns det 30 män och 34 kvinnor i Besagöl. Alltså var folkmängden 64 personer. Gårdarna var nu tre. 1/8 mtl ägdes fortfarande av Nils Olsson och Greta Stina Jonsdotter. De fick 4 barn: Emma Sofia 1849, Karolina 1851, Per Edvard 1853 och Johan Olof 1858. På ägorna inflyttade 1859 från Svenljunga i Västergötland dagsverkstorparen Hans Andersson, f. 1816 och ogift. På ägorna bodde även som undantagsman Andreas Petersson, född i Vissefjärda 1798 och h.h. Kajsa Nilsdotter, född i Mortorp 1799. På nästa 1/8 mtl avled Johan Peter Karlsson 1860. Änkan Kajsa Staffansdotter satt kvar på gården med sina 3 barn: Helena, född 1846, Karl August, född 1849 och Pehr Edvard, född 1855. På nästa 1/8 mtl avled Andreas Peterssons hustru Lena Gummesdotter 1854. Andreas Petersson gifte 1855 om sig med Cecilia Gummesdotter, född 1831 och sannolikt syster till den avlidna. I första giftet hade Andreas Petersson en dotter Christina, född 1849. I det andra äktenskapet föddes två barn: Helena 1856 och Johan 1858. Som undantagsman levde på ägorna Gumme Jonsson, som blev änkling 1856.

Åtminstone 10 torpare var under perioden verksamma i Besagöl. Från Arby inflyttade 1856 torparen Peter Nilsson, född i Ljungby 1830. Från Arby kom också 1860 torp-brukaren Gustaf Arne Carlsson, född i Oskar 1831 och gift med Maria Petersdotter, född i Arby 1831. Torparen Gustaf Petersson var född i Arby 1820 och gift med Fredrika Petersdotter, född i Oskar 1826. De flyttade 1851 till Björnasjö. Torparen Olaus Petersson avled 1852. Änkan, som hette Lena Larsdotter, var född i Torsås 1830. Torparen Johannes Svensson avled 1855. Han var född i Algutsboda 1791. Änkan hette Ingrid Nilsdotter, f. 1793. Torparen inhyses Johan Johansson var född i Oskar 1823. Ungkarl. Från Madesjö inflyttade 1849 torparen Olof Jonsson, född där 1807 och gift med Maria Staffansdotter, född i Oskar 1806. De flyttade 1853. Torparen Israel Karlsson inflyttade 1850 men flyttade redan 1851 till Madesjö. Torparen Johan Peter Andersson var född i Oskar 1822 och vigdes 1854 vid Kajsa Lena Andersdotter, född i Madesjö 1835. Från Algutsboda inflyttade 1852 torparen och garvaren Karl Sandgren, född i Sandsjö 1821. Han var gift med Gertrud Josefsdotter, född i Arby 1817. Sandgren skulle senare bosätta sig i Karlslunda och bliva stamfader för präster. Båtsman var Peter Hoffman, född i Madesjö 1819 och gift med Maria Petersdotter, född i Oskar 1824. Från Kroksjö inflyttade 1855 båtsmannen Peter Staffansson Lindström, född i Oskar 1827 och gift med Cajsa Lena Jonsdotter, född i Oskar 1816.

Vi går fram till åren 1871-1881. 1/8 mtl tillträddes 1875 av Carl Johannisson, f. 1827 i Algutsboda. Han gifte sig samma år med änkan Ottiliana Carlsdotter från Kalmar, född 1831. Hon medförde i det nya äktenskapet 3 barn: Agalina Wallentina Sjöqvist, f. 1861, Sven Gottfrid Sjöqvist, f. 1862 och Carl Johan Sjöqvist, f. 1865. Han hade i sitt första äktenskap 2 barn: Eberhard Carlsson, f. 1862, och Amanda Carolina Carlsdotter, f. 1865. 1877 gifte sig hans styvdotter Agalina Sjöqvist med Carl Magnus Petersson, f. 1847 i Oskar, som övertog gården. Han medförde 2 barn från sitt före-gående gifte: Hilda Augusta, f. 1870, och Johan Elof, f. 1872. I det nya äktenskapet föddes 1878 Ester Elisabeth och 1880 Anna Ingeborg. Den andra gården på 1/8 mtl ägdes av Jon Israelsson, född 1841 i Arby, och h.h. Christina Andersdotter, född i Oskar 1849. De hade gift sig 1867 och fick 1868 dottern Dina och 1879 sonen Anton.

Den tredje gården på 1/8 mtl ägdes av August Israelsson, född i Arby 1843 och broder till ovannämnde Jon Israelsson. Han flyttade till Besagöl 1873 från ”Arby kapell” dvs Karlslunda och gifte sig 1874 med Emma Jonsdotter från Karlslunda, född 1855. De fick 1877 tvillingarna Alma Maria och Ellen Christina. 1875 inflyttade hemmansbrukaren Gustaf Svensson, född 1818 i Madesjö, och h.h. Cajsa Lena Petersdotter, född 1817 i Oskar. De hade tre barn. Undantagsmannen Andreas Petersson d.ä. avled 1874 och hans änka Cajsa Nilsdotter 1878. Undantagsmannen Andreas Petersson d.y., född 1825 i Arby, bodde kvar med sin hustru Cecilia Gummesdotter, f. 1831 i Oskar, och 2 barn: Johan Andersson, f. 1858 och studerande vid Kalmar Elementarskola, och Anna Mathilda, f. 1863.

Två garvare bodde nu på ägorna. Garvaren August Jaensson var född 1840 i Smedby på Öland och hans hustru Dorothea Lundberg var född 1837 i Mörbylånga. De hade 4 barn. Om garvaren Carl Sandberg är förut talat. Hans hustru avled 1872. Båtsman var Anders Peter Niklasson Hoffman, född 1845 i Oskar. Han gifte sig 1874 med Wendla Margareta Svensdotter, f. 1845 i Madesjö. F.d. båtsmannen Anders Stillman var född 1823 i Oskar och h.h. Lena Maria Petersdotter 1822 i Ljungby. F.d. båtsmannen Peter Staffansson Lindström var född 1821 i Oskar och kom hit 1874 från Madesjö. Torparen Johan Peter Andersson var född 1822 i Oskar och gift med Cajsa Lena Andersdotter, född 1835 i Madesjö. De hade 8 barn. Torparen Niklas Petersson var född 1807 i Karlslunda. Hans hustru Maria Gustafva Magnusdotter var från Madesjö och född 1823. De hade 5 barn. Skomakaren Per Elof Olsson flyttade hit 1879. Han var född i Oskar 1858 och h.h. Amanda Kristina Molin var från Madesjö och född 1859. De fick 1879 en dotter. Från Madesjö inflyttade 1873 skomakaren Carl Magnus Jonsson, född i Madesjö 1820 och 1873 gift med Johanna Petersdotter från Madesjö, född 1834. Torparen Karl Olsson var född i Ljungby 1824 och gift med Helena Andersdotter, född i Arby 1838. De kom hit från Madesjö 1877. De hade 2 barn. Flera arbetarefamiljer bodde under 1870-talet i Besagöl.

Under 1880-talet skedde förändringar i Besagöl. Joel Israelsson flyttade 1888 till Madesjö. Han efterträddes samma år av Karl Östergren och hans familj, som flyttade till Besagöl från Krokstorp. Han hade 7 barn: Signe Margareta, född 1878 i Ramdala, Axel Elis, född 1880 i Oskar, Ester Maria, född 1881, Berthil Ivar, född 1884, Knut Adolf, född 1885, Thure Albin, född 1887 och Karl Uno, född 1890. På en annan gård på 1/8 mtl satt August Israelsson och Emma Jonsdotter. Till sina tvillingar fick de nu ytterligare två barn: John Axel Hjalmar 1882 och Idolf Walfred 1885. På 1/8 mtl blev Lars Johan August Johansson och Lovisa Charlotta Svensdotter undantagsfolk. Gården övertogs av äldste sonen Frans Gustaf Johansson, född i Ytterstad 1863. Han gifte sig 1885 med Amanda Augusta Johansson, född 1868 i Karlslunda. De fick 3 barn: Ragnhild Viktoria Lovisa, född 1887, Ester Kristine, född 1889 och Hildur Frances Augusta, född 1891. Frans Gustaf Johansson hade två systrar: Aila Mathilda, född 1868 och Frida Alexandrine, född 1878.

På ägorna bodde fortfarande flera f.d. bönder. F.d. hemmansägaren Karl Gustaf Johannisson och h.h. Ottiliana Carlsdotter Sjöqvist med två barn i ett tidigare gifte: Sven Gottfrid Sjöqvist och Carl Johan Sjöqvist. Undantagsmannen Johan Peter Nilsson var född 1811 i Arby och gift med Kristina Karlsdotter, född 1826 i Oskar. De hade en dotter Amanda Augusta, född i Karlslunda 1868. Familjen flyttade hit från Hagby 1885 och flyttade till Halltorp 1888. Undantagsmannen Andreas Petersson och h.h. Cecilia Gummesdotter bodde kvar med sina två barn. Hemmansbrukare Gustaf Svensson och Kajsa Lena Petersdotter flyttade till Arby 1881. 3 barn. Lanthandlare Karl Elof Gustafsson var född 1860 i Mortorp. Han gifte sig 1881 med Anna Kristina Karlsdotter, född i Oskar 1863. De fick detta år sonen Gustaf Rudolf. Hela familjen emigrerade 1886 till USA. Fastighetsägare Peter Olof Jonsson var född 1862 i Oskar. Han gifte sig 1886 med Kristina Charlotta Jonsson, född i Voxtorp 1847. De fick 1887 dottern Eleonora Teresie.

Garvare Carl Sandgren avled och garvare August Jaensson flyttade 1891 till Anebo. Torparnas antal var 8. 1888 inflyttade torparen Anders Elof Johansson, född 1856 i Karlslunda och sedan 1883 gift med Anna Kristina Andersdotter, född 1864 i Arby. De hade 3 barn. Torparen Gustaf Aron Karlssons son Johan Edvard, som var född 1863, emigrerade 1888 till USA. Torparen Niklas Petersson och h.h. Maria Gustafva Magnidotter hade 5 barn. Torparen Karl Olsson Örn och h.h. Helena Andersdotter flyttade 1888 från Besagöl. Torparen Gottfred Petersson inflyttade till Besagöl 1890. Han var född 1869 i Oskar och gifte sig samma år med Anna Mathilda Andersson, född 1863. Torparen Johan Gustaf Månsson och h.h. Gustafva Andersdotter hade 2 barn. Torparen Per Elof Johansson var född 1854 i Oskar och gifte sig 1884 med Maria Kristina Svensdotter, född 1857 i Oskar. De fick på 1880-talet 4 barn. Torparen Peter Johan Niklasson inflyttade 1884. Han var född i Karlslunda 1857 och gifte sig 1884 med Matilda Niklasson, född 1863 i Oskar. De fick 2 barn.

Båtsman var Anders Peter Niklasson Hoffman, född 1845 i Oskar och sedan 1879 gift med Wendla Margareta Svensdotter, född 1845 i Madesjö. F.d. båtsmannen Andreas Karlsson Stillman var född 1823 i Oskar och gift med Lena Maria Petersdotter från Ljungby, född 1822. Två skomakare bodde under 1880-talet i Besagöl. Per Elof Olsson och h.h. Amanda Kristina Molin flyttade 1887 till Adolf Fredriks församling i Stockholm. De hade 4 barn. Karl Magnus Jonsson och h.h. Johanna Petersdotter flyttade 1886 till Madesjö. Minst 7 arbetarefamiljer bodde tidvis på Besagöls ägor på 1880-talet.